Legislatíva - prehľad

Zákony Vyhlášky Nariadenia
     

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách

 

Rýchla navigácia v Nariadení vlády SR č.294/2005 Z.z.

 

 

 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294
z 15. júna 2005
o meradlách
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2010 Z. z.
z 12. novembra 2010

 

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

 

Základné ustanovenia
§ 1


Toto nariadenie vlády (ďalej len „nariadenie“) sa vzťahuje na zariadenia a systémy s meracou funkciou (ďalej len „meradlo“)

 

a) vodomery podľa prílohy MI-001,

b) plynomery a prepočítavače objemu podľa prílohy MI-002,
c) elektromery podľa prílohy MI-003,
d) merače tepla podľa prílohy MI-004,
e) meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie pretečeného množstva kvapalín okrem vody podľa prílohy MI-005,
f) váhy s automatickou činnosťou podľa prílohy MI-006,
g) taxametre podľa prílohy MI-007,
h) materializované miery podľa prílohy MI-008,
i) meradlá rozmerov podľa prílohy MI-009,
j) analyzátory výfukových plynov podľa prílohy MI-010.

 

§ 2


(1) Meradlá uvedené v § 1 sa používajú na merania vyplývajúce z verejného záujmu, ochrany zdravia obyvateľstva, jeho bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa, ako aj na účely určenia daní a poplatkov a v záujme obchodovania v súlade s dobrými mravmi a ak ide o ochranu oprávneného záujmu podľa § 1 zákona.


(2) Ak meradlo nie je zaradené na používanie podľa odseku 1, oznámi Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) dôvody Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) a ostatným členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“).

 

§ 3


(1) Toto nariadenie ustanovuje základné požiadavky, ktoré musí spĺňať meradlo podľa § 1 pri jeho uvedení na trh a uvedení do prevádzky na účely uvedené v § 2 ods. 1.


(2) Toto nariadenie sa osobitne vzťahuje aj na požiadavky na elektromagnetickú odolnosť podľa osobitného predpisu. 1)

 

§ 4
Pojmy


Na účely tohto nariadenia sa rozumie


a) meradlom zariadenie alebo systém určený na meranie, na ktorý sa vzťahujú § 1 a 3,
b) čiastkovou zostavou technické zariadenie uvedené v prílohách, pracujúce samostatne a tvoriace meradlo spoločne s

 

 1. ostatnými kompatibilnými čiastkovými zostavami alebo
 2. kompatibilným meradlom,

 

c) metrologickou kontrolou kontrola meradiel v oblastiach, v ktorých sa meradlo používa na zabezpečenie spoľahlivosti výsledkov merania z dôvodu verejného záujmu, ochrany zdravia obyvateľstva, jeho bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany životného prostredia, určovania daní a poplatkov, ochrany spotrebiteľa a obchodovania v súlade s dobrými mravmi,


d) výrobcom fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za zhodu meradla s týmto nariadením s cieľom jeho uvedenia na trh pod vlastným menom alebo používania na vlastné účely,


e) uvedením na trh moment prvého odplatného alebo bezodplatného sprístupnenia meradla určeného pre konečného užívateľa,


f) uvedením do prevádzky prvé použitie meradla určeného pre konečného užívateľa na účely, na ktoré je určené,


g) splnomocnencom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte s písomným oprávnením výrobcu plniť v jeho mene určité úlohy podľa tohto nariadenia,


h) harmonizovanou európskou normou technická špecifikácia prijatá jednou z organizácií CEN, CENELEC alebo ETSI alebo spoločne dvoma, alebo všetkými týmito organizáciami na základe požiadavky Komisie podľa osobitného právneho predpisu 2) a ktorá je vypracovaná v súlade so všeobecnými pokynmi dohodnutými medzi Komisiou a európskymi normalizačnými organizáciami a na ktorú je odkaz zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „úradný vestník“),


i) normatívnym dokumentom dokument obsahujúci technické špecifikácie prijaté Medzinárodnou organizáciou pre legálnu metrológiu, na ktorý je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C.

 

§ 5
Čiastkové zostavy


(1) Ak príslušná príloha vzťahujúca sa na konkrétne meradlo ustanovuje základné požiadavky na čiastkové zostavy, platia pre čiastkové zostavy ustanovenia tohto nariadenia.


(2) Čiastkové zostavy a meradlá možno na účely posúdenia zhody posudzovať nezávisle a samostatne.

 

§ 6
Základné požiadavky a posudzovanie zhody


(1) Meradlo musí spĺňať základné požiadavky stanovené v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe vzťahujúcej sa na konkrétne meradlo.


(2) Ak je to v záujme zabezpečenia správneho používania meradla, možno požadovať, aby údaje podľa prílohy č. 1 alebo príslušných príloh týkajúcich sa konkrétneho meradla boli k dispozícii v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa meradlo uvádza na trh.


(3) Zhoda meradla so základnými požiadavkami sa posudzuje podľa § 9.

 

§ 7
Značka zhody


(1) Zhoda meradla s ustanoveniami tohto nariadenia sa potvrdí umiestnením označenia CE a doplnkovej metrologickej značky podľa § 15.


(2) Označenie CE a doplnkovú metrologickú značku umiestňuje na meradlo výrobca alebo iný subjekt na zodpovednosť výrobcu. V odôvodnenom prípade možno umiestniť tieto značky už počas výroby.


(3) Na meradlo je zakázané umiestňovať značky, ktoré by mohli uviesť tretiu stranu do omylu z hľadiska významu alebo podoby označenia CE a doplnkovej metrologickej značky. Iné značky možno na meradlo umiestniť tak, aby neznižovali viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE a doplnkovej metrologickej značky.


(4) Ak sa na meradlo vzťahujú opatrenia prijaté podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov vyžadujúce označenie CE, musí táto značka vyjadrovať aj to, že dané meradlo spĺňa požiadavky aj týchto všeobecne záväzných právnych predpisov. V takom prípade musí byť v dokumentácii, upozorneniach alebo pokynoch, podľa tohto nariadenia, ktoré sú priložené k meradlu, uvedený aj odkaz na príslušné smernice publikované v úradnom vestníku.

 

§ 8
Uvedenie na trh a do prevádzky


(1) Meradlu s označením CE a doplnkovou metrologickou značkou podľa § 7 sa nesmie brániť uvádzaniu na trh alebo do prevádzky.

 

(2) Meradlo možno uviesť na trh alebo do prevádzky, len ak spĺňa požiadavky tohto nariadenia.


(3) Ak sú pre meradlo definované iné triedy presnosti, potom

 • a) triedy presnosti, ktoré sa majú používať v rámci osobitných aplikácií, sa môžu uviesť v prílohe k danému meradlu s názvom Uvedenie do prevádzky,
 • b) vo všetkých ostatných prípadoch možno určiť, ktoré triedy presnosti sa v osobitných aplikáciách v rámci definovaných tried majú používať, s tým, že na území členského štát sa umožní používanie všetkých tried presnosti.

(4) V oboch prípadoch podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. b) si môže užívateľ zvoliť meradlo s lepšou triedou presnosti.


(5) Na obchodných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách sa nesmie brániť prezentácii meradla, ktoré nie je v zhode s týmto nariadením, za predpokladu, že je na ňom zreteľne vyznačené, že ide o meradlo nezhodné, a až do dosiahnutia zhody nie je možné ho uviesť na trh ani do prevádzky.

 

§ 9
Posudzovanie zhody


(1) Posudzovanie zhody meradla s príslušnými základnými požiadavkami sa vykonáva na základe žiadosti a podľa výberu výrobcu niektorým z postupov posudzovania zhody, ktoré sú uvedené v príslušnej prílohe. V prípade potreby výrobca poskytne technickú dokumentáciu podľa § 10 ku konkrétnemu meradlu alebo k skupinám.


(2) Postupy posudzovania zhody sú podrobne opísané v prílohách A až H1.


(3) Záznamy a korešpondencia týkajúce sa posudzovania zhody sa vyhotovia v jazyku členského štátu, v ktorom je ustanovená notifikovaná osoba vykonávajúca posudzovanie zhody, alebo v jazyku, ktorý táto notifikovaná osoba akceptuje.

 

§ 10
Technická dokumentácia


(1) Technická dokumentácia musí obsahovať zrozumiteľný opis konštrukcie, postup výroby a funkciu meradla a musí sa podľa nej dať posúdiť jeho zhoda s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.


(2) Technická dokumentácia musí byť dostatočne podrobná, aby zaručovala

 • a) definovanie metrologických charakteristík,
 • b) reprodukovateľnosť metrologických parametrov vyrobeného meradla, ak je meradlo správne nastavené pomocou vhodných a na to určených prostriedkov,
 • c) celistvosť meradla.

(3) Technická dokumentácia musí obsahovať v rozsahu potrebnom na posúdenie a identifikáciu typu alebo meradla

 • a) všeobecný opis meradla,
 • b) koncepčné usporiadanie a výrobné nákresy, ako aj výkresy jeho komponentov, čiastkových zostáv, okruhov atď.,
 • c) výrobné postupy tak, aby zaručovali jednotnú výrobu,
 • d) podľa potreby opis elektronických zariadení s nákresmi, schémami, vývojovými diagramami a všeobecné informácie o softvéri vysvetľujúce ich vlastnosti a funkcie,
 • e) opis a výklad potrebný na pochopenie písmen b) až d) vrátane prevádzky meradla,
 • f) zoznam úplne alebo čiastočne použitých noriem alebo normatívnych dokumentov uvedených v § 13,
 • g) opis opatrení prijatých na splnenie základných požiadaviek, ak neboli uplatnené normy alebo normatívne dokumenty podľa § 13,
 • h) výsledky konštrukčných výpočtov, skúšok a podobne,
 • i) výsledky príslušných skúšok, ak sú potrebné na preukázanie, že daný typ meradla alebo meradlo zodpovedá
  • 1. požiadavkám tohto nariadenia v deklarovaných menovitých prevádzkových podmienkach a v rámci špecifikovaného rušenia prostredia,
  • 2. špecifikáciám týkajúcim sa ich životnosti, ak ide o plynomery, vodomery, merače tepla a meradlá množstva kvapaliny okrem vody,
 • j) ES certifikát typu alebo ES certifikát návrhu meradla obsahujúci súčasti identické so súčasťami použitými v konštrukcii meradla.

 

(4) Výrobca určí, kam sa umiestnia plomby a značky.


(5) Výrobca uvedie podmienky kompatibility s rozhraniami a s čiastkovými zostavami v aktuálnych prípadoch.

 

§ 11
Informačné povinnosti


(1) Úrad podľa § 8 zákona oznámi ostatným členským štátom a Komisii, ktoré notifikované osoby sú určené na vykonávanie úloh spojených s postupmi posudzovania zhody podľa § 9, identifikačné kódy, ktoré týmto notifikovaným osobám pridelila Komisia, meradlá, na ktorých posudzovanie má príslušná notifikovaná osoba oprávnenie, a podľa potreby aj triedu presnosti, merací rozsah, technológiu merania a iné charakteristiky meradla vymedzujúce rámec notifikácie.


(2) Úrad pri určení notifikovaných osôb postupuje podľa podmienok ustanovených v § 12. Notifikované osoby spĺňajúce podmienky technických noriem, ktoré preberajú príslušné harmonizované európske normy s odkazmi publikovanými v úradnom vestníku, sa považujú za vyhovujúce príslušným podmienkam. Úrad podľa § 6 ods. 6 zákona zverejní odkazy na tieto technické normy vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“). Ak neexistuje všeobecne záväzný právny predpis na úlohy uvedené v § 2, má úrad právo určiť a notifikovať osobu na úlohy týkajúce sa daného meradla.


(3) Úrad podľa § 11 ods. 11 a 12 zákona

 • a) kontroluje, či notifikovaná osoba vyhovuje podmienkam § 12,
 • b) notifikáciu zruší, ak zistí, že notifikovaná osoba prestala spĺňať podmienky, o čom bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

 

§ 12
Podmienky pre notifikované osoby


Úrad pri určovaní notifikovaných osôb podľa § 11 ods. 1 uplatňuje tieto podmienky:


a) notifikovaná osoba, jej riaditeľ alebo zamestnanci zainteresovaní na úlohách súvisiacich s posudzovaním zhody nesmú byť návrhármi, výrobcami, dodávateľmi, montážnikmi ani používateľmi posudzovaných meradiel, ani ich splnomocnenými zástupcami; okrem toho nesmú byť priamo či nepriamo zainteresovaní na navrhovaní, výrobe, marketingu alebo údržbe týchto meradiel a nesmú zastupovať strany angažujúce sa v týchto aktivitách; uvedená podmienka však nebráni výmene technických informácií medzi výrobcom a notifikovanou osobou pri posudzovaní zhody,


b) na notifikovanú osobu, jej riaditeľa a jej zamestnancov nesmie byť vyvíjaný nátlak, ani nesmú byť žiadnym spôsobom ovplyvňovaní vrátane finančných úplatkov, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodovanie o výsledkoch posudzovania zhody, a to predovšetkým zo strany osôb alebo skupín zainteresovaných na výsledku posudzovania,


c) posudzovanie zhody sa vykonáva na najvyššej úrovni profesionality a spôsobilosti v oblasti metrológie; ak si notifikovaná osoba na niektoré úlohy zabezpečí subdodávateľa, musí v prvom rade zabezpečiť, aby vyhovoval požiadavkám tohto nariadenia a predovšetkým tohto paragrafu; notifikovaná osoba musí archivovať aj príslušné doklady o hodnotení kvalifikovanosti subdodávateľa a o práci, ktorú vykonal podľa tohto nariadenia, na predloženie úradu,


d) notifikovaná osoba musí byť schopná splniť všetky úlohy posudzovania zhody, na ktoré je určená, či už ich vykoná sama alebo ich splní niekto iný v jej zastúpení a na jej zodpovednosť; musí mať k dispozícii zamestnancov, ako aj prístup k zariadeniam potrebným na to, aby mohla adekvátnym spôsobom splniť technické a administratívne úlohy súvisiace s posudzovaním zhody,


e) zamestnanci notifikovanej osoby

 1. musia byť riadne technicky a odborne vyškolení na všetky úlohy posudzovania zhody, na ktoré je notifikovaná osoba určená,
 2. musia mať dostatočné vedomosti o predpisoch týkajúcich sa úloh, ktoré vykonávajú, ako aj adekvátne skúsenosti s takými úlohami,
 3. musia byť schopní vydávať certifikáty, záznamy a správy preukazujúce vykonanie úlohy,

 

f) musí byť zaručená nestrannosť notifikovanej osoby, jej riaditeľa a zamestnancov, ich odmeňovanie nesmie závisieť od výsledkov realizovaných úloh; odmeny riaditeľa a jej zamestnancov nesmú závisieť od počtu vykonaných skúšok ani od výsledkov splnenia skúšok,


g) ak zodpovednosť za škodu notifikovanej osoby nie je zahrnutá v právnom poriadku členského štátu, musí uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu,

h) riaditeľ a zamestnanci notifikovanej osoby sú povinní dodržiavať mlčanlivosť týkajúcu sa všetkých informácií získaných pri výkone svojich povinností podľa tohto nariadenia okrem ich vystupovania vo vzťahu k úradu.


§ 13
Harmonizované európske normy a normatívne dokumenty


(1) Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode so slovenskou technickou normou preberajúcou harmonizovanú európsku normu pre dané meradlo, na ktorú je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C. Ak je meradlo v zhode so slovenskou technickou normou len sčasti, predpokladá sa zhoda len s tými základnými požiadavkami, ktoré zodpovedajú časti slovenskej technickej normy, s ktorou je meradlo v zhode. Úrad zverejňuje odkaz na uvedenú slovenskú technickú normu vo vestníku a na webovom sídle úradu.


(2) Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode so zodpovedajúcou časťou normatívneho dokumentu a so zoznamom, na ktoré je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C. Ak je meradlo v zhode s normatívnym dokumentom len sčasti, predpokladá sa zhoda len s tými základnými požiadavkami, ktoré zodpovedajú časti normatívneho dokumentu, s ktorou je meradlo v zhode. Úrad zverejňuje odkaz na uvedený normatívny dokument vo vestníku a na webovom sídle úradu.


(3) Výrobca môže použiť akékoľvek technické riešenie vyhovujúce základným požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu. Ak chce výrobca využiť výhodu predpokladu zhody, musí správne použiť riešenie uvedené v slovenskej technickej norme preberajúcej harmonizovanú európsku normu alebo v zodpovedajúcej časti normatívneho dokumentu a v zozname podľa odsekov 1 a 2.


(4) Zhoda so skúškami podľa § 10 ods. 3 písm. i) sa predpokladá, ak sa zodpovedajúci skúšobný program realizoval podľa dokumentov uvedených v odsekoch 1 až 3 a ak výsledky skúšky zaručujú zhodu so základnými požiadavkami.

 

§ 14
Riešenie nezhody


(1) Ak úrad zistí, že harmonizovaná európska norma podľa § 13 ods. 1 nespĺňa úplne základné požiadavky podľa prílohy č. 1 a príslušnej prílohy k meradlu, predloží informáciu s uvedením dôvodov Stálemu výboru ustanovenému podľa osobitného predpisu.2)


(2) Ak úrad zistí, že normatívny dokument, na ktorý je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C, nespĺňa úplne základné požiadavky podľa prílohy č. 1 a príslušných príloh k meradlám, predloží informáciu Výboru pre meradlá s uvedením dôvodov.


(3) Úrad môže vykonať príslušné opatrenia na prekonzultovanie práce Medzinárodnou organizáciou pre legálnu metrológiu týkajúcej sa rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia so zainteresovanými stranami na národnej úrovni.


§ 15
Značky


(1) Označenie CE uvedené v § 7 sa skladá z písmen CE; grafické znázornenie je prílohou k zákonu. Výška označenia CE musí byť najmenej 5 mm.


(2) Doplnková metrologická značka sa skladá z veľkého písmena M a posledného dvojčísla roku jej pripevnenia na meradlo umiestnených v obdĺžniku. Výška obdĺžnika sa rovná výške označenia CE. Doplnková metrologická značka sa umiestni tesne za označenie CE.


(3) Identifikačný kód notifikovanej osoby uvedenej v § 11, ak ho predpisuje postup posudzovania zhody, sa uvádza za označením CE a doplnkovou metrologickou značkou.


(4) Ak sa meradlo skladá z viacerých zariadení pracujúcich spoločne, ktoré však netvoria čiastkovú zostavu, umiestnia sa značky na hlavnom zariadení. Ak je meradlo príliš malé alebo príliš citlivé na to, aby mohlo byť na ňom umiestnené označenie CE a doplnková metrologická značka, vyznačia sa tieto na obale a v sprievodnej dokumentácii.


(5) Označenie CE a doplnková metrologická značka musia byť neodstrániteľné. Identifikačný kód notifikovanej osoby musí byť nezmazateľne vyznačený alebo pripevnený tak, aby sa pri odstraňovaní porušil. Všetky značky musia byť dobre viditeľné alebo ľahko prístupné.

 

§ 16
Dozor na trhu a administratívna spolupráca


(1) Orgán metrologického dozoru3) prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby meradlá podliehajúce metrologickej kontrole, nevyhovujúce ustanoveniam tohto nariadenia sa neuvádzali na trh ani do prevádzky.


(2) Orgány metrologického dozoru členských štátov vzájomne spolupracujú pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z povinnosti dozoru na trhu; vymieňajú si

 • a) informácie o tom, do akej miery kontrolované meradlá spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ako aj výsledky ich kontrol,
 • b) ES certifikáty typu alebo ES certifikáty návrhu, ako aj všetky prílohy k nim vydané notifikovanou osobou, doplnky, zmeny alebo zrušenie týkajúce sa už vydaných certifikátov,
 • c) schválenia systémov kvality vydané notifikovanými osobami, ako aj informácie o neschválení systému kvality alebo o jeho zrušení,
 • d) hodnotiace správy vypracované notifikovanými osobami na požiadanie iných orgánov.

 

(3) Úrad zabezpečí, aby svojim notifikovaným osobám sprístupnil všetky potrebné údaje týkajúce sa certifikátov a schválenia systémov kvality.


(4) Úrad informuje ostatné členské štáty a Komisiu o tom, ktoré orgány poveril zabezpečením výmeny informácií.

 

§ 17
Bezpečnostná klauzula


(1) Ak orgán metrologického dozoru 3) zistí, že celé meradlo určitého typu s označením CE a doplnkovou metrologickou značkou alebo časť tohto meradla nespĺňa základné požiadavky na funkčnosť ustanovené v tomto nariadení pri správnej inštalácii a používaní podľa návodu výrobcu, musí prijať opatrenia na stiahnutie týchto meradiel z trhu, zakázať alebo obmedziť ich ďalšie uvádzanie na trh, prípadne zakázať alebo obmedziť ich ďalšie používanie. Pri voľbe uvedených opatrení zohľadňuje skutočnosť, či ide o nezhodu systematickú alebo náhodnú. Ak usúdi, že nezhoda je systematického charakteru, bezodkladne informuje Komisiu o prijatých opatreniach, ktoré odôvodní.


(2) Orgán metrologického dozoru 3) po potvrdení svojich zistení podľa odseku 1 podnikne príslušné opatrenia proti tomu, kto značky na meradlo pripevnil, a informuje o nich Komisiu a ostatné členské štáty.

 

§ 18
Neoprávnené používanie značiek


(1) Ak orgán metrologického dozoru 3) zistí neoprávnené použitie označenia CE a doplnkovej metrologickej značky, uloží výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi povinnosť

 • a) zabezpečiť, aby meradlo zodpovedalo podmienkam súvisiacim s používaním označenia CE a doplnkovej metrologickej značky, ktoré nie sú uvedené v § 17 ods. 1,
 • b) odstrániť nedostatky podľa podmienok stanovených orgánom metrologického dozoru.3)

 

(2) Ak nedostatky uvedené v odseku 1 naďalej pretrvávajú, orgán metrologického dozoru3) musí prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby obmedzil alebo zakázal uvádzať na trh tieto meradlá, alebo musí zabezpečiť ich stiahnutie z trhu a zakázať alebo obmedziť ich ďalšie používanie, pričom koná podľa postupov v § 17.

 

§ 19
Rozhodnutia o zamietnutí alebo obmedzení meradiel


Rozhodnutie prijaté podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona, na základe ktorého sa meradlo stiahne z trhu alebo sa zakáže, alebo obmedzí jeho uvedenie na trh alebo do používania, musí byť presne odôvodnené. O rozhodnutí je informovaný príslušný subjekt spolu s poučením o opravných prostriedkoch, ktoré môže v súlade s právnym poriadkom uplatniť, ako aj o lehote na ich uplatnenie.


§ 20
Prechodné a záverečné ustanovenia


Meradlo, ktoré vyhovuje doteraz platným právnym predpisom, možno umiestniť na trh a do prevádzky na účely merania, na ktoré sa musí používať určené meradlo, do uplynutia platnosti schválenia typu tohto meradla, alebo ak schválenie typu je na dobu neobmedzenú, tak najneskôr do 30. októbra 2016.

 

§ 21


Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

 

§ 22
Účinnosť


Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. októbra 2006.

 

_____________________________________________________________

Poznámky:

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 245/2004 Z. z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.
2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.
3) § 33 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY