Transpozícia smerníc starého prístupu Európskych spoločenstiev a legislatíva pre neharmonizovanú oblasť

 

PREHĽAD PRÁVNEJ ÚPRAVY METROLÓGIE (Pozrite aj Transpozícia smerníc Nového prístupu Európskej únie)

 

Harmonizovanú oblasť tvoria určené meradlá typovo schválené a prvotne overené podľa požiadaviek smerníc Európskych spoločenstiev.

 

Neharmonizovanú oblasť tvoria:

 

  1. určené meradlá toho istého druhu ako v harmonizovanej oblasti, ale typovo schválené a prvotne overené podľa národných požiadaviek,
  2. určené meradlá, ktoré nie sú predmetom smerníc Európskych spoločenstiev.

 

Všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky

Zdrojový právny predpis Európskych spoločenstiev

(aktualizované znenie)

ZÁKON O METROLÓGII

Zákon č. 142/2000 Z. z. zo 17. marca 2000 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Zmenený a doplnený: zákonmi

č. 431/2004 Z. z. z 23. júna 2004,

č. 495/2008 Z. z. zo 6. novembra 2008,

č. 600/2008 Z. z. z 3. decembra 2008

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (prepracované znenie)

(Ú. v. EÚ L 106, 23.4.2009, s. 7 - 24)

 

SMERNICA 71/316/EHS OD 2009 ZRUŠENÁ

 

VYKONÁVACIE VYHLÁŠKY

Zákonné meracie jednotky

Vyhláška ÚNMS SR č. 206/2000 Z. z. zo 16. júna 2000 o zákonných meracích jednotkách

v znení vyhlášky ÚNMS SR č. 537/2009 Z. z. z 11. decembra 2009

Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979

o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS
 

(Ú. v. ES L 39, 15.2.1980, s. 40)

Zmenené a doplnené:

Smernica Rady 85/1/EHS z 18. decembra 1984 L 2 11 3.1.1985

Smernica Rady 89/617/EHS z 27. novembra 1989 L 357 28 7.12.1989

Smernica 1999/103/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. januára 2000 L 34 17 9.2.2000

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009 L 114 10 7.5.2009

 

ZMENA A DOPLNENIE SMERNICOU 2009/3/ES

 

Označené spotrebiteľské balenie

Vyhláška ÚNMS SR č. 207/2000 Z. z. zo 16. júna 2000 o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov

Zmenená a doplnená vyhláškami ÚNMS SR

č. 420/2001 Z. z. z 21. septembra 2001,

č. 355/2004 Z. z. z 31. mája 2004,

č. 381/2008 Z. z. z 25. septembra 2008,

č. 538/2009 Z. z. z 11. decembra 2009

 

Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu

(Ú. v. ES L 46, 21.2.1976, s. 1)

Zmenené a doplnené:

Smernica Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 L 311 21 4.11.1978

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007

(Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s.17)

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES

z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa

smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS

(Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007, s. 17)

 

 

Meradlá a metrologická kontrola

Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. zo 16. júna 2000 o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Zmenená a doplnená vyhláškami ÚNMS SR

č. 310/2000 Z. z. 18. septembra 2000,

č. 403/2000 Z. z. zo 6. novembra 2000,

č. 9/2001 Z. z. z 13. decembra 2000,

č. 48/2001 Z. z. z 19. januára 2001,

č. 75/2001 Z. z. z 21. februára 2001,

č. 133/2001 Z. z. z 26. marca 2001,

č. 27/2002 Z. z. z 9. januára 2002,

č. 69/2002 Z. z. z 30. januára 2002, 

č. 427/2003 Z. z. z 8. októbra 2003,               

č. 361/2004 Z. z. z 31. mája 2004,

č. 669/2004 Z. z. z 8. decembra 2004, 

č. 187/2005 Z. z. z 8. decembra 2004,

č. 570/2006 Z. z. z 5. júna 2006, 

č. 171/2008 Z. z. z 21. apríla 2008,

č. 13/2009 Z. z. z 15. januára 2009,

č. 162/2011 Z. z. z 1. júna 2011

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (prepracované znenie)

(Ú. v. EÚ L 106, 23.4.2009, s. 7)

 

SMERNICA 71/316/EHS OD 2009 ZRUŠENÁ

Prílohy k vyhláške č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Všeobecné prílohy

Príloha č. 1          Druhy určených meradiel

 

Príloha č. 2          Grafické znázornenie značiek schváleného typu a osobitných značiek

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (prepracované znenie)

(Ú. v. EÚ L 106, 23.4.2009, s. 7)

Príloha č. 3          Grafické znázornenie overovacích značiek
Príloha č. 4          Grafické znázornenie zabezpečovacej značky podnikateľa – opravára

 

Príloha č. 5          Vzor preukazu zamestnancov vykonávajúcich metrologický dozor

 

 

Prílohy k vyhláške č. 210/2000 Z. z. ktoré sa týkajú jednotlivých druhov určených meradiel a transponujú smernice ES (harmonizovaná aj neharmonizovaná oblasť)

Poznámka: Smernice: 71/318/EHS, 71/319/EHS, 71/348/EHS, 73/362/EHS, 75/33/EHS, týkajúca sa vodomerov v prílohe MI-001 k smernici 2004/22/EC, 75/410/EHS, 76/891/EHS, 77/95/EHS, 77/313/EHS, 78/1031/EHS a 79/830/EHS boli smernicou 2004/22/EC zrušené.

Ďalšie smernice zrušuje:

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/17/EÚ z 9. marca 2011, ktorou sa zrušujú smernice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS týkajúce sa metrológie. (Ú. v. EÚ L 71, 18.3.2011, s. 1 – 3)

Príloha č. 6          Kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou

Druhá časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť, tretia časť prílohy  – neharmonizovaná oblasť

Smernica Rady 75/410/EHS z 24. júna 1975 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa kontinuálnych sumarizačných váh

(Ú. v. ES L 183, 14.7.1975, s. 25)

Príloha č. 7          Kontrolné a triediace váhy s automatickou činnosťou

Druhá časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť, tretia časť prílohy  – neharmonizovaná oblasť

Smernica Rady 78/1031/EHS z 5. decembra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa automatických kontrolných

a triediacich váh

(Ú. v. ES L 364, 27.12.1978, s. 1)

Príloha č. 8          Merače pretečeného množstva studenej vody

Druhá časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť, tretia časť prílohy  – neharmonizovaná oblasť

Smernica Rady 75/33/EHS zo 17. decembra l974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vodomerov na studenú vodu

(Ú. v. ES L 14, 20.1.1975, s. 1 – 9)

Príloha č. 9          Merače pretečeného množstva teplej vody

Druhá časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť, tretia časť prílohy  – neharmonizovaná oblasť

Smernica Rady 79/830/EHS z 11. septembra l979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vodomerov na teplú vodu

(Ú. v. ES L 259, 15.10.1979, s. 1 – 9)

Príloha č. 10         Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody

Druhá časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť

Smernica Rady 71/319/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meradiel na kvapaliny iné než voda

(Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 32 – 36)

Príloha č. 11         Prídavné zariadenia k prietokovým meradlám okrem vody

Druhá časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť, tretia časť prílohy  – neharmonizovaná oblasť

Smernica Rady 71/348/EHS z 12. októbra 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prídavných zariadeniach k meradlám na kvapaliny okrem vody

(Ú. v. ES L 239, 25.10.1971, s. 9 – 14)

Zmenené a doplnené:

Akt o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a

Severného Írska L 73 14 27.3.1972

Akt o pristúpení Grécka L 291 17 19.11.1979

Akt o pristúpení Španielska a Portugalska L 302 23 15.11.1985

Akt o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska C 241 21 29.8.1994

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky,

Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej

republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a

Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska

Únia L 236 33 23.9.2003

Príloha č. 12         Meracie zostavy na kvapaliny okrem vody

Druhá časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť

Smernica Rady 77/313/EHS z 5. apríla 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích systémov určených na meranie kvapalín okrem vody

(Ú. v. ES L 105, 28.4.1977, s. 18 – 36)

Zmenené a doplnené:

Smernica Komisie z 1. júla 1982, L 252 10 27.8.1982

Príloha č. 13         Plynomery

Druhá časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť, tretia časť prílohy  –

neharmonizovaná oblasť

Smernica Rady 71/318/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plynomerov

(Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 21 – 31)

Zmenené a doplnené:

Smernica Komisie z 12. júna 1974, UL L 189 9 12.7.1974

Smernica Komisie z 31. marca 1978,UL L 104 26 18.4.1978

Smernica Komisie 82/623/EHS z 1. júla 1982, Ú. v. ES L 252, 27.8.1982, s. 5 – 7

Príloha č. 14         Elektromery

Druhá časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť, tretia časť prílohy  –

neharmonizovaná oblasť

Smernica Rady 76/891/EHS zo 4.novembra 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú elektromerov

(Ú. v. ES L 336, 04.12.1976, s. 30)

Príloha č. 15         Dĺžkové miery

Druhá časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť

 

Smernica Rady 73/362/EHS z 19. novembra 1973 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dĺžkových mier

(Ú. v. ES L 335, 5.12.1973, s. 56 – 63)

Zmenené a doplnené:

Smernica Rady 78/629/EHS z 19. júna 1978, L 206 8 29.7.1978

Smernica Komisie 85/146/EHS z 31. januára 1985, L 54 29 23.2.1985

Príloha č. 16         Liehomery a hustomery na lieh

Druhá a tretia časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť

 

Smernica Rady 76/765/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa liehomerov a liehových hustomerov

(Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 143 – 148)

Zmenené a doplnené:

Smernica Komisie z 1. júla 1982, L 252 8 27.8.1982

 

Smernica Rady 76/766/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa liehových tabuliek

(Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 149 – 152)

Príloha č. 17         Závažia

Druhá časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť, tretia časť prílohy  –

neharmonizovaná oblasť

Smernica Rady 71/317/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúca sa rovnobežnostenných závaží strednej triedy presnosti od 5 do 50 kg a valcovitých závaží strednej triedy presnosti od 1 do 10 kg

(Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 14 – 20)

 

Smernica Rady 74/148/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa závaží vyššej triedy presnosti od 1 mg do 50 kg

(Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 3 – 7)

Príloha č. 18         Taxametre

Druhá časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť, tretia časť prílohy  –

neharmonizovaná oblasť

Smernica Rady 77/95/EHS z 21.decembra l976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa taxametrov

(Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 59 – 66)

Príloha č. 19         Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel

Druhá časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť

 

Smernica Rady 86/217/EHS z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel

(Ú. v. ES L 152, 6.6.1986, s. 48 – 51)

Príloha č. 20         Obilné skúšače

Druhá a tretia časť tejto prílohy  – harmonizovaná oblasť

 

Smernica Rady 71/347/EHS z 12. októbra 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o meraní násypnej hustoty obilia

(Ú. v. ES L 239, 25.10.1971, s. 1 – 8)

Zmenené a doplnené:

Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 L 363 81 20.12.2006

Akt o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie

a Severného Írska L 73 14 27.3.1972

Akt o pristúpení Grécka L 291 17 19.11.1979

Akt o pristúpení Španielska a Portugalska L 302 23 15.11.1985

Akt o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska C 241 21 29.8.1994

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky,

Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej

republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky

a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená

Európska únia L 236 33 23.9.2003

Prílohy k vyhláške č. 210/2000 Z. z., ktoré sa týkajú jednotlivých druhov určených meradiel a netransponujú smernice ES (iba neharmonizovaná oblasť)

Príloha č. 23 - ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL SO ZÁŽIHOVÝM MOTOROM (pdf, 105 kB)

Príloha č. 24 - OBJEMOVÉ MERADLÁ NA LIEH (pdf, 79 kB)

Príloha č. 25 - ANALYZÁTORY DYCHU (pdf, 61 kB)


Príloha č. 26 - VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSTOU DÁVKOVACIE PLNIACE (pdf, 72 kB)


Príloha č. 27 - VÝČAPNÉ NÁDOBY (pdf, 58 kB)
Príloha č. 28 - VÝČAPNÉ DÁVKOVAČE (pdf, 50 kB)


Príloha č. 29 - VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU DISKONTINUÁLNE SČÍTAVACIE (pdf, 72 kB)


Príloha č. 30 - VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU NA VÁŽENIE CESTNÝCH VOZIDIEL ZA POHYBU (pdf, 76 kB)


Príloha č. 31 - Cestné rýchlomery (pdf, 101 kB)


Príloha č. 32 - LEKÁRSKE ELEKTRONICKÉ TEPLOMERY MAXIMÁLNE (pdf, 45 kB)


Príloha č. 33 - PREVODNÍKY TLAKU (pdf, 57 kB)
Príloha č. 34 - PREPRAVNÉ SUDY A PREPRAVNÉ TANKY (pdf, 94 kB)


Príloha č. 35 - PREPOČÍTAVAČE PRETEČENÉHO MNOŽSTVA PLYNU (pdf, 144 kB)


Príloha č. 36 - VLHKOMERY OBILNÍN A OLEJNÍN (pdf, 66 kB)


Príloha č. 37 - SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY (pdf, 76 kB)


Príloha č. 38 - SKLENÉ TEPLOMERY (pdf, 71 kB)


Príloha č. 39 - MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE PLOŠNÉHO OBSAHU USNÍ (pdf, 82 kB)


Príloha č. 40 - Neinvazívne meradlá tlaku krvi (pdf, 62 kB)


Príloha č. 41 - MERADLÁ DOZIMETRICKÝCH VELIČÍN IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA (pdf, 42 kB)


Príloha č. 42 - MERADLÁ AKUSTICKÉHO TLAKU (pdf, 182 kB)


Príloha č. 43 - MERADLÁ AKTIVITY RÁDIONUKLIDOV (pdf, 42 kB)


Príloha č. 44 - TÓNOVÉ AUDIOMETRE (pdf, 36 kB)


Príloha č. 45 - AKUSTICKÉ KALIBRÁTORY (pdf, 78 kB)


Príloha č. 46 - VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU NA VÁŽENIE KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (pdf, 80 kB)


Príloha č. 47 - ODMERNÉ NÁDOBY KOVOVÉ (pdf, 71 kB)


Príloha č. 48 - STACIONÁRNE NÁDRŽE (pdf, 70 kB)


Príloha č. 49 - MERACIE MIKROFÓNY (pdf, 82 kB)


Príloha č. 50 - MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE DĹŽKY NAVINUTEĽNÝCH MATERIÁLOV A DĹŽKOVÉ MERADLÁ NA KONTROLU DĹŽKY SKLADOV SKLADACÍCH MERACÍCH ZARIADENÍ (pdf, 115 kB)


Príloha č. 51 - MERAČE TEPLA (pdf, 188 kB)


Príloha č. 52 - MERACIE TRANSFORMÁTORY PRÚDU A NAPÄTIA POUŽÍVANÉ V SPOJENÍ S ELEKTROMERMI (pdf, 202 kB)


Príloha č. 53 - PRIETOKOMERY AKO ČLENY MERAČOV TEPLA (pdf, 193 kB)


Príloha č. 54 - KOMBINOVANÉ SNÍMAČE TEPLOTY URČENÉ PRE JADROVÉ ELEKTRÁRNE TYPU VVER 440 (pdf, 115 kB)


Príloha č. 55 - ODMERNÉ SKLO (pdf, 76 kB)


Príloha č. 56 - SKÚŠOBNÉ SITÁ (pdf, 122 kB)


Príloha č. 57 - LUXMETRE (pdf, 53 kB)


Príloha č. 58 - DÁVKOVACIE OBJEMOVÉ MERADLÁ NA KVAPALINY (pdf, 71 kB)


Príloha č. 59 - MOMENTOVÉ KĽÚČE (pdf, 138 kB)


Príloha č. 60 - NAPÍNACIE ZARIADENIA NA PREDPÄTÝ BETÓN (pdf, 57 kB)


Príloha č. 61 - ZARIADENIA NA MECHANICKÉ SKÚŠKY MATERIÁLOV (pdf, 102 kB)


Príloha č. 62 - TACHOGRAFY (pdf, 62 kB)


Príloha č. 63 - TVRDOMERY NA BETÓN (pdf, 47 kB)


Príloha č. 64 - MERAČE PRETEČENÉHO OBJEMU VODY S VOĽNOU HLADINOU (pdf, 143 kB)


Príloha č. 65 - HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA KVAPALINY (pdf, 80 kB)


Príloha č. 66 - HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA PLYNY (pdf, 82 kB)


Príloha č. 67 - REFRAKTOMETRE (pdf, 99 kB)


Príloha č. 68 - AUTOMATICKÉ HLADINOMERY (pdf, 78 kB)


Príloha č. 69 - PREPOČÍTAVAČE MNOŽSTVA KVAPALÍN (pdf, 87 kB)


Príloha č. 70 - LABORATÓRNE HUSTOMERY, CUKROMERY A MUŠTOMERY (pdf, 69 kB)


Príloha č. 71 - VIBRAČNÉ HUSTOMERY NA KVAPALINY A PLYNY (pdf, 47 kB)


Príloha č. 72 - MERACIE ZOSTAVY NA LIEH (pdf, 50 kB)


Príloha č. 73 - PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA STANOVENIE ENERGETICKEJ HODNOTY ZEMNÉHO PLYNU (pdf, 77 kB)

 

 

 

 

 

Prílohy č. 23 až 73 netransponujú smernice ES. Časť z nich vychádza z medzinárodných noriem alebo odporúčaní (napr. ISO resp. OIML) a časť obsahuje národné požiadavky a metódy skúšania.

Príloha k vyhláške č. 210/2000 Z. z., ktorá obsahuje zoznam preberaných  právne záväzných aktov Európskej únie

Príloha č. 74            Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

 

 

 

  Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY