Legislatíva - prehľad

Zákony Vyhlášky Nariadenia
     

Vyhláška č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách

 

Rýchla navigácia vo vyhláške č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách

 

Prílohy
 

  • Príloha č. 1 Odvodené jednotky SI, pri ktorých možno používať osobitný názov a symbol
  • Príloha č. 2 Násobky jednotiek SI
  • Príloha č. 3 Dekadické násobky kednotiek SI s osobitným názvom
  • Príloha č. 4 Jednotky definované na základe jednotiek SI, ktoré nie sú dekadickými násobkami jednotiek SI
  • Príloha č. 5 Jednotky, ktorých hodnoty sa získali experimentálne
  • Príloha č. 6 Jednotky, ktoré možno používať len v špeciálnych oblastiach
  • Príloha č. 7 Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie

 

206/2000 Z.z.

 

VYHLÁŠKA

 

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 

zo 16. júna 2000

 

o zákonných meracích jednotkáchZmena: 537/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.januára 2010

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

 

§ 1
Definície základných jednotiek
Medzinárodnej sústavy jednotiek SI


(1) Definície základných jednotiek Medzinárodnej sústavy jednotiek SI (ďalej len "SI"):


a) jednotka dĺžky meter, symbol m, je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy,


b) jednotka hmotnosti kilogram, symbol kg, je hmotnosť, ktorá sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu uloženého v Medzinárodnom úrade pre váhy a miery,


c) jednotka času sekunda, symbol s, je čas rovnajúci sa 9 192 631 770 periódam žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133Cs,


d) jednotka elektrického prúdu ampér, symbol A, je stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvoma priamymi rovnobežnými a nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 m vyvolá medzi nimi silu 2 10-7 newtonu na jeden meter dĺžky vodičov,


e) jednotka termodynamickej teploty kelvin, symbol K, je 1/273, 16 časť termodynamickej teploty trojného bodu vody; táto definícia sa vzťahuje na vodu, ktorá má izotopické zloženie vymedzené týmito pomermi látkového množstva: 0, 00015576 molu 2H na mol 1H; 0, 0003799 molu 17O na mol 16O a 0, 0020052 molu 18O na mol 16O,


f) jednotka látkového množstva mol, symbol mol, je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych entít, koľko je atómov v 0, 012 kilogramu uhlíka 12C; pri používaní jednotky mol sa musia špecifikovať elementárne entity, ktorými môžu byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo špecifikované skupiny týchto častíc,


g) jednotka svietivosti kandela, symbol cd, je svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie frekvencie 540 1012 hertzov a ktorého žiarivosť v tomto smere je (1/683) watt na steradián.(2) Okrem termodynamickej teploty T sa používa aj Celziova teplota t. Jednotkou Celziovej teploty t je stupeň Celzia, symbol oC. Celziova teplota t je definovaná ako rozdiel t = T - T0 medzi dvoma termodynamickými teplotami T a T0, kde T0 = 273, 15 K. Teplotný interval alebo rozdiel teplôt môže byť vyjadrený buď v kelvinoch, alebo v stupňoch Celzia. Jednotka stupeň Celzia sa rovná jednotke kelvin.

 

§ 2
Odvodené jednotky SI, spôsob tvorby odvodených jednotiek SI a násobkov jednotiek SI


(1) Odvodené jednotky SI sú jednotky koherentne odvodené od základných jednotiek SI algebrickým vyjadrením násobkov mocnín základných jednotiek SI s číselným koeficientom 1.

(2) Odvodené jednotky SI môžu byť vyjadrené osobitnými názvami a symbolmi. Odvodené jednotky SI, pri ktorých možno používať osobitný názov a symbol, sú uvedené v prílohe č. 1. Tieto názvy a symboly možno používať aj pri tvorbe ďalších odvodených jednotiek SI.

(3) Spôsob tvorby odvodených jednotiek rovinného a priestorového uhla je daný pri


a) radiáne ako rovinný uhol medzi dvoma polomermi kružnice, ktoré na obvode kružnice vytínajú oblúk, ktorého dĺžka sa rovná polomeru kružnice,
b) steradiáne ako priestorový uhol kužeľa, ktorý má svoj vrchol v strede gule a vytína na povrchu gule plochu, ktorej plošný obsah sa rovná plošnému obsahu štvorca, ktorého strana sa rovná polomeru gule.

(4) Násobky jednotiek SI sa vytvárajú násobením základných jednotiek SI alebo násobením odvodených jednotiek SI násobkom - mocninou s dekadickým základom zo súboru mocnín podľa prílohy č. 2. Názov násobku jednotky sa vytvorí pridaním príslušnej predpony k názvu jednotky. Nevzťahuje sa na hmotnosť, pri ktorej sa násobky jednotky a názvy násobkov tvoria od gramu, symbol g. Symbol násobku jednotky SI sa vytvorí spojením symbolu predpony a symbolu jednotky. Zložené predpony vytvorené spojením viacerých predpôn nemožno používať.

(5) Dekadické násobky jednotiek SI s osobitným názvom sú uvedené v prílohe č. 3.

(6) V spojení s jednotkami uvedenými v prílohe č. 3 a ich symbolmi možno používať predpony a ich symboly uvedené v prílohe č. 2.

(7) Ak je odvodená jednotka vyjadrená ako zlomok, jej násobky možno vyjadriť pripojením predpony k jednotkám v čitateli alebo v menovateli alebo v obidvoch.

 

§ 3
Jednotky povolené popri jednotkách SI


(1) Jednotky definované na základe jednotiek SI, ktoré nie sú dekadickými násobkami jednotiek SI, sú uvedené v prílohe č. 4.

(2) V spojení s jednotkami uvedenými v prílohe č. 4 a ich symbolmi nemožno používať predpony a ich symboly na tvorbu násobkov; to neplatí pre jednotky gon a grad.

(3) Jednotky, ktorých hodnoty sa získali experimentálne, sú uvedené v prílohe č. 5.

(4) V spojení s jednotkami uvedenými v prílohe č. 5 a ich symbolmi možno používať predpony a ich symboly uvedené v prílohe č. 2.

(5) Ďalšie jednotky, ktoré možno používať v špeciálnych oblastiach, sú uvedené v prílohe č. 6.

(6) V spojení s týmito jednotkami a ich symbolmi možno používať predpony a ich symboly uvedené v prílohe č. 2 okrem milimetra ortuťového stĺpca a hektára a ich symbolov.

(7) V oblasti leteckej, námornej a železničnej dopravy je možné používanie aj iných ako zákonných jednotiek, ak tieto jednotky boli určené na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

§ 4
Zložené jednotky


Kombináciou jednotiek uvedených v § 1 až 3 sa tvoria zložené jednotky.

 

§ 4a
Záverečné ustanovenie


Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

 

§ 5
Účinnosť


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2000.

Dušan Podhorský v. r.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 206/2000 Z.z.

 

Odvodené jednotky SI, pri ktorých možno používať osobitný názov a symbol

 

Veličina

Odvodená jednotka

Vyjadrenie

 

Názov

Symbol

v iných
jednotkách SI

v základných
jednotkách SI

Rovinný uhol

radián

rad

 

m · m-1

Priestorový uhol

steradián

sr

 

m2 · m-2

Frekvencia

hertz

Hz

 

s-1

Sila

newton

N

 

m · kg · s-2

Tlak, mechanické napätie

pascal

Pa

N · m-2

m-1 · kg · s-2

Energia, práca, množstvo tepla

joule

J

N · m

m2 · kg · s-2

Výkon, 1) žiarivý tok

watt

W

J · s-1

m2 · kg · s-3

Elektrický náboj, elektrické množstvo

coulomb

C

 

A . s

Elektrický potenciál,
rozdiel potenciálov, napätie,
elektromotorické napätie

volt

V

W · A-1

m2 · kg · s-3 · A-1

Elektrická kapacita

farad

F

C · V-1

m-2 · kg-1 · s4 · A2

Elektrický odpor

ohm

Ω

V · A-1

m2 · kg · s-3 · A-2

Elektrická vodivosť

siemens

S

Ω -1

m-2 · kg-1 · s3 · A2

Magnetický tok

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s-2 · A-1

Magnetická indukcia

tesla

T

Wb · m-2

kg · s-2 · A-1

Indukčnosť

henry

H

Wb · A-1

m2 · kg · s-2 · A-2

Svetelný tok

lúmen

lm

cd · sr

cd

Osvietenosť, intenzita osvetlenia

lux

lx

lm · m-2

m-2 · cd

Aktivita (rádionuklidu)

becquerel

Bq

 

s-1

Absorbovaná dávka, merná dodaná energia, kerma, index absorbovanej látky

gray

Gy

J · kg-1

m2 · s-2

Dávkový ekvivalent

sievert

Sv

J · kg-1

m2 · s-2

Katalytická aktivita

katal

kat

 

mol · s-1Príloha č. 2 k vyhláške č. 206/2000 Z.z.

 

Násobky jednotiek SI

 

Násobok

Názov predpony

Symbol predpony

1024

yotta

Y

1021

zetta

Z

1018

exa

E

1015

peta

P

1012

tera

T

109

giga

G

106

mega

M

103

kilo

k

102

hekto

h

101

deka

da

10-1

deci

d

10-2

centi

c

10-3

mili

m

10-6

mikro

u

10-9

nano

n

10-12

piko

p

10-15

femto

f

10-18

atto

a

10-21

zepto

z

10-24

yokto

yPríloha č. 3 k vyhláške č. 206/2000 Z.z.

 

Dekadické násobky kednotiek SI s osobitným názvom

 

Veličina

Jednotka

Názov

Symbol

Hodnota v jednotkách SI

Objem

liter

l alebo L

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Hmotnosť

tona

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Tlak

bar

bar

1 bar = 105 PaPríloha č. 4 k vyhláške č. 206/2000 Z.z.

 

Jednotky definované na základe jednotiek SI, ktoré nie sú
dekadickými násobkami jednotiek SI

 

Veličina

Jednotka

Názov

Symbol

Hodnota v jednotkách SI

  Čas

minúta

min

1 min = 60 s

hodina

h

1 h = 3 600 s

deň

d

1 d = 86 400 s

  Rovinný uhol

otáčka

neexistuje žiaden medzinárodný symbol

1 otáčka = 2pí rad

(uhlový) stupeň

o

1o = (pí/180) rad

(uhlová) minúta

 

1 = (pí/10 800) rad

(uhlová) sekunda

"

1" = (pí/648 000) rad

gon alebo grad

gon

1 gon =(pí/200) rad

 


Príloha č. 5 k vyhláške č. 206/2000 Z.z.

 

Jednotky, ktorých hodnoty sa získali experimentálne

 

Veličina

Jednotka

Názov

Symbol

Definícia

Hmotnosť

unifikovaná atómová hmotnostná jednotka

u

Unifikovaná atómová hmotnostná jednotka sa rovná 1/12 hmotnosti atómu nuklidu 12C.

Energia

elektrónvolt

eV

Elektrónvolt je kinetická energia získaná elektrónom pri prechode potenciálovým rozdielom 1 voltu vo vákuu.

 

 

Príloha č. 6 k vyhláške č. 206/2000 Z.z.

 

Jednotky, ktoré možno používať len v špeciálnych oblastiach

 

Veličina

Jednotka

Názov

Symbol

Hodnota v jednotkách SI

Optická mohutnosť optických sústav

dioptria

 

1 dioptria = 1 m-1

Hmotnosť drahých kameňov

metrický karát

 

1 metrický karát = 2 x 10-4 kg

Plošný obsah pôdy a stavebných pozemkov

ár

a

1 a = 102 m2

hektár

ha

1 ha = 104 m2

Plošný obsah účinného prierezu

barn

b

1 b = 10-28 m2

Dĺžková hmotnosť textilnej priadze a vláken

tex

tex

1 tex = 10-6 kg m-1

Tlak krvi a iných telesných tekutín

milimeter ortuťového stĺpca

mm Hg

1 mm Hg = 133, 322 Pa
Príloha č. 7 k vyhláške č. 206/2000 Z.z.

 

Zoznam preberaných právnych aktov Európskej úniea1. Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6) v znení smernice Rady 85/1/EHS z 18. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 56), smernice Rady 89/617/EHS z 27. novembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/103/ES z 24. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2009). Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY