Vyhláška č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení

 

Rýchla navigácia vo vyhláške č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení

 

Prílohy

 

419

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 26. novembra 2013

o spotrebiteľskom balení

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 9 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

 

§ 1


(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na spotrebiteľské balenie výrobkov, ktorého menovitá hmotnosť alebo menovitý objem je

 

a) rovný hodnote vopred určenej tým, kto výrobok zabalil,

b) vyjadrený v jednotkách hmotnosti alebo objemu a

c) najviac 50 kg alebo 50 l.

 

(2) Ak ide o potraviny,1) menovitá hmotnosť alebo menovitý objem pri spotrebiteľskom balení výrobku je najmenej 5 g alebo 5 ml; to neplatí, ak ide o koreniny a byliny.

 

(3) Táto vyhláška sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenie, ktoré je označené značkou „e“.

 

§ 2

 

 

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

 

a) menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom obsahu spotrebiteľského balenia hmotnosť alebo objem vyznačený na obale, ktorý je množstvom výrobku, ktoré má spotrebiteľské balenie obsahovať,

b) skutočným obsahom spotrebiteľského balenia hmotnosť alebo objem výrobku, ktoré v skutočnosti obsahuje,

c) zápornou chybou obsahu spotrebiteľského balenia množstvo, o ktoré je skutočný obsah spotrebiteľského balenia menší ako menovitá hmotnosť alebo menovitý objem.

 

§ 3

 

(1) Spotrebiteľské balenie musí byť vyhotovené tak, aby pri skúške podľa prílohy č. 2 spĺňalo požiadavku, že

 

a) skutočný obsah nesmie byť v priemere nižší ako menovitá hmotnosť alebo menovitý objem,

b) počet spotrebiteľských balení so zápornou chybou väčšou, ako je dovolená záporná chyba stanovená v prílohe č. 1, musí v dávke spotrebiteľských balení spĺňať požiadavky skúšok špecifikovaných v prílohe č. 2,

c) žiadne spotrebiteľské balenie nesmie mať zápornú chybu väčšiu ako dvojnásobok dovolenej zápornej chyby.

 

(2) Spotrebiteľské balenie musí mať na obale vyznačené nezmazateľné, za bežných podmienok vystavovania spotrebiteľského balenia ľahko čitateľné a viditeľné označenie obsahujúce menovitú hmotnosť alebo menovitý objem vyjadrené v kilogramoch, gramoch, litroch, centilitroch alebo mililitroch a vyznačené číslicami a za týmto údajom nasleduje symbol jednotky. Ak označenie menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu je vyznačené na dvoch alebo viacerých miestach obalu, musí sa zhodovať.

 

§ 4

 

(1) Metrologický dozor nad spotrebiteľským balením sa vykonáva priamo u prevádzkovateľa baliarne alebo v prevádzke dovozcu metódami kontroly podľa prílohy č. 2 a po uvedení spotrebiteľského balenia na trh podľa § 34 zákona, keď žiadne spotrebiteľské balenie nesmie mať zápornú chybu väčšiu ako dvojnásobok dovolenej zápornej chyby.

 

(2) Pri kontrole množstva výrobku vyjadreného v jednotkách objemu musí byť hodnota skutočného obsahu meraná pri teplote 20 oC alebo korigovaná na teplotu 20 oC bez ohľadu na to, pri akej teplote sa vykonáva balenie alebo kontrola, okrem hlbokozmrazených alebo mrazených výrobkov, ktorých množstvo je vyjadrené v jednotkách objemu.

 

§ 5

 

Príloha č. 1 sa neuplatňuje pri spotrebiteľských baleniach výrobkov upravených osobitným predpisom.2)

 

§ 6

 

(1) Výrobky do spotrebiteľského balenia možno baliť do 15. apríla 2014 podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných do 31. decembra 2013.

(2) Výrobky zabalené podľa odseku 1 možno uvádzať na trh do 15. apríla 2014.

(3) Víno a liehoviny zabalené podľa odseku 1 možno uvádzať na trh do 13. decembra 2014.

 

§ 7

 

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.3)

 

§ 8

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

 

Jozef Mihok v. r.

 

Príloha č. 1 k vyhláške č. 419/2013 Z. z.

 

DOVOLENÁ ZÁPORNÁ CHYBA

 

Menovitá hmotnosť alebo
menovitý objem obsahu
Qn v g alebo v ml  
Dovolená záporná chyba
v % z Qn v g alebo v ml
od 0 do 50 9 -
od 40 do 100 - 4,5
od 100 do 200 4,5 -
od 200 do 300 - 9
od 300 do 500 3 -
od 500 do 1 000 - 15
od 1000 do 10 000 1,5 -
od 10 000 do 15 000 - 150
od 15 000 do 50 000 1 -


Pri použití tejto tabuľky hodnoty dovolených záporných chýb vyjadrené v percentách, prepočítané na jednotky hmotnosti alebo objemu sa zaokrúhľujú na najbližšiu desatinu gramu alebo mililitra pre Qn 1 000 g alebo 1 000 ml a na najbližší gram alebo mililiter pre Qn > 1 000 g alebo 1 000 ml.

 

Príloha č. 2 k vyhláške č. 419/2013 Z. z.

 

REFERENČNÁ METÓDA ŠTATISTICKEJ KONTROLY SKUTOČNÉHO OBSAHU VÝROBKU V SPOTREBITEĽSKÝCH BALENIACH

 

1. Požiadavky na meranie skutočného obsahu spotrebiteľských balení
Skutočný obsah spotrebiteľských balení možno merať buď priamo vážením, alebo objemovými meradlami, alebo ak ide o kvapaliny nepriamo, zistením hmotnosti a hustoty baleného výrobku.

 

Nezávisle od použitej metódy rozšírená kombinovaná štandardná neistota merania (k = 2) skutočného obsahu spotrebiteľského balenia nesmie byť väčšia ako jedna pätina dovolenej zápornej chyby pre menovitú hmotnosť alebo menovitý objem spotrebiteľského balenia.

 

2. Požiadavky na kontrolu dávok spotrebiteľských balení

 

Kontrola je výberová a pozostáva z kontroly

a) skutočného obsahu každého spotrebiteľského balenia vo výbere,

b) pri ktorej sa zisťuje priemerný skutočný obsah spotrebiteľských balení vo výbere.

 

Dávka sa považuje za vyhovujúcu vtedy, ak výsledky obidvoch kontrol spĺňajú kritériá jej prijatia.

 

Pre každú z týchto kontrol sú možné dva varianty skúšania

a) nedeštruktívnou metódou, t. j. metódou bez otvorenia obalu,

b) deštruktívnou metódou, t. j. metódou vyžadujúcou otvorenie alebo porušenie obalu.

 

Deštruktívna metóda sa používa len vtedy, ak skúšku nemožno vykonať nedeštruktívnou metódou;
spravidla sa nepoužíva pri dávkach menších ako 100 kusov balení.

 

2.1 Dávky spotrebiteľských balení

 

2.1.1 Dávka, ktorá má byť kontrolovaná, musí obsahovať všetky spotrebiteľské balenia rovnakej menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu, toho istého typu a z toho istého výrobného cyklu, ktoré boli zabalené na tom istom mieste. Veľkosť dávky je obmedzená množstvami uvedenými ďalej.

 

2.1.2 Ak sa spotrebiteľské balenia kontrolujú na konci baliacej linky, počet balení v každej dávke sa musí rovnať maximálnej hodinovej produkcii linky bez ohľadu na veľkosť dávky. V ostatných prípadoch dávka môže obsahovať najviac 10 000 kusov.

 

2.1.3 Ak je v dávke menej ako 100 kusov, pri skúške nedeštruktívnou metódou sa vykoná kontrola všetkých kusov (stopercentná kontrola).

 

2.1.4 Skôr, ako sa vykonajú skúšky uvedené v bodoch 2.2 a 2.3, je potrebné náhodne vybrať dostatočný počet spotrebiteľských balení z dávky tak, aby bolo možné vykonať kontrolu, ktorá vyžaduje väčší rozsah výberu. Na účely inej kontroly sa potrebný výber uskutoční náhodne z prvého výberu a balenia sa očíslujú. Očíslovanie spotrebiteľských balení sa musí vykonať pred začiatkom meraní.

 

2.2 Kontrola najmenšieho prijateľného obsahu spotrebiteľského balenia

 

Najmenší prijateľný obsah v spotrebiteľskom balení sa vypočíta odčítaním dovolenej zápornej chyby pre príslušný obsah od menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu spotrebiteľského balenia.

Spotrebiteľské balenia v dávke, ktorých skutočný obsah je menší ako najmenší prijateľný obsah, považujú sa za chybné.

 

2.2.1 Nedeštruktívna skúška

 

Nedeštruktívna skúška sa vykonáva podľa preberacieho plánu s dvoma výbermi uvedenými v tabuľke č. 1.

 

Počet kontrolovaných balení v prvom kroku sa musí rovnať rozsahu prvého výberu podľa preberacieho plánu.

 

Ak počet chybných kusov zistených v prvom výbere

 

a) je menší alebo sa rovná prvému kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly,

b) je väčší alebo sa rovná prvému kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne,

c) sa nachádza medzi prvým kritériom prijatia a prvým kritériom zamietnutia, kontroluje sa v druhom kroku druhý výber, ktorého rozsah je uvedený v preberacom pláne.

 

Chybné kusy z prvého a druhého výberu sa spočítajú. Ak súčet chybných kusov je

 

a) menší alebo sa rovná druhému kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly,

b) väčší alebo sa rovná druhému kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne.

 

Dávka je vždy nevyhovujúca, ak nie je splnený predpoklad § 3 ods. 1 písm. c).

 

Tabuľka č. 1


Počet kusov v dávke Výbery Počet chybných kusov
Poradie, krok Počet kusov Súhrnný počet kusov Kritérium
prijatia Kritérium
zamietnutia
100 – 500 prvý 30 30 1 3
druhý 30 60 4 5
501 – 3 200 prvý 50 50 2 5
druhý 50 100 6 7
3 201 a viac prvý 80 80 3 7
druhý 80 160 8 9

 

2.2.2 Deštruktívna skúška

 

Deštruktívna skúška sa vykonáva podľa preberacieho plánu s jedným výberom a používa sa len pri dávke 100 kusov a viac.

 

Počet kontrolovaných spotrebiteľských balení je 20.

 

Ak počet chybných kusov zistených vo výbere je menší alebo sa rovná kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu.

Ak počet chybných kusov zistených vo výbere je väčší alebo sa rovná kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne.

 

Dávka je vždy nevyhovujúca, ak nie je splnený predpoklad § 3 ods. 1 písm. c). Počet kusov v dávke Počet kusov vo výbere Počet chybných kusov Kritérium prijatia Kritérium zamietnutia akýkoľvek počet (≥ 100) 20 1 2

 

2.3 Kontrola priemerného skutočného obsahu jednotlivých spotrebiteľských balení v dávke

 

2.3.1 Dávka spotrebiteľských balení sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly, ak výberový priemer

 

vzorec 01

 

skutočných obsahov xi celkového počtu n spotrebiteľských balení vo výbere je väčší ako hodnota

 

vzorec 02,

 

kde znamená

Qn menovitá hmotnosť alebo menovitý objem obsahu spotrebiteľského balenia,

n počet balení vo výbere určenom na túto kontrolu,

s odhad smerodajnej odchýlky skutočných obsahov v dávke,

t(1 – ) Studentov t-faktor závislý od počtu stupňov voľnosti = n – 1 a pravdepodobnosti (1 – ) = 0,995.

 

2.3.2 Ak xi je nameraná hodnota skutočného obsahu i-tého kusa výberu rozsahu n, potom výberový priemer nameraných hodnôt sa vypočíta podľa rovnice

 

vzorec 03.

 

Odhad smerodajnej odchýlky s sa vypočíta takto:

 

a) suma štvorcov nameraných hodnôt:

 

vzorec 04,

 

b) štvorec sumy nameraných hodnôt:

 

vzorec 05,

 

potom

 

vzorec 06,

 

c) korigovaný súčet:

 

vzorec 07,

 

d) odhad rozptylu:

 

vzorec 08,

 

Odhad smerodajnej odchýlky:

 

vzorec 09.

 

2.3.3 Kritériá prijatia alebo zamietnutia dávok spotrebiteľských balení skúšaných pri tejto kontrole

 

2.3.3.1 Kritériá nedeštruktívneho skúšania:
Počet kusov v dávke Počet kusov vo výbere Kritérium prijatia zamietnutia od 100 do 500 vrátane
> 500 30


50
x‾≥ Qn – 0,503s
x‾ ≥ Qn – 0,379 s x‾< Qn – 0,503s
x‾ < Qn – 0,379s

 

2.3.3.2 Kritériá deštruktívneho skúšania:
Počet kusov v dávke Počet kusov vo výbere Kritérium prijatia zamietnutia bez ohľadu na počet (≥ 100) 20 x‾≥ Qn – 0,640 s x‾< Qn – 0,640s

 

3. Kritériá porovnania účinnosti použitej kontroly vo vzťahu k referenčnej metóde

 

3.1 Kritérium kontroly najmenšieho prijateľného obsahu spotrebiteľského balenia

 

Použitý preberací plán sa považuje za porovnateľný s preberacím plánom uvedeným v tejto prílohe vtedy, ak súradnica na vodorovnej osi zodpovedajúca bodu 0,1 na zvislej osi operatívnej charakteristiky použitého plánu (pravdepodobnosť prijatia dávky = 0,10) sa odlišuje o menej než 15 % od súradnice na vodorovnej osi príslušného bodu operatívnej charakteristiky preberacieho plánu uvedeného v tejto prílohe.

 

3.1.1 Kritérium kontroly priemerného skutočného obsahu jednotlivých spotrebiteľských balení v dávke

 

Použitý preberací plán sa považuje za porovnateľný s preberacím plánom uvedeným v tejto prílohe vtedy, ak súradnica na vodorovnej osi zodpovedajúca bodu 0,1 na zvislej osi operatívnej charakteristiky použitého plánu (pravdepodobnosť prijatia dávky = 0,10) sa odlišuje o menej než 0,05 od súradnice na vodorovnej osi príslušného bodu operatívnej charakteristiky preberacieho plánu uvedeného v tejto prílohe, pričom na vodorovnej osi operatívnej charakteristiky je hodnota [Qn – m]/s, kde m je skutočná stredná hodnota obsahu spotrebiteľského balenia v dávke.

 

Menovité množstvo obsahu Qn v g alebo v ml

Dovolená záporná chyba

v % z Qn

v g alebo ml

od

5

do

50

9

-

od

50

do

100

-

4, 5

od

100

do

200

4, 5

-

od

200

do

300

-

9

od

300

do

500

3

-

od

500

do

1 000

-

15

od

1 000

do

10 000

1, 5

-

     
   
        Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY