Legislatíva - prehľad

Zákony Vyhlášky Nariadenia
     

Vyhláška č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole

 

Rýchla navigácia vo vyhláške č.210/2000 Z. z.

 


Postupy overovania určených meradiel


Autorizácia a registrácia

Prílohy

 

 • Príloha č. 1 - Druhy určených meradiel
 • Príloha č. 2 - GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ZNAČIEK SCHVÁLENÉHO TYPU A  OSOBITNÝCH ZNAČIEK (pdf, 348 kB)
 • Príloha č. 3 - GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE OVEROVACÍCH ZNAČIEK (pdf, 591 kB)
 • Príloha č. 4 - GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ZABEZPEČOVACEJ ZNAČKY PODNIKATEĽA – OPRAVÁRA (pdf, 363 kB)
 • Príloha č. 5 - VZOR PREUKAZU ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH METROLOGICKÝ DOZOR (pdf, 309 kB)
 • Príloha č. 6 - KONTINUÁLNE SČÍTAVACIE VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU (pdf, 190 kB)
 • Príloha č. 7 - KONTROLNÉ A TRIEDIACE VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU (pdf, 190 kB)
 • Príloha č. 8 - MERAČE PRETEČENÉHO MNOŽSTVA STUDENEJ VODY (pdf, 197 kB)
 • Príloha č. 9 - MERAČE PRETEČENÉHO MNOŽSTVA TEPLEJ VODY (pdf, 166 kB)
 • Príloha č. 10 - OBJEMOVÉ PRIETOKOVÉ MERADLÁ NA KVAPALINY OKREM VODY (pdf, 70 kB)
 • Príloha č. 11 - PRÍDAVNÉ ZARIADENIA K PRIETOKOVÝM MERADLÁM NA KVAPALINY OKREM VODY (pdf, 72 kB)
 • Príloha č. 12 - MERACIE ZOSTAVY NA KVAPALINY OKREM VODY (pdf, 350 kB)
 • Príloha č. 13 - PLYNOMERY (pdf, 285 kB)
 • Príloha č. 14 - ELEKTROMERY (pdf, 249 kB)
 • Príloha č. 15 - DĹŽKOVÉ MIERY (pdf, 102 kB)
 • Príloha č. 16 - LIEHOMERY A HUSTOMERY NA LIEH (pdf, 75 kB)
 • Príloha č. 17 - ZÁVAŽIA (pdf, 277 kB)
 • Príloha č. 18 - TAXAMETRE (pdf, 85 kB)
 • Príloha č. 19 - TLAKOMERY NA MERANIE TLAKU V PNEUMATIKÁCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL (pdf, 61 kB)
 • Príloha č. 20 - OBILNÉ SKÚŠAČE (pdf, 105 kB)
 • Príloha č. 21 - vypustená vyhláškou č. 162/2011 Z. z.
 • Príloha č. 22 - vypustená vyhláškou č. 669/2004 Z. z.
 • Príloha č. 23 - ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL SO ZÁŽIHOVÝM MOTOROM (pdf, 105 kB)
 • Príloha č. 24 - OBJEMOVÉ MERADLÁ NA LIEH (pdf, 79 kB)
 • Príloha č. 25 - ANALYZÁTORY DYCHU (pdf, 61 kB)
 • Príloha č. 26 - VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSTOU DÁVKOVACIE PLNIACE (pdf, 72 kB)
 • Príloha č. 27 - VÝČAPNÉ NÁDOBY (pdf, 58 kB)
 • Príloha č. 28 - VÝČAPNÉ DÁVKOVAČE (pdf, 50 kB)
 • Príloha č. 29 - VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU DISKONTINUÁLNE SČÍTAVACIE (pdf, 72 kB)
 • Príloha č. 30 - VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU NA VÁŽENIE CESTNÝCH VOZIDIEL ZA POHYBU (pdf, 76 kB)
 • Príloha č. 31 - Cestné rýchlomery (pdf, 101 kB)
 • Príloha č. 32 - LEKÁRSKE ELEKTRONICKÉ TEPLOMERY MAXIMÁLNE (pdf, 45 kB)
 • Príloha č. 33 - PREVODNÍKY TLAKU (pdf, 57 kB)
 • Príloha č. 34 - PREPRAVNÉ SUDY A PREPRAVNÉ TANKY (pdf, 94 kB)
 • Príloha č. 35 - PREPOČÍTAVAČE PRETEČENÉHO MNOŽSTVA PLYNU (pdf, 144 kB)
 • Príloha č. 36 - VLHKOMERY OBILNÍN A OLEJNÍN (pdf, 66 kB)
 • Príloha č. 37 - SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY (pdf, 76 kB)
 • Príloha č. 38 - SKLENÉ TEPLOMERY (pdf, 71 kB)
 • Príloha č. 39 - MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE PLOŠNÉHO OBSAHU USNÍ (pdf, 82 kB)
 • Príloha č. 40 - Neinvazívne meradlá tlaku krvi (pdf, 62 kB)
 • Príloha č. 41 - MERADLÁ DOZIMETRICKÝCH VELIČÍN IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA (pdf, 42 kB)
 • Príloha č. 42 - MERADLÁ AKUSTICKÉHO TLAKU (pdf, 182 kB)
 • Príloha č. 43 - MERADLÁ AKTIVITY RÁDIONUKLIDOV (pdf, 42 kB)
 • Príloha č. 44 - TÓNOVÉ AUDIOMETRE (pdf, 36 kB)
 • Príloha č. 45 - AKUSTICKÉ KALIBRÁTORY (pdf, 78 kB)
 • Príloha č. 46 - VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU NA VÁŽENIE KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (pdf, 80 kB)
 • Príloha č. 47 - ODMERNÉ NÁDOBY KOVOVÉ (pdf, 71 kB)
 • Príloha č. 48 - STACIONÁRNE NÁDRŽE (pdf, 70 kB)
 • Príloha č. 49 - MERACIE MIKROFÓNY (pdf, 82 kB)
 • Príloha č. 50 - MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE DĹŽKY NAVINUTEĽNÝCH MATERIÁLOV A DĹŽKOVÉ MERADLÁ NA KONTROLU DĹŽKY SKLADOV SKLADACÍCH MERACÍCH ZARIADENÍ (pdf, 115 kB)
 • Príloha č. 51 - MERAČE TEPLA (pdf, 188 kB)
 • Príloha č. 52 - MERACIE TRANSFORMÁTORY PRÚDU A NAPÄTIA POUŽÍVANÉ V SPOJENÍ S ELEKTROMERMI (pdf, 202 kB)
 • Príloha č. 53 - PRIETOKOMERY AKO ČLENY MERAČOV TEPLA (pdf, 193 kB)
 • Príloha č. 54 - KOMBINOVANÉ SNÍMAČE TEPLOTY URČENÉ PRE JADROVÉ ELEKTRÁRNE TYPU VVER 440 (pdf, 115 kB)
 • Príloha č. 55 - ODMERNÉ SKLO (pdf, 76 kB)
 • Príloha č. 56 - SKÚŠOBNÉ SITÁ (pdf, 122 kB)
 • Príloha č. 57 - LUXMETRE (pdf, 53 kB)
 • Príloha č. 58 - DÁVKOVACIE OBJEMOVÉ MERADLÁ NA KVAPALINY (pdf, 71 kB)
 • Príloha č. 59 - MOMENTOVÉ KĽÚČE (pdf, 138 kB)
 • Príloha č. 60 - NAPÍNACIE ZARIADENIA NA PREDPÄTÝ BETÓN (pdf, 57 kB)
 • Príloha č. 61 - ZARIADENIA NA MECHANICKÉ SKÚŠKY MATERIÁLOV (pdf, 102 kB)
 • Príloha č. 62 - TACHOGRAFY (pdf, 62 kB)
 • Príloha č. 63 - TVRDOMERY NA BETÓN (pdf, 47 kB)
 • Príloha č. 64 - MERAČE PRETEČENÉHO OBJEMU VODY S VOĽNOU HLADINOU (pdf, 143 kB)
 • Príloha č. 65 - HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA KVAPALINY (pdf, 80 kB)
 • Príloha č. 66 - HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA PLYNY (pdf, 82 kB)
 • Príloha č. 67 - REFRAKTOMETRE (pdf, 99 kB)
 • Príloha č. 68 - AUTOMATICKÉ HLADINOMERY (pdf, 78 kB)
 • Príloha č. 69 - PREPOČÍTAVAČE MNOŽSTVA KVAPALÍN (pdf, 87 kB)
 • Príloha č. 70 - LABORATÓRNE HUSTOMERY, CUKROMERY A MUŠTOMERY (pdf, 69 kB)
 • Príloha č. 71 - VIBRAČNÉ HUSTOMERY NA KVAPALINY A PLYNY (pdf, 47 kB)
 • Príloha č. 72 - MERACIE ZOSTAVY NA LIEH (pdf, 50 kB)
 • Príloha č. 73 - PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA STANOVENIE ENERGETICKEJ HODNOTY ZEMNÉHO PLYNU (pdf, 77 kB)
 • Príloha č. 74 - Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie (pdf, 413 kB)

 

Vyhláška č. 210
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
zo 16. júna 2000
o meradlách a metrologickej kontrole
v znení neskorších predpisov

 

(Zmenená a doplnená: vyhláškami Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 310/2000 Z. z. 18. septembra 2000, č. 403/2000 Z. z. zo 6. novembra 2000, č. 9/2001 Z. z. z 13. decembra 2000, č. 48/2001 Z. z. z 19. januára 2001, č. 75/2001 Z. z. z 21. februára 2001, č. 133/2001 Z. z. z 26. marca 2001, č. 27/2002 Z. z. z 9. januára 2002, č. 69/2002 Z. z. z 30. januára 2002, č. 427/2003 Z. z. z 8. októbra 2003, č. 361/2004 Z. z. z 31. mája 2004, č. 669/2004 Z. z. z 8. decembra 2004, č. 187/2005 Z. z. z 8. decembra 2004, č. 570/2006 Z. z. z 5. júna 2006, č. 171/2008 z 21. apríla 2008, č. 13/2009 z 15. januára 2009 a č. 162/2011 z 1. júna 2011)


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 7, § 7 ods. 6, § 8 ods. 5, § 9 ods. 9, § 10 ods. 8, § 14 ods. 7, § 15 ods. 7 a 8, § 18 ods. 4, § 23 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 33 ods. 9 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

 

§1
Vyhlásenie národného etalónu

 

(1) Etalón možno vyhlásiť za národný etalón podľa § 6 zákona, ak


a) jeho technická realizácia a technická realizácia etalónového zariadenia určeného na definovanie, uchovávanie a odovzdávanie hodnoty jednotky alebo stupnice hodnôt z národného etalónu na príslušné etalóny bola ukončená na zodpovedajúcej a medzinárodne akceptovateľnej úrovni a výsledky výskumu a vývoja spojeného s jeho realizáciou, funkčnosťou, metrologickými charakteristikami a používaním boli odborne posúdené a potvrdené,


b) je úplne a jednoznačne určený, najmä jeho prístrojová zostava, určené sú podmienky používania a uchovávania a ak sú dokumentované jeho metrologické charakteristiky a technické charakteristiky, pričom tieto požiadavky musí spĺňať aj etalónové príslušenstvo, ktoré k nemu patrí a ktoré zabezpečuje prenos jednotky alebo stupnice na iné etalóny a meradlá,


c) sa vykonali medzinárodné porovnávania etalónu alebo jeho priame nadviazanie na medzinárodný etalón alebo na uznávaný národný etalón iného štátu, ktoré dostatočne preukazujú jeho metrologické charakteristiky a medzinárodnú ekvivalenciu,


d) je určená a na medzinárodnej úrovni potvrdená schopnosť merania a odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice na ostatné meradlá,


e) právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, má vytvorený, dokumentovaný a v súlade s medzinárodnými odporúčaniami preukázaný systém kvality, ktorý zabezpečuje trvalé zachovávanie metrologických charakteristík a technických charakteristík etalónu a schopnosť prenosu hodnôt na medzinárodne akceptovateľnej úrovni.


(2) Návrh na schválenie národného etalónu, ktorý predkladá vlastník etalónu po ukončení výskumu a vývoja etalónu Slovenskému metrologickému ústavu (ďalej len „ústav“), obsahuje v súlade s medzinárodnými dohodami a odporúčaniami najmä


a) dokumentáciu o technickej realizácii etalónu,
b) špecifikáciu metrologických charakteristík a technických charakteristík etalónu vrátane schopnosti odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice na ostatné meradlá,
c) špecifikáciu prístrojovej zostavy etalónu a etalónových zariadení patriacich k etalónu,
d) pravidlá používania a uchovávania etalónu,
e) doklady o medzinárodnom porovnaní etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii,
f) doklady preukazujúce technické charakteristiky a metrologické charakteristiky etalónu, publikácie o základných metrologických charakteristikách etalónu a výsledkoch medzinárodných porovnaní.


(3) Ak je vlastníkom etalónu iná právnická osoba ako ústav, k návrhu sa pripojí overená kópia zriaďovacej listiny, výpisu z obchodného registra a vyhlásenie štatutárneho zástupcu vlastníka etalónu o splnení podmienok podľa odseku 1.


(4) Na základe výsledkov posúdenia návrhu ústav potvrdí alebo nepotvrdí splnenie požiadaviek na národný etalón. Ak je splnenie požiadaviek potvrdené, ústav ho schváli a predloží úradu návrh na vyhlásenie etalónu za národný etalón.


(5) V návrhu ústavu na vyhlásenie etalónu za národný etalón sa uvedie najmä


a) číslo návrhu,
b) názov etalónu,
c) názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je vlastníkom etalónu,
d) meno a podpis štatutárneho zástupcu ústavu,
e) meno a podpis štatutárneho zástupcu vlastníka etalónu,
f) meno a podpis osoby zodpovednej za etalón, ktorú určí vlastník,
g) základné metrologické charakteristiky etalónu,
h) prístrojová zostava etalónu a s ním spojeného etalónového zariadenia vrátane jednoznačnej identifikácie jednotlivých zariadení,
i) miesto uchovávania a používania etalónu,
j) dátum predloženia návrhu.


(6) Vlastník etalónu oznámi ústavu všetky úpravy, doplnenia a zmeny etalónu, ktoré môžu mať vplyv na jeho technické charakteristiky a metrologické charakteristiky, alebo môžu ovplyvniť ustanovené podmienky uchovávania a používania etalónu.

 

§2
Príprava certifikovaného referenčného materiálu


(1) Návrh na certifikáciu referenčného materiálu, ktorý predkladá žiadateľ ústavu, obsahuje


a) súhrnnú správu o referenčnom materiáli (ďalej len „súhrnná správa“),
b) návrh štítku,
c) informáciu o systéme kvality výrobcu referenčného materiálu.


(2) Súhrnná správa podľa odseku 1 písm. a) obsahuje


a) opis referenčného materiálu,
b) účel použitia certifikovaného referenčného materiálu,
c) metódu prípravy referenčného materiálu,
d) výsledky skúšok homogenity referenčného materiálu a závery z nich vyplývajúce,
e) výsledky hodnotenia stability referenčného materiálu,
f) názvy laboratórií zúčastnených na porovnávacích meraniach,
g) časové obdobie, v ktorom sa merania vykonali,
h) metódy merania, dosiahnuté výsledky a spôsob spracovania nameraných hodnôt vlastností, zdokumentovanie zabezpečenia nadväznosti výsledných hodnôt týchto vlastností a metódu odhadu príslušných štandardných neistôt,
i) v prípade medzilaboratórnych porovnávacích meraní štatistickú charakteristiku hodnôt, ktoré majú byť certifikované,
j) návrh času platnosti certifikátu,
k) spôsob prepravy a skladovania,
l) inštrukcie o správnom používaní certifikovaného referenčného materiálu,
m) bezpečnostné požiadavky a iné pokyny alebo obmedzenia,
n) deklaráciu systému kvality výrobcu referenčného materiálu.


(3) Štítok podľa odseku 1 písm. b) obsahuje


a) názov „Slovenský metrologický ústav“, označujúci certifikačný orgán,
b) názov certifikovaného referenčného materiálu,
c) identifikačné údaje o výrobcovi referenčného materiálu,
d) kód certifikovaného referenčného materiálu a číslo várky,
e) údaj o hmotnosti alebo objeme balenia,
f) bezpečnostnú výstrahu (ak je to nevyhnutné).


(4) Počas platnosti certifikátu sa jeden exemplár súhrnnej správy spolu so vzorom štítku archivuje v ústave.


(5) Referenčný materiál možno certifikovať, ak hodnoty charakterizujúce vlastnosti referenčného materiálu, ktoré majú byť certifikované,


a) sú uvedené v súhrnnej správe s príslušnou štandardnou neistotou získanou všeobecne uznávaným postupom a
b) majú zabezpečenú a podľa medzinárodných odporúčaní preukázanú nadväznosť na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky, v ktorej sú vyjadrené.


(6) O výsledku posúdenia ústav spracúva protokol, ktorý obsahuje hodnotenie splnenia požiadaviek na certifikovaný referenčný materiál podľa odseku 5, identifikačné údaje výrobcu referenčného materiálu a identifikačné údaje ústavu.


(7) Na základe výsledkov posúdenia návrhu na certifikáciu referenčného materiálu vyrobeného v Slovenskej republike ústav vydá alebo nevydá certifikát referenčného materiálu. V prípade vydania dostane žiadateľ o certifikáciu referenčného materiálu originál certifikátu a ústav počas platnosti archivuje jeho kópiu.


(8) Certifikát obsahuje


a) názov a adresu ústavu,
b) jednoznačnú identifikáciu certifikátu,
c) identifikačné údaje o výrobcovi certifikovaného referenčného materiálu,
d) názov a kódové číslo certifikovaného referenčného materiálu a číslo várky,
e) certifikované hodnoty s príslušnými štandardnými neistotami,
f) vyhlásenie o nadväznosti certifikovaných hodnôt,
g) metódu získania certifikovaných hodnôt, a ak sú hodnoty závislé od metódy merania, aj jej podrobnosti,
h) necertifikované, informatívne hodnoty, ak existujú,
i) údaje o hmotnosti alebo objeme balenia,
j) ak to vyžaduje dosiahnutá úroveň homogenity vlastností, údaj o najmenšom použiteľnom množstve,
k) mená a podpisy osôb konajúcich v mene ústavu,
l) čas platnosti certifikátu,
m) dátum certifikácie,
n) opis certifikovaného referenčného materiálu, spôsob skladovania a návod na používanie,
o) informácie o možných rizikách spojených s používaním certifikovaného referenčného materiálu.


(9) Zahraničný referenčný materiál možno uznať ako certifikovaný referenčný materiál, ak bol certifikovaný


a) príslušnou medzinárodnou organizáciou alebo certifikačným orgánom iného štátu a žiadateľ predloží ich výsledky, certifikát systému kvality výrobcu referenčného materiálu a ďalšie dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 5 alebo


b) iným zahraničným subjektom a žiadateľ predloží výsledky tejto certifikácie a dokumenty preukazujúce nadväznosť certifikovaných hodnôt referenčného materiálu na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotiek, v ktorých sú vyjadrené hodnoty vlastností.


(9) Na základe výsledkov posúdenia referenčného materiálu vyrobeného v zahraničí ústav vydá rozhodnutie o uznaní alebo neuznaní certifikátu referenčného materiálu, ktoré obsahuje identifikačné údaje zahraničného certifikátu, identifikačné údaje žiadateľa a ústavu a výsledky posúdenia.

 

§ 3
Druhy určených meradiel


(1) Druhy určených meradiel, oblasti ich použitia, podrobnosti o spôsobe ich metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody1) a čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel sú uvedené v prílohe č. 1.


(2) Čas platnosti overenia podľa odseku 1 platí, ak pri schválení typu meradla alebo pri certifikácii typu meradla nebol určený iný čas platnosti overenia.


(3) Podrobnosti o technických požiadavkách, metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri overovaní na jednotlivé druhy určených meradiel sú uvedené v prílohách.


(4) Ak podrobnosti o technických požiadavkách, metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri overovaní na jednotlivé druhy určených meradiel nie sú uvedené v prílohách, vzťahujú sa na daný druh určeného meradla slovenské technické normy.1)

 

§ 4
Postup pri schvaľovaní typu určeného meradla


(1) Žiadosť o schválenie typu určeného meradla (ďalej len „schválenie typu“) a súvisiace písomnosti sa vyhotovujú v štátnom jazyku. Žiadosť obsahuje


a) obchodné meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť, alebo bydlisko žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,
b) obchodné meno a adresu výrobcu určeného meradla,
c) druh určeného meradla a účel použitia,
d) názov určeného meradla a jeho typové označenie, prípadne aj obchodné označenie,
e) základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určeného meradla,
f) potvrdenie o zaplatení poplatku podľa osobitného predpisu.2)


(2) K žiadosti sa prikladá dvojmo výkresová a technická dokumentácia obsahujúca


a) opis
1. konštrukcie a činnosti určeného meradla,
2. spôsobu zabezpečenia správnej činnosti určeného meradla,
3. prístrojov na ovládanie a nastavenie určeného meradla,
4. spôsobu zabezpečenia určeného meradla pred nežiaducimi zásahmi na účely ovplyvňovania nameraných údajov, ktorým je umiestnenie overovacích, prípadne zabezpečovacích značiek,


b) všeobecný výkres celkovej zostavy určeného meradla a v prípade potreby detailné výkresy dôležitých súčastí,


c) schematický nákres znázorňujúci princíp činnosti určeného meradla, a ak je to potrebné, fotografiu určeného meradla.


(3) K žiadosti sa prikladajú, ak je to potrebné, aj


a) doklady o posúdení zhody podľa osobitného predpisu1) týkajúce sa najmä elektrickej bezpečnosti, zdravotnej neškodnosti, nevýbušnosti a elektromagnetickej kompatibility,
b) dokumenty súvisiace so schválením typu vykonaným v zahraničí,

c) podklady súvisiace s predošlým schválením typu, ak ide o úpravu alebo doplnenie typu meradla.


(4) Ústav alebo určená organizácia podľa § 9 ods. 5 zákona


a) posúdi výkresovú a technickú dokumentáciu a preverí, či predložená vzorka bola vyrobená podľa nej,
b) vykoná alebo dá vykonať skúšky vzoriek meradla s cieľom zistiť, či meradlo spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky a zodpovedá výrobcom deklarovaným charakteristikám, pričom skúšky vykoná vo svojich laboratóriách, vo vybraných laboratóriách alebo u výrobcu, dovozcu alebo na mieste inštalácie určeného meradla; pri skúške vzoriek určeného meradla sa prekontroluje celková činnosť meradla v bežných podmienkach používania, pri ktorých meradlo musí zachovať požadované metrologické charakteristiky,
c) môže skúšky uvedené v písmene b) vynechať, ak sú metrologické charakteristiky typu určeného meradla dostatočne známe,
d) posúdi vhodnosť miest na umiestnenie overovacích značiek a zabezpečovacích značiek,

e) posúdi na základe dokladov o posúdení zhody podľa osobitného predpisu,1) či určené meradlo nemôže ohroziť život alebo zdravie jeho používateľov alebo životné prostredie,
f) určí špecifické požiadavky, ktoré určené meradlo musí spĺňať, ak je to potrebné,
g) vyhotoví protokol o vykonanej skúške a posúdení.


(5) Protokol o posúdení obsahuje najmä


a) názov dokumentu a jeho jednoznačnú identifikáciu,
b) názov a sídlo organizácie, ktorá správu vydala,
c) údaje potrebné na identifikáciu žiadateľa,
d) údaje potrebné na identifikáciu meradla a výrobcu meradla,
e) technický opis meradla,
f) základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky,
g) podmienky vykonania skúšok technických charakteristík a metrologických charakteristík a výsledky skúšok,
h) výsledky posúdenia splnenia požiadaviek na daný druh meradla,
i) spôsob overenia meradla,
j) čas platnosti overenia,
k) určenie ďalších požiadaviek, ktoré musí meradlo splniť,
l) podpisy a mená spracovateľov a osôb zodpovedných za posúdenie,
m) dátum vydania.

 

§5
Označovanie schváleného typu meradla


(1) Národnú značku schváleného typu tvoria písmená TSK doplnené identifikačnými údajmi o odbore merania, roku schválenia typu a poradí. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 1.


(2) V prípade národného schválenia typu s obmedzením sa pred národnú značku schváleného typu umiestni písmeno „P“. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 2.


(3) Národnú značku schváleného typu pre meradlá, ktoré nepodliehajú prvotnému overeniu, tvoria písmená TSK NM doplnené identifikačnými údajmi o odbore merania, roku schválenia typu a poradí. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 3.


(4) Národnú osobitnú značku označujúcu meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, tvoria písmená NTSK. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 4.


(5) Značku schváleného typu Európskych spoločenstiev tvorí štylizované písmeno „ε“, ktoré obsahuje


a) v hornej časti veľké písmeno identifikujúce štát, ktorý typ meradla schválil – B pre Belgické kráľovstvo, D pre Nemeckú spolkovú republiku, DK pre Dánske kráľovstvo, E pre Španielske kráľovstvo, F pre Francúzsku republiku, EL pre Grécku republiku, I pre Taliansku republiku, IRL pre Írsko, L pre Luxemburské veľkovojvodstvo, NL pre Holandské kráľovstvo, P pre Portugalskú republiku, UK pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, A pre Rakúsku republiku, S pre Švédske kráľovstvo, FI pre Fínsku republiku, CZ pre Českú republiku, EST pre Estónsku republiku, CY pre Cyperskú republiku, LV pre Lotyšskú republiku, LT pre Litovskú republiku, H pre Maďarskú republiku, M pre Maltskú republiku, PL pre Poľskú republiku, SI pre Slovinskú republiku, SK pre Slovenskú republiku, BG pre Bulharskú republiku, RO pre Rumunsko, a posledné dvojčíslo roka, v ktorom typ schválil,


b) v dolnej časti označenie pridelené metrologickou službou, ktorá typ schválila (identifikačné číslo). Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 5.


(6) V prípade schválenia typu Európskych spoločenstiev s obmedzením sa pred značku schváleného typu Európskych spoločenstiev umiestni písmeno „P“ tej istej veľkosti ako štylizované písmeno „ε“. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 6.


(7) Značka schváleného typu Európskych spoločenstiev pre meradlá, ktoré nepodliehajú prvotnému overeniu, je rovnaká ako značka schváleného typu Európskych spoločenstiev a je umiestnená v šesťuholníku. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 7.


(8) Osobitnú značku Európskych spoločenstiev označujúcu meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, tvorí štylizované písmeno „ε“ symetricky otočené okolo zvislej osi a nemá žiadne ďalšie znaky. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 8.

 

Postupy overovania určených meradiel
§ 6
Všeobecné ustanovenia


(1) Objednávka na overenie určeného meradla (ďalej len „meradlo“) sa podáva ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe podľa § 24 zákona (ďalej len „vykonávateľ overenia“). Objednávka musí obsahovať jednoznačnú špecifikáciu meradla.


(2) Vykonávateľ overenia po predložení meradla na overenie zistí, či


a) meradlo daného druhu podlieha schváleniu typu. Ak schváleniu nepodlieha, zistí, či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla,
b) na meradlo bolo vydané rozhodnutie o schválení typu. Ak rozhodnutie bolo vydané, zistí, či sa zhoduje so schváleným typom a či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla platné ku dňu schválenia typu,
c) na meradlo bolo vydané rozhodnutie, že schvaľovaniu typu nepodlieha. Ak áno, či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla.


(3) Skúška pri overení sa vykoná podľa § 15 ods. 8 zákona a týka sa najmä


a) metrologických charakteristík,
b) najväčších dovolených chýb,
c) konštrukcie, ak je táto zárukou, že za bežných podmienok používania nedôjde k výraznejšiemu zhoršeniu metrologických charakteristík,
d) predpísaných nápisov a možnosti umiestnenia overovacích značiek.


(4) Ústav alebo určená organizácia môže namiesto skúšok podľa odseku 3 využiť na účely overenia výsledky skúšok vykonaných zahraničným subjektom.


(5) Doklad o overení obsahuje najmä


a) základné údaje o vykonávateľovi overenia,
b) číslo dokladu,
c) údaje potrebné na identifikáciu meradla,
d) potvrdenie zhody s požiadavkami na daný druh meradla,
e) údaj o neistote merania,
f) čas platnosti overenia.

 

§ 7
Spôsob prvotného overenia meradla


(1) Prvotné overenie meradla (ďalej len „prvotné overenie“) sa vykoná v jednej etape alebo vo viacerých etapách.


(2) Prvotné overenie v jednej etape sa vykoná pri meradlách, ktoré sú úplne skompletizované už pri výstupe z výroby, a to pri meradlách, ktoré možno prepraviť na miesto inštalácie bez ich rozoberania.


(3) Meradlá, ktoré sa overujú v jednej etape, sa overujú na mieste, ktoré určí vykonávateľ overenia.


(4) Prvotné overenie v dvoch alebo vo viacerých etapách sa vykoná pri meradlách, ktorých správna činnosť závisí od podmienok, za ktorých sa budú inštalovať alebo používať.


(5) Prvá etapa overenia musí potvrdiť, že meradlo zodpovedá schválenému typu, alebo v prípade, že schválenie typu sa nevyžaduje, že zodpovedá technickým požiadavkám a metrologickým požiadavkám na daný druh meradla.


(6) Meradlá, ktoré sa overujú v dvoch alebo vo viacerých etapách, overuje ústav alebo určená organizácia. Posledná etapa overenia sa musí vykonať na mieste inštalácie. Pre ostatné etapy platí ustanovenie odseku 3.


(7) V prípade prvotného overenia vo viacerých etapách sa meradlo spĺňajúce požiadavky po vykonaní čiastkových etáp overenia označí značkou čiastočného overenia. Značka čiastočného overenia sa umiestni na určenom mieste na meradle alebo jeho častiach, ktoré vyhoveli požiadavkám na čiastočné overenie. Značka konečného overenia sa umiestni na určené miesto na meradle po vykonaní poslednej etapy overenia.


(8) Ak prvotné overenie Európskych spoločenstiev meradla uvedeného v prílohe č. 1 v položkách 1.3.15, 1.3.17 a 4.1 sa vykoná v poslednom štvrťroku príslušného kalendárneho roka, možno ho označiť značkou prvotného overenia európskych spoločenstiev s dvojčíslom nasledujúceho kalendárneho roka. Takto overené meradlo možno uviesť na trh až v nasledujúcom kalendárnom roku. Na žiadosť objednávateľa overenia ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vydá doklad o overení s dátumom overenia nie neskorším ako 10. január nasledujúceho kalendárneho roka.


(9) Po vykonanej oprave sa postupuje podľa § 8 ods. 2 aj pri prvotnom overení určeného meradla, ktorého platnosť rozhodnutia o schválení typu uplynula.


(10) Postup pri prvotnom overení po oprave je zhodný s postupom pri následnom overení, ak nebol uplatnený postup podľa osobitného predpisu.2a)

 

§ 8
Spôsob následného overenia


(1) Pre následné overenie meradiel platia primerane ustanovenia § 7.


(2) Pri následnom overení určeného meradla, ktorého platnosť rozhodnutia o schválení typu uplynula, sa zisťuje, či sa zhoduje so schváleným typom a či spĺňa požiadavku najväčšej dovolenej chyby na daný druh meradla platnej ku dňu následného overenia.


(3) Meradlá, ktoré podliehajú následnému overeniu a ktorých druhy sa uvádzajú na trh podľa osobitného predpisu,1) sa následne overujú podľa harmonizovaných slovenských technických noriem alebo normatívnych dokumentov.2b)


§ 9
Druhy overovacích značiek


(1) Národnými overovacími značkami sú


a) overovacie značky ústavu a určenej organizácie,
b) overovacie značky autorizovaných osôb.


(2) Overovacia značka ústavu a určenej organizácie
pozostáva z dvojkríža a troch vrcholov umiestnených v kruhu s evidenčným číslom:


0 – ústav,
1, 2 alebo 3 – určená organizácia,
ak technické požiadavky na daný druh meradla neustanovujú inak. Táto značka zároveň slúži ako zabezpečovacia značka ústavu a určenej organizácie.


(3) Overovacia značka autorizovanej osoby pozostáva z písmena M a evidenčného čísla autorizovanej osoby umiestneným v kruhu, ak technické požiadavky na daný druh meradla podľa tohto predpisu neustanovujú inak. Overovacia značka autorizovanej osoby zároveň slúži ako zabezpečovacia značka.


(4) Pri meradle podliehajúcom následnému overovaniu sa národná overovacia značka dopĺňa dátumom overenia meradla alebo posledným dvojčíslom roka, v ktorom bolo meradlo overené, umiestneným v jej blízkosti, ak technické požiadavky na daný druh meradla neustanovujú inak. Ak je dátum overenia vyjadrený len posledným dvojčíslom roka, ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vydá doklad o overení alebo doklad, v ktorom je uvedený presný dátum overenia.


(5) Značku čiastočného overenia tvoria písmená SM doplnené evidenčným číslom vykonávateľa overenia. Táto značka zároveň slúži ako zabezpečovacia značka.


(6) Overovacie značky možno doplniť ďalšími symbolmi, ako je číselný znak overujúceho pracoviska alebo číselný znak overujúceho zamestnanca, ktoré bližšie určujú vykonávateľa overenia.


(7) Značka konečného prvotného overenia Európskych spoločenstiev pozostáva z dvoch častí:


a) prvú časť predstavuje písmeno „e“ obsahujúce


1. v hornej časti veľké písmeno identifikujúce štát, v ktorom bolo meradlo overené – B pre Belgické kráľovstvo, D pre Nemeckú spolkovú republiku, DK pre Dánske kráľovstvo, E pre Španielske kráľovstvo, F pre Francúzsku republiku, EL pre Grécku republiku, I pre Taliansku republiku, IRL pre Írsko, L pre Luxemburské veľkovojvodstvo, NL pre Holandské kráľovstvo, P pre Portugalskú republiku, UK pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, A pre Rakúsku republiku, S pre Švédske kráľovstvo, FI pre Fínsku republiku, CZ pre Českú republiku, EST pre Estónsku republiku, CY pre Cyperskú republiku, LV pre Lotyšskú republiku, LT pre Litovskú republiku, H pre Maďarskú republiku, M pre Maltskú republiku, PL pre Poľskú republiku, SI pre Slovinskú republiku, SK pre Slovenskú republiku, BG pre Bulharskú republiku, RO pre Rumunsko, doplnené v prípade potreby jednou alebo dvoma číslicami identifikujúcimi územnú alebo administratívnu časť štátu,


2. v dolnej časti identifikačné číslo orgánu, ktorý overenie vykonal,


b) druhú časť predstavuje šesťuholník, v ktorom je umiestnené posledné dvojčíslo roka, v ktorom sa overenie vykonalo, ak technické požiadavky na daný druh meradla neustanovujú inak. Identifikačné číslo ústavu, určenej organizácii a autorizovaným osobám prideľuje úrad a zverejňuje ich vo vestníku.


(8) Značka čiastočného prvotného overenia Európskych spoločenstiev pozostáva len z prvej časti značky podľa odseku 7. Táto značka zároveň slúži ako zabezpečovacia značka.


(9) Grafické znázornenie overovacích značiek podľa odsekov 2 až 5 a 7 je uvedené v prílohe č. 3. Národné overovacie značky doplnené dátumom overenia môžu byť vyhotovené ako samolepky. Overovacie značky, ktoré plnia funkciu zabezpečovacích značiek, sa vyhotovujú ako odtlačky vložiek do plombovacích klieští, odtlačky razidiel alebo ako samolepky. Overovacie značky môžu byť nanesené na meradle, ak sa na meradlo umiestňujú počas výroby. Rozmery národných overovacích značiek sú funkciou priemeru kružnice opísanej okolo značky. Priemery kružníc sú 3,2 mm, 6,3 mm, 8,0 mm a 12,5 mm pre samolepky a razidlá, 8,0 mm pre vložky do plombovacích klieští a 12,0 mm a 40,0 mm pre vypaľovadlá. Pri samolepke je kružnica súčasťou overovacej značky. Rozmery číslic označujúcich posledné dvojčíslo roka, v ktorom sa overenie vykonalo, umiestnených vo štvorci alebo v kruhu sú funkciou priemeru kružnice opísanej okolo overovacej značky. Pri samolepke môže byť kružnica súčasťou označenia tohto dvojčísla. Celkové rozmery a tvar samolepiek nie sú určené. Odporúčané vyhotovenie samolepiek je uvedené v prílohe č. 3 na obrázkoch č. 8 až 11. Udané rozmery značiek prvotného overenia Európskych spoločenstiev sú relatívnymi hodnotami a sú funkciou priemeru kružnice opísanej okolo značky. Skutočné priemery kružníc sú 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm a 12,5 mm. Overovacia značka vrátane dátumu overenia alebo posledného dvojčísla roka, v ktorom bolo meradlo overené, musí byť nezmazateľne vyznačená alebo pripevnená tak, aby sa nedala bez porušenia odstrániť. Overovacia značka musí byť čitateľná, dobre viditeľná a ľahko prístupná.


(10) Čas platnosti overenia určených meradiel označených značkou prvotného overenia Európskych spoločenstiev sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku overenia, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia.


(11) Čas platnosti overenia určených meradiel označených značkou prvotného overenia uznanou podľa § 37 ods. 2 zákona sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku overenia, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia.


(12) Čas platnosti overenia určených meradiel podľa tejto vyhlášky, ktoré boli uvedené na trh podľa postupov B + F, F1 a G osobitného predpisu,2c) začína plynúť odo dňa overenia určeného meradla podľa tohto osobitného predpisu.2c)


(13) Pri meradlách uvedených na trh podľa osobitného predpisu,1) ak postup posudzovania zhody neumožňuje zistiť deň overenia, čas platnosti overenia sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania.


(14) Overovacie a zabezpečovacie značky sa umiestňujú v súlade s rozhodnutím o schválení typu meradla.


(15) Na používanie niektorých druhov určených meradiel v čase od skončenia ich opravy do ich overenia úrad pridelí zabezpečovaciu značku a identifikačné číslo podnikateľovi – opravárovi po predložení platnej zmluvy uzatvorenej medzi podnikateľom – opravárom a určenou organizáciou alebo ústavom o vykonaní overenia meradiel do 21 dní. Grafické znázornenie zabezpečovacej značky je uvedené v prílohe č. 4.

 

Autorizácia a registrácia
§ 10
Autorizácia


(1) Žiadosť o autorizáciu, ktorú predkladá úradu podnikateľ alebo iná právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“), obsahuje


a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu,
b) identifikačné číslo,
c) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a trvalý pobyt (ďalej len „osobné údaje“) osoby, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie (ďalej len „zodpovedný zástupca“),
d) predmet a rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií,
e) dátum podania žiadosti,
f) osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu konania v mene žiadateľa, ich podpis a odtlačok pečiatky.


(2) V žiadosti o autorizáciu na overovanie určených meradiel sa uvedie aj špecifikácia druhov meradiel a zoznam predpisov, podľa ktorých sa meradlá budú overovať.


(3) V žiadosti o autorizáciu na výkon úradného merania sa uvedie aj špecifikácia druhov meraní, prípadne zoznam osobitných predpisov, na ktorých základe sa meranie vyžaduje.


(4) K žiadosti o autorizáciu žiadateľ pripojí


a) overenú kópiu zriaďovacej listiny 3), výpisu z obchodného registra 4) alebo živnostenského oprávnenia,5)
b) dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie podmienok autorizácie,
c) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 23 ods. 2 písm. f) až h) zákona a o tom, že odmeny zodpovedného zástupcu a ďalších fyzických osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, nezávisia od výsledkov merania,
d) kópiu poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby,
e) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 23 ods. 2 písm. j) zákona o tom, že nie je v konkurznom konaní alebo vo vyrovnávacom konaní, že ani nebol podaný návrh na ich začatie a nie je v likvidácii,
f) poplatok podľa osobitného predpisu.2)


(5) K žiadosti o autorizáciu pre zodpovedného zástupcu žiadateľ pripojí


a) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b) doklad preukazujúci dĺžku odbornej praxe,
c) doklad o príslušnej spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom.


(6) K žiadosti o autorizáciu pre každú fyzickú osobu vykonávajúcu činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, žiadateľ pripojí doklad o spôsobilosti na overovanie meradiel alebo na výkon úradného merania vydaný ústavom.


(7) Autorizovaná osoba musí mať na výkon činnosti, ktorý je predmetom autorizácie, vyčlenenú samostatnú organizačnú jednotku, ktorá je pri výkone autorizovanej činnosti nestranná, nezaujatá a objektívna. Zamestnanci autorizovanej osoby zainteresovaní na úlohách súvisiacich s overovaním meradiel nesmú byť konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi, montážnikmi, opravármi alebo používateľmi nimi overovaných meradiel ani ich oprávnenými zástupcami. Okrem toho nesmú byť priamo, či nepriamo zainteresovaní na projektovaní, výrobe, marketingu, oprave alebo údržbe týchto meradiel a nesmú zastupovať strany angažujúce sa v týchto aktivitách.


(8) Systém práce autorizovanej osoby podľa § 23 ods. 2 písm. e) zákona a dokumentácia podľa § 23 ods. 2 písm. k) zákona musia zodpovedať požiadavkám na riadenie kvality podľa slovenskej technickej normy.6) Pri posudzovaní systému práce a dokumentácie sa posudzuje najmä


a) pracovný postup činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
b) neistoty merania,
c) opis pravidelných interných kontrol etalónov v období medzi kalibráciami,
d) spôsob riadenia dokumentácie podľa § 23 ods. 2 písm. k) zákona vrátane manipulácie s meradlami a overovacími značkami,
e) spôsob kontroly zamestnancov pri výkone činnosti, ktorá je predmetom autorizácie.


(9) Fyzická osoba, ktorá zodpovedá za činnosť, ktorá je predmetom autorizácie podľa § 23 ods. 2 písm. c) zákona, musí mať so žiadateľom uzavretú pracovnú zmluvu.


(10) Merania súvisiace s platbami vo vzťahu priamo k spotrebiteľovi sú merania pri priamom predaji, ak


a) výsledok merania slúži ako základ na stanovenie ceny,
b) aspoň jedna zo zúčastnených strán je spotrebiteľ alebo účastník, ktorý si vyžaduje podobný stupeň ochrany,
c) všetky zúčastnené strany akceptujú výsledky merania na danom mieste a v danom čase.


(11) Zabezpečovacia značka autorizovanej osoby podľa § 2 písm. l) zákona má tvar overovacej značky podľa prílohy č. 3 obrázka č. 3, ak úrad nerozhodol inak.

 

§ 11
Registrácia


(1) Prihláška na registráciu obsahuje


a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu,
b) identifikačné číslo,
c) osobné údaje osoby, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom registrácie (ďalej len „zástupca“),
d) predmet a rozsah činnosti, ktorá je predmetom registrácie – špecifikáciu najmä druhov, tried presnosti a meracích rozsahov opravovaných alebo montovaných určených meradiel alebo špecifikáciu druhov spotrebiteľských balení označených značkou „e“ a ich menovitých množstiev,
e) dátum podania prihlášky,
f) osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu konania v mene podnikateľa a ich podpis a odtlačok pečiatky.

(2) K prihláške na registráciu sa pripojí


a) overená kópia zriaďovacej listiny 3), výpisu z obchodného registra 4) alebo živnostenského oprávnenia, 5)
b) poplatok podľa osobitného predpisu 2).


(3) K prihláške na registráciu pre zástupcu sa pripojí


a) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b) doklad preukazujúci dĺžku odbornej praxe,
c) doklad o príslušnej spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom.


(4) Fyzická osoba, ktorá zodpovedá za činnosť, ktorá je predmetom registrácie v zmysle § 26 ods. 2 písm. c) zákona musí mať s podnikateľom uzavretú pracovnú zmluvu, ak fyzická osoba nie je žiadateľom.

§ 12
Podrobnosti o výkone štátneho metrologického dozoru


(1) Výsledkom metrologického dozoru je protokol o výkone štátneho metrologického dozoru (ďalej len „metrologický dozor“), ktorý vyhotovuje inšpektor podľa § 35 ods. 2 písm. d) zákona. V protokole uvedie identifikačné údaje kontrolovanej osoby podľa § 33 ods. 3 zákona, predmet metrologického dozoru, svoje identifikačné údaje, výsledky kontroly alebo uložené nápravné opatrenia.


(2) Súčasťou protokolu je vyjadrenie zamestnanca kontrolovanej osoby k výsledkom metrologického dozoru. Protokol podpisujú inšpektori a zamestnanec kontrolovanej osoby, ktorý sa kontroly zúčastnil. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak zamestnanec kontrolovanej osoby odmietne oboznámiť sa s protokolom, dať písomné vyjadrenie o protokole alebo podpísať protokol. Táto skutočnosť sa uvedie v protokole.


(3) Ak sa pri výkone metrologického dozoru podľa § 33 ods. 3 písm. c) a f) zákona zistí porušenie povinnosti výrobcami a dovozcami určených meradiel alebo nedodržanie parametrov určených meradiel, orgán metrologického dozoru bezodkladne informuje o výsledku kontroly ústav.


(4) Ak sa pri výkone metrologického dozoru podľa § 33 ods. 3 písm. d), e) a g) zákona zistí nedodržanie povinnosti ustanovených zákonom, orgán metrologického dozoru bezodkladne informuje o výsledku kontroly úrad.


(5) Vzor preukazu inšpektora je v prílohe č. 5.

 

§ 12a


Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a osobitnými predpismi o poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a technických predpisov. 7)


§ 12b


(1) Na určené meradlá uvedené na trh podľa osobitného predpisu 8) sa nevzťahuje od 30. októbra 2006 tretí stĺpec tabuľky v prílohe č. 1.


(2) Overenie vykonané do 30. júna 2011 podľa prílohy č. 21 účinnej do 30. júna 2011 zostáva v platnosti najneskôr do uplynutia jeho platnosti.


(3) Certifikát o kalibrácii vydaný do 30. júna 2011 podľa prílohy č. 21 účinnej do 30. júna 2011 zostáva v platnosti najneskôr do uplynutia jeho platnosti.

 

§ 12c

 

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 74.

 

§ 13
Účinnosť


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2000. (č. 210/2000 Z. z.)
Vyhláška č. 310/2000 Z. z. nadobudla účinnosť 18. septembra 2000.
Vyhláška č. 403/2000 Z. z. nadobudla účinnosť 1. decembra 2000.
Vyhláška č. 9/2001 Z. z. nadobudla účinnosť 15. januára 2001.
Vyhláška č. 48/2001 Z. z. nadobudla účinnosť 15. februára 2001.
Vyhláška č. 75/2001 Z. z. nadobudla účinnosť 15. marca 2001.
Vyhláška č. 133/2001 Z. z. nadobudla účinnosť 15. apríla 2001.
Vyhláška č. 27/2002 Z. z. nadobudla účinnosť 1. februára 2002.
Vyhláška č. 69/2002 Z. z. nadobudla účinnosť 1. marca 2002.
Vyhláška č. 427/2003 Z. z. nadobudla účinnosť 1. novembra 2003.
Vyhláška č. 361/2004 Z. z. nadobudla účinnosť 1. júla 2004.
Vyhláška č. 669/2004 Z. z. nadobudla účinnosť 1. januára 2005.
Vyhláška č. 187/2005 Z. z. nadobudla účinnosť 15. mája 2005.
Vyhláška č. 570/2006 Z. z. nadobudla účinnosť 30. októbra 2006.
Vyhláška č. 171/2008 Z. z. nadobudla účinnosť 15. mája 2008,
okrem bodov 3, 6, 20 a 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.
Vyhláška č. 13/2009 Z. z. nadobudla účinnosť 1. februára 2009.
Vyhláška č. 162/2011 Z. z. nadobudla účinnosť 1. júla 2011.
  

ZOZNAM PRÍLOH K VYHLÁŠKE 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

  

Príloha č. 1 Druhy určených meradiel
Príloha č. 2 Grafické znázornenie značiek schváleného typu a osobitných značiek
Príloha č. 3 Grafické znázornenie overovacích značiek
Príloha č. 4 Grafické znázornenie zabezpečovacej značky podnikateľa – opravára
Príloha č. 5 Vzor preukazu zamestnancov vykonávajúcich metrologický dozor
Príloha č. 6 Kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou
Príloha č. 7 Kontrolné a triediace váhy s automatickou činnosťou
Príloha č. 8 Merače pretečeného množstva studenej vody
Príloha č. 9 Merače pretečeného množstva teplej vody
Príloha č. 10 Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody
Príloha č. 11 Prídavné zariadenia k prietokovým meradlám okrem vody
Príloha č. 12 Meracie zostavy na kvapaliny okrem vody
Príloha č. 13 Plynomery
Príloha č. 14 Elektromery
Príloha č. 15 Dĺžkové miery
Príloha č. 16 Liehomery a hustomery na lieh
Príloha č. 17 Závažia
Príloha č. 18 Taxametre
Príloha č. 19 Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
Príloha č. 20 Obilné skúšače
Príloha č. 23 Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom
Príloha č. 24 Objemové meradlá na lieh
Príloha č. 25 Analyzátory dychu
Príloha č. 26 Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace
Príloha č. 27 Výčapné nádoby
Príloha č. 28 Výčapné dávkovače
Príloha č. 29 Váhy s automatickou činnosťou diskontinuálne sčítavacie
Príloha č. 30 Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu
Príloha č. 31 Cestné rýchlomery
Príloha č. 32 Lekárske elektronické teplomery maximálne
Príloha č. 33 Prevodníky tlaku
Príloha č. 34 Prepravné sudy a prepravné tanky
Príloha č. 35 Prepočítavače pretečeného množstva plynu
Príloha č. 36 Vlhkomery obilnín a olejnín
Príloha č. 37 Snímače teploty a prevodníky teploty
Príloha č. 38 Sklené teplomery
Príloha č. 39 Meracie zariadenia na meranie plošného obsahu usní
Príloha č. 40 Neinvazívne meradlá tlaku krvi
Príloha č. 41 Meradlá dozimetrických veličín ionizujúceho žiarenia
Príloha č. 42 Meradlá akustického tlaku
Príloha č. 43 Meradlá aktivity rádionuklidov
Príloha č. 44 Tónové audiometre
Príloha č. 45 Akustické kalibrátory
Príloha č. 46 Váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel
Príloha č. 47 Odmerné nádoby kovové
Príloha č. 48 Stacionárne nádrže
Príloha č. 49 Meracie mikrofóny
Príloha č. 50 Meracie zariadenie na meranie dĺžky navinuteľných materiálov a dĺžkové meradlá na kontrolu dĺžky skladov skladacích meracích zariadení
Príloha č. 51 Merače tepla
Príloha č. 52 Meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermi
Príloha č. 53 Prietokomery ako členy meračov tepla
Príloha č. 54 Kombinované snímače teploty určené pre jadrové elektrárne typu VVER 440
Príloha č. 55 Odmerné sklo
Príloha č. 56 Skúšobné sitá
Príloha č. 57 Luxmetre
Príloha č. 58 Dávkovacie objemové meradlá na kvapaliny
Príloha č. 59 Momentové kľúče
Príloha č. 60 Napínacie zariadenia na predpätý betón
Príloha č. 61 Zariadenia na mechanické skúšky materiálov
Príloha č. 63 Tvrdomery na betón
Príloha č. 64 Merače pretečeného objemu vody s voľnou hladinou
Príloha č. 65 Hmotnostné prietokomery na kvapaliny
Príloha č. 66 Hmotnostné prietokomery na plyny
Príloha č. 67 Refraktometre
Príloha č. 68 Automatické hladinomery
Príloha č. 69 Prepočítavače množstva kvapalín
Príloha č. 70 Laboratórne hustomery, cukromery a muštomery
Príloha č. 71 Vibračné hustomery na kvapaliny a plyny
Príloha č. 72 Meracie zostavy na lieh
Príloha č. 73 Plynové chromatografy na stanovenie energetickej hodnoty zemného plynu
Príloha č. 74 Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie


Odkazy:

1) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2a) §9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2b) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.
2c) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z.
3) § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
4) § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
5) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
6) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní iformácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení.
Zákon č. 264/1999 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácii v oblasti technických predpisov a technických notiem.
8) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z.  Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY