Transpozícia smerníc Nového prístupu Európskej únie

 

PREHĽAD PRÁVNEJ ÚPRAVY METROLÓGIE (Pozrite aj Transpozícia smerníc starého prístupu Európskych spoločenstieva legislatíva pre neharmonizovanú oblasť)

 

Harmonizovanú oblasť tvoria určené meradlá typovo schválené a prvotne overené podľa požiadaviek smerníc Európskych spoločenstiev.

 

Neharmonizovanú oblasť tvoria:

 

  1. určené meradlá toho istého druhu ako v harmonizovanej oblasti, ale typovo schválené a prvotne overené podľa národných požiadaviek,
  2. určené meradlá, ktoré nie sú predmetom smerníc Európskych spoločenstiev.
     

Všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky

Zdrojový právny predpis Európskych spoločenstiev

(aktualizované znenie)

ZÁKON O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA VÝROBKY A O POSUDZOVANÍ ZHODY

A ZÁKON O AKREDITÁCII ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY

Zákon č. 264/1999 Z. z. zo 7. septembra 1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Zmenený a doplnený: zákonmi

č. 436/2001 Z. z. zo 4. októbra 2001,

č. 254/2003 Z. z. z 2. júla 2003,

č. 505/2009 Z. z. z 27. októbra 2009
 

Zákon č. 505/2009 Z. z. z 27. októbra 2009 o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Council Resolution of 7 May 1985 on a new approach to technical harmonization and standards

(OJ C 136 , 04.06.1985, p. 1)
 

Council Resolution of 21 December 1989 on a global approach to conformity assessment 

(OJ C 010, 16.01.1990, p. 1)
 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS

(Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82 – 128)
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008 , ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93

(Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30 – 47)

 

ROZHODNUTIE 93/465/EHS OD 2008 ZRUŠENÉ

 

VYKONÁVACIE NARIADENIA VLÁDY

Váhy s neautomatickou činnosťou

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z. z 22. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z. z 13. marca 2002

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/23/ES z 23. apríla 2009 o váhach s neautomatickou činnosťou (kodifikované znenie)
 

(Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 6)

 

Meradlá

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. z 15. júna 2005 o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2010 Z. z. z 12. novembra 2010

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách

(Ú. v. EÚ L 135, 30.4.2004, s. 1)

Zmenené a doplnené:

Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 L 363 81 20.12.2006

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008

z 22. októbra 2008 L 311 1 21.11.2008

Smernica Komisie 2009/137/ES z 10. novembra 2009 L 294 7 11.11.2009

 

Zdravotnícke pomôcky, zdravotnícke pomôcky in vitro a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky


Poznámka k skupine zdravotníckych pomôcok: Pod metrologickú legislatívu patria iba zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou.

Kritériá pre „meraciu funkciu“ zdravotníckej pomôcky stanovuje Príručka MEDDEV 2. 1/5 (preklad).

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z. z 26. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok

 

NARIADENIE VLÁDY  č. 572/2001 Z. z. OD 2008 ZRUŠENÉ

 

Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach

(Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1)

Zmenené a doplnené:

Smernica 98/79/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. októbra 1998 L 331 1 7.12.1998

Smernica 2000/70/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. novembra 2000 L 313 22 13.12.2000

Smernica 2001/104/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. decembra 2001 L 6 50 10.1.2002

Nariadenie Európskeho Parlamentu a rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 L 284 1 31.10.2003

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. Septembra 2007 L 247 21 21.9.2007

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z. z 13. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody  diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2008 Z. z. zo 17. decembra 2008

 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro

(Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1)

Zmenené a doplnené:

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 L 284 1 31.10.2003

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. Júna 2009 L 188 14 18.7.2009

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 527/2008 Z. z. z 12. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok

 

NARIADENIE VLÁDY č. 570/2001 Z. z. OD 2008 ZRUŠENÉ

 

Smernica Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach

(Ú. v. ES L 189, 20.7.1990, s. 17)

Zmenené a doplnené:

Smernica Rady č. 93/42/EHS zo 14. júna 1993 L 169 1 12.7.1993

Smernica Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993 L 220 1 30.8.1993

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 L 284 1 31.10.2003

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. Septembra 2007 L 247 21 21.9.2007
 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY