ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH OSÔB V SR podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa zákona č. 254/2011 Z. z.

 

 

Autorizovaná
osoba č.
Notifikovaná
osoba č.
Názov  

SKTC–101

1293

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav a.s. (EVPÚ)

detail

SKTC–102

1781

Slovenský metrologický ústav

detail

SKTC–103

1294

SÚDST, s.r.o.

detail

SKTC–104

1299

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. (TSÚ)

detail

SKTC–105

1301

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. (TSÚS)

detail

SKTC–106

1300

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (TSÚP)

detail

SKTC-107

 

Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou

detail

SKTC-108

2005

E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.

detail

SKTC–109

 

Cech zváračských odborníkov

detail

SKTC–110

2171

ZEN-SERVIS, spol. s r. o.

detail

SKTC–112

1395

KONŠTRUKTA–Defence, a.s.

detail

SKTC–113

2265

3EC International a.s.

detail

SKTC–114

 

 Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o.

detail

SKTC–115

1297

VÚZ–Priemyselný inštitút SR

detail

SKTC–118

1634

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. (VÚCHV)

detail

SKTC–119

1296

VÚTCH – CHEMITEX spol. s r.o.

detail

SKTC–125

1358

Výskumný ústav dopravný, a.s. (VÚD)

detail

SKTC–147

1357

Skúšobňa oceľových lán – Fakulta BERG TU v Košiciach

detail

SKTC–169

1354

Technická inšpekcia, a.s.

detail

SKTC–173

 

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

detail

SKTC–174

 

Reaktortest s.r.o.

detail

SKTC–175

1353

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

detail

SKTC–176

 

Prvá zváračská, a.s.

detail

SKTC–177

1432

Slovenská legálna metrológia, n.o. (SLM)

detail

SKTC-178

 

Liptovská skúšobňa s.r.o.

detail

   
Elektrotechnický výskumný a projektový ústav a.s. (EVPÚ)
SKTC–101
Notifikovaná osoba č. 1293
Adresa:
Trenčianska 19
018 51 NOVÁ DUBNICA
e-mail: sktc101@evpu.sk
Riaditeľ:
Ing. Marek Hudák, PhD.
TEL.: 042/4403600
FAX: 042/4403502
e-mail: hudak@evpu.sk
Vedúci certifikačného orgánu:
Helena Vranková
TEL.: 042/4403522
FAX: 042/4403502
e-mail: vrankova@evpu.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/004259/01780 (09/2011) s účinnosťou do: 01.08.2016
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 436/2008 Z. z.
č. 35/2008 Z. z..
č. 117/2001 Z. z. v znení NV SR č. 296/2002 Z. z.
č. 443/2001 Z. z.
č. 569/2001 Z. z. v znení NV SR 610/2008 Z. z.
č. 527/2008 Z. z.
č. 582/2008 Z. z.
č. 308/2004 Z. z. v znení NV SR č. 449/2007 Z. z.
č. 194/2005 Z. z. v znení NV SR č. 318/2007 Z. z.
Autorizovaná osoba skúša elektrické zariadenia pre domácnosť, pre priemyselné zariadenia s obsluhou, kovové a nekovové materiály požívané v elektrotechnike, polovodičové prvky, vodiče, káble, usmerňovače, transformátory, zdrojové sústrojenstvá, rozhlasové ústredne, tlačiarenskú techniku, dopravnú a signalizačnú techniku, elektrické náradie do 1000 V striedavého napätia, ručné elektrické náradia, klimatizačnú techniku a mraziarenské zariadenia, vykurovacie a varné zariadenia, elektrické hudobné zariadenia, mincové a výherné automaty, registračné pokladne a ďalšie, rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky, zdravotnícke pomôcky.

Autorizovaná osoba získala plné členstvo v medzinárodných systémoch CCA a CB a je oprávnená vydávať certifikáty s medzinárodnou platnosťou pre výrobky:

HOUS – spotrebiče pre domácnosť, LITE – svietidlá, OFF – kancelárska a výpočtová technika, SAFE – bezpečnostné transformátory, TRON – audiovizuálna technika, INST – príslušenstvo k inštaláciám, MEAS – meracie prístroje, MED – zdravotnícke zariadenia, POW – nízkonapäťové vysoko výkonové spínacie zariadenia, TOOL – ručné náradie, BATT – batérie.
 

   
Slovenský metrologický ústav
SKTC–102
Notifikovaná osoba č. 1781
Adresa:
Karloveská 63
842 55 BRATISLAVA

Ing. Robert Spurný, PhD.
TEL.: 02/60294350
FAX: 02/65429592
e-mail: spurny@smu.gov.sk
Námestníčka pre certifikáciu:
RNDr. Anna Nemečková
TEL.: 02/60294380
FAX: 02/60294381
e-mail: nemeckova@smu.gov.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/000574/00311 (06/2011) s účinnosťou do: 01.03.2016
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 294/2005 Z. z.
č. 399/1999 Z. z. v znení NV SR č. 150/2002 Z. z.
Autorizovaná osoba posudzuje zhodu váh s neautomatickou činnosťou a meradiel.
 

   
SÚDST, s.r.o.
SKTC–103
Notifikovaná osoba č. 1294
Adresa:
Kvačalova 782/11
010 04 ŽILINA
Riaditeľ:
Ing. Štefan Berzák
TEL.: 041/7002600
FAX: 041/5624984
e-mail: berzak@sudst.sk; sudst@sudst.sk
Zástupkyňa riaditeľa:
Ing. Zdenka Gápová
TEL.: 041/5000185
FAX: 041/7637570
e-mail: gapova@sudst.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/000362/00199  (2/2011) s účinnosťou do: 25.1.2014
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 436/2008 Z. z.
č. 222/2002 Z. z. v znení NV SR č. 26/2006 Z. z.
Autorizovaná osoba skúša a certifikuje stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo, zdvíhacie, dopravné a manipulačné strojné zariadenia, časti a súčasti pre zdvíhacie práce, automobily a stroje pre budovanie, obnovu, čistenie a údržbu cestných a priemyselných komunikácií a objektov, zariadenia na technickú obsluhu koľajových vozidiel, hydraulické a pneumatické pohony, pneumatické motory s rotačným pohybom, obrábacie stroje, zlievárenské stroje odlievacie, strojné zariadenia na prepravu odpadu a špeciálne práce na skládkach, zariadenia na technickú obsluhu, opravy, údržbu a čistenie cestných motorových vozidiel, zariadenia na montáž, demontáž a opravy pneumatík cestných vozidiel, zariadenia na zdvíhanie cestných motorových vozidiel, rovnacie stolice a rámy pre karosérie automobilov, lokomotívy priemyselné, banské a špeciálne, zdvíhacie plošiny a rampy pre invalidné osoby, zariadenia na úpravy povrchu, dopravné motorové vozíky, ručné náradie a nástroje, zariadenia pre prácu vo výškach, dopravné zariadenia, motokáry.
 

   
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. (TSÚ)
SKTC–104
Notifikovaná osoba č. 1299
Adresa:
Krajinská cesta 2929/9
921 01 PIEŠŤANY
e-mail: tsu@tsu.sk
Tel. ústredňa: 033/7957111
Generálny riaditeľ:
JUDr. Tomáš Korček
e-mail: tomas.korcek@tsu.sk
mobil: 0903 478 191
Riaditeľka posudzovania zhody výrobkov:
Ing. Anna Ondrášiková
TEL.: 033/7624093
FAX: 033/7723716
e-mail: ondrasikova@tsu.sk
mobil: 0903 783 518
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/005390/02182 (12/2011) s účinnosťou do: 01.11.2016
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 436/2008 Z. z.
č. 393/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov
č. 79/2006 Z. z.
č. 513/2001 Z. z. v znení NV SR č. 328/2003 Z. z.
č. 222/2002 Z. z. v znení NV SR č. 26/2006 Z. z.
č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z.
č. 308/2004 Z. z. v znení NV SR č.449/2007 Z. z.
č. 194/2005 Z. z. v znení NV SR č. 318/2007 Z. z.
č. 582/2008 Z. z.
č. 63/2011 Z. z.
Autorizovaná osoba skúša:
 • čerpadlá, armatúry, prevodovky, kompresory, vývevy
 • hutnícke výrobky, oceľové laná
 • hydraulické prvky, roboty a dopravníky
 • kovoobrábacie a drevoobrábacie stroje, tvárniace stroje
 • chladiacu techniku a vzduchotechniku
 • zariadenia pre ústredné vykurovanie
 • vykurovacie a varné zariadenia na tuhé, kvapalné a plynné palivá a kombinované s elektrickou energiou
 • stroje a zariadenia pre verejné stravovanie a predaj
 • hasiace prístroje
 • zariadenia a prístroje čistiace, pracie, žehliace, upratovacie, holičské a kadernícke, šicie, elektrické stroje
 • sušiace stroje na sušenie dreva, buničiny, papiera, kartónu alebo lepenky alebo iných výrobkov alebo produktov.
 • hracie automaty
 • zariadenia fyzikálnej a chemickej úpravy vody
 • zdravotnícke pomôcky

Autorizovaná osoba ďalej osvedčuje výherné prístroje a skúša obaly na prepravu nebezpečných tovarov podľa medzinárodných predpisov ADR, RID, IATA-DGR a IMDG-Code.
 

   
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. (TSÚS)
SKTC–105
Notifikovaná osoba č. 1301
Adresa:
Studená 3
821 04 BRATISLAVA
Riaditeľka:
prof. Ing. Zuzana Šternová, PhD.
TEL.: 02/44453622
FAX: 02/44453617
e-mail: sternova@tsus.sk
Vedúca certifikačného orgánu:
Ing. Daša Kozáková
TEL.: 02/49228110
FAX: 02/44453617
e-mail: kozakova@tsus.sk

Zástupca vedúcej certifikačného orgánu:
Ing. Milan Šebo
TEL.: 02/49228119
e-mail: sebo@tsus.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. A1/2009/800/008339/03176 (12/2009) s účinnosťou do: 28.02.2012
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 436/2008 Z. z.
Autorizovaná osoba skúša stavebné stroje, výrobky a zariadenia na výrobu, prepravu a spracovanie betónových, maltových a bitúmenových zmesí a ich komponentov, výťahy, plošiny a žeriavy, stroje a zariadenia na montážne a dokončovacie práce, na tvárnenie a delenie betonárskej výstuže, keramických a betonárskych výrobkov a nerastných materiálov.
 

   
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (TSÚP)
SKTC–106
Notifikovaná osoba č. 1300
Adresa:
Hlavná 326
900 41 ROVINKA
Riaditeľ:
Ing. Peter Rusňák
TEL.: 02/45980280-3
FAX: 02/45980524
e-mail: riaditel@tsup.sk
Námestník riaditeľa pre skúšobníctvo:
Ing. Marián Ježík
TEL.: 02/45980906
FAX: 02/45980524
e-mail: jezik@tsup.sk

Vedúci certifikačného orgánu:
Ing. František Lavčák, CSc.
e-mail: lavcak@tsup.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. A1/2009/800/008557/03256 (12/2009) s účinnosťou do: 31.12.2013
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 222/2002 Z. z. v znení NV SR č. 26/2006 Z. z.
č. 308/2004 Z. z. v znení NV SR č. 449/2007 Z. z.
č. 436/2008 Z. z.
Autorizovaná osoba skúša poľnohospodárske stroje a výrobné linky, potravinárske stroje a pracovné linky vyrábajúce potraviny a nápoje ako aj lesnícke stroje a mechanizmy.
 

   
Moldavský recyklačný podnik, š.p. Moldava nad Bodvou
SKTC-107
 
Adresa:
Obrancov mieru 9
031 01 MOLDAVA NAD BODVOU
Riaditeľ:
Ing. Štefan Bolyky
TEL.: 055/4602649
FAX: 055/4602592
e-mail: morepo@morepo.sk
Zástupca pre činnosť AO:
Ing. Marian Gürtler
Rozhodnutie o autorizácii č. A1/2009/800/003497/01566 (06/2009) s účinnosťou do: 31.10.2012
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 397/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov
Autorizovaná osoba vydáva protokoly o novom kusovom overovaní zbraní.
 

   
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
SKTC-108
Notifikovaná osoba č. 2005
Adresa:
Urbánkova 13
080 01 PREŠOV
Riaditeľ:
Ing. Bohuslav Fendrych
TEL.: 051/7485088
FAX: 051/7485080
Mobil: 0918 562 987
e-mail: fendrych@eic.eu.sk
Vedúci certifikačného orgánu:
Ing. Jozef Berdis
TEL.: 051/7485084
e-mail: eic@eic.eu.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/001520/00684 (06/2011) s účinnosťou do: 01.05.2016
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 513/2001 Z. z. v znení NV SR č. 328/2003 Z. z.
č. 571/2001 Z. z. v znení NV SR č. 327/2003 Z. z.
č. 183/2002 Z. z. v znení NV SR č. 78/2004 Z. z.
č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z.
č. 308/2004 Z. z. v znení NV SR č. 449/2007 Z. z.
č. 436/2008 Z. z.
Autorizovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody a inšpekciu strojov, technických zariadení a ich častí, výťahov a ich bezpečnostných častí, bezpečnostných komponentov a podsystémov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu, jednoduchých tlakových nádob, tlakových zariadení.
 

   
Cech zváračských odborníkov
SKTC–109
 
Adresa:
Komenského 1
917 01 Trnava
Riaditeľ:
prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.
TEL.: 033/5521359
FAX: 033/5521359
Mobil: 0907741516
e-mail: zvar@zvar.eu
Zástupca:
Ing. Anton Koleno, IWE
Rozhodnutie o autorizácii č. A1/2009/800/000549/00321   (03/2009) s účinnosťou do: 31.01.2014
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z.
Autorizovaná osoba schvaľuje pracovné postupy a zamestnancov na vyhotovenie nerozoberateľných spojov tlakových zariadení II., III. a IV. kategórie podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2 a vykonáva vnútornú kontrolu výroby s kontrolu záverečného posúdenia podľa prílohy č. 3 bod 2.
 

   
ZEN-SERVIS, spol. s r. o.
SKTC–110
Notifikovaná osoba č. 2171
Adresa:
Lietavská 9
851 06 Bratislava
Konateľka:
JUDr. Tatiana Drobná, CSc.
Mobil: 0903703717
e-mail: zenservis@zenservis.sk
TEL.+ FAX: 02/63828367
02/63828349
Zástupca:
Juraj Drobný
Rozhodnutie o autorizácii č. A1/2009/800/001722/00846  (06/2009) s účinnosťou do: 31.05.2014
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 294/2005 Z. z.
Autorizovaná osoba overuje zhodu vodomerov a snímačov prietoku ako čiastkových zostáv meračov tepla s typom opísaným v ES certifikáte typu.
 

   
KONŠTRUKTA–Defence, a.s.
SKTC–112
Notifikovaná osoba č. 1395
Adresa:
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
018 41 DUBNICA NAD VÁHOM
Riaditeľ:
Ing. Daniel Nemček
TEL.: 042/4427158
FAX: 042/4475300
Mobil: 0902 989836
Vedúci certifikačného orgánu:
Ing. Juraj Randus
TEL.: 042/4427141
Mobil: 0902 989839
FAX: 042/4475300
Rozhodnutie o autorizácii č. A1/2010/800/001551/00795 (04/2010) s účinnosťou do: 18.03.2015
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 397/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov
č. 485/2008 Z. z.
č. 179/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
Autorizovaná osoba skúša zbrane, strelivo, náloživo a skúša zabezpečenie ich transportu a bezpečnosti, pyrotechnické výrobky a výbušniny pre civilné použitie.
 

   
3EC International a.s.
SKTC–113
Notifikovaná osoba č. 2265
Adresa:
Hraničná 18
821 05 Bratislava
Riaditeľ:
Ing. Katarína Srdošová, PhD.
TEL.: 02/58318343
FAX: 02/58318345
Mobil: 0918377003
Finančný manažér:
Ing. Miriam Srdošová
TEL.: 02/58318343
FAX: 02/58318345
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/004400/01835 (09/2011) s účinnosťou do: 01.09.2016
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 569/2001 Z. z. v znení č. 610/2008 Z. z.
č. 582/2008 Z. z.
Autorizovaná osoba posudzuje zhodu zdravotníckych prostriedkov.
 

   
Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o.
SKTC–114
 
Adresa:
Trnavská 29
900 27 BERNOLÁKOVO
Riaditeľ:
Dušan Boško
Tel.: 02/40208091
Fax: 02/40208097
Mobil: 0907 703 097
boskod@bmsm.sk
 
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/001603/00717 (06/2011) s účinnosťou do: 01.05.2016
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 294/2005 Z. z.
Autorizovaná osoba posudzuje zhodu meradiel.
 

   
VÚZ–Priemyselný inštitút SR
SKTC–115
Notifikovaná osoba č. 1297
Adresa:
Račianska 71
832 59 BRATISLAVA
Riaditeľ:
Peter Klamo
TEL.: 02/44253500
FAX: 02/49246211
e-mail: riaditel@vuz.sk
Zástupca štatutára pre činnosť AO:
Ing. Milan Aujesky
TEL.: 02/49246804
FAX: 02/49246804
e-mail: sktc@vuz.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. A1/2010/800/001704/00862 (04/2010) s účinnosťou do: 17.03.2015
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 35/2008 Z. z.
č. 513/2001 Z. z. v znení NV SR č. 328/2003 Z. z.
č. 582/2008 Z. z.
č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z.
č. 176/2003 Z. z.
č. 308/2004 Z. z. v znení NV SR č. 449/2007 Z. z.
č. 310/2004 Z. z.
Autorizovaná osoba skúša stroje a zariadenia pre zváranie, spájkovanie, rezanie kovov a príslušenstvo, zariadenia pre zváranie potrubí z plastických hmôt, prídavné materiály, hadice, osobné ochranné prostriedky a odsávacie zariadenia určené pre zváranie, tlakové fľaše na plyny, lešenia rúrkové a dielcové a časti týchto lešení, spojovacie časti (skrutky a matice presné).
Autorizovaná osoba ďalej pôsobí v oblasti skúšania kovových materiálov a zváraných konštrukcií, posudzovania technológií zvárania, spájkovania a príbuzných procesov, dohľadu a kontroly pre oblasť zvárania v jadrovej energetike.
 

   
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. (VÚCHV)
SKTC–118
Notifikovaná osoba č. 1634
Adresa:
Štúrova 2
059 21 SVIT
Riaditeľ:
Ing. Martin Budzák
TEL.: 052/7842162
FAX: 052/7755663
e-mail: riaditel@vuchv.sk
budzak@vuchv.sk
Vedúca certifikačného orgánu:
Ing. Janka Vnenčáková
TEL.: 052/7755688
FAX: 052/7755663
e-mail: vuchv@netlab.sk
dslfat@vuchv.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/005778/01220 (12/2011) s účinnosťou do: 01. 11. 2016
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 63/2011 Z. z.
Autorizovaná osoba posudzuje zhodu hračiek.
 

   
VÚTCH – CHEMITEX spol. s r.o.
SKTC–119
Notifikovaná osoba č. 1296
Adresa:
Rybníky 954
011 68 ŽILINA
e-mail: vutch@nextra.sk
Riaditeľ:
Ing. Jozef Šesták, CSc.
TEL.: 041/5001754
FAX: 041/7233957
e-mail: jozef.sestak@nextra.sk
Námestník pre úsek služieb:
Ing. Dana Čižmárová
Tel.: 041/7233807
e-mail: chemitex@nextra.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/005753/01476 (12/2011) s účinnosťou do: 01.11. 2016
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 35/2008 Z. z.
č. 63/2011 Z. z.
Autorizovaná osoba posudzuje zhodu osobných ochranných prostriedkov z tkanín, netkaného textilu a pletenín, hračiek.
 

   
Výskumný ústav dopravný, a.s. (VÚD)
SKTC–125
Notifikovaná osoba č.1358
Adresa:
Veľký Diel 3323
010 08 ŽILINA
Generálny riaditeľ:
Ing. Ľubomír Palčák
TEL.: 041/5652819; 041/5652755
FAX: 041/5652883
Riaditeľ:
Ing. Ľuboslav Žilinčík
TEL.: 041/5686139(141)
e-mail: managemant@vud.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. A1/2010/800/001339/00703  (03/2010) s účinnosťou do: 30.04.2012
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 513/2001 Z. z. v znení NV SR č. 328/2003 Z. z.
č. 571/2001 Z. z. v znení NV SR č. 327/2003 Z. z.
č. 183/2002 Z. z. v znení NV SR č. 78/2004 Z. z.
č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z.
a zákon: č. 513/2009 Z. z.
Autorizovaná osoba sa zameriava na skúšanie materiálov a výrobkov určených pre dopravné značenie, pre riadenie dopravy, pre stavbu a opravy lodí, pre účely lodnej dopravy, problematiku interoperability transeurópskych železníc.
 

   
Skúšobňa oceľových lán – Fakulta BERG TU v Košiciach
SKTC–147
Notifikovaná osoba č. 1357
Adresa:
Park Komenského 14
043 84 KOŠICE
Riaditeľ:
Ing. Jozef Krešák, PhD.
e-mail: jozef.kresak@tuke.sk
Zástupca:
prof. Ing. Eduard Štroffek, CSc.
doc. Ing. Pavel Peterka, PhD.
e-mail: pavel.peterka@tuke.sk
TEL.: 055/6023161; 055/6022816
FAX: 055/6022816
Rozhodnutie o autorizácii č. A1/2009/800/008248/03143 (01/2010) s účinnosťou do: 31.03.2013
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 183/2002 Z. z. v znení NV SR č. 78/2004 Z. z.
č. 436/2008 Z. z.
Autorizovaná osoba skúša a posudzuje zhodu bezpečnostných zariadení pre prácu vo výškach: bezpečnostné postroje, pásy, horolezecké potreby; zdvíhaciu, manipulačnú, nakladaciu alebo vykladaciu techniku; laná zo železa alebo ocele; zvárané reťaze.
 

   
Technická inšpekcia, a.s.
SKTC–169
Notifikovaná osoba č. 1354
Adresa:
Trnavská cesta 56
821 01 BRATISLAVA
Generálny riaditeľ:
Ing. Dušan Konický
TEL.: 02/49208100
FAX: 02/49208160
e-mail: konicky@tisr.sk; tisr@tisr.sk
 
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/004701/01332 (09/2011) s účinnosťou do: 01.09.2016
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 

č. 393/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov
č. 117/2001 Z. z. v znení NV SR č. 296/2002 Z. z.
č. 513/2001 Z. z. v znení NV SR č. 328/2003 Z. z.
č. 571/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
č. 183/2002 Z. z. v znení NV SR č. 78/2004 Z. z.
č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z.
č. 308/2004 Z. z. v znení NV SR č. 449/2007 Z. z.
č. 436/2008 Z. z.
č. 349/2010 Z. z.

a podľa zákona č. 254/2011 Z. z.

Autorizovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody a inšpekciu strojov, technických zariadení a ich častí, výťahov a ich bezpečnostných častí, bezpečnostných komponentov a podsystémov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu, jednoduchých tlakových nádob, tlakových zariadení, prostriedkov ľudovej zábavy, zariadení detských ihrísk a športovo-rekreačných zariadení.
 

   
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
SKTC–173
 
Adresa:
905 24 ZÁHORIE
Riaditeľ:
Ing. František Petráš
TEL.: 034/6514296
FAX: 034/6514659
e-mail: petras@vtsu.sk; machova@vtsu.sk
 
Rozhodnutie o autorizácii č. A1/2010/800/004454/01931  (08/2010) s účinnosťou do: 07.07.2015
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
 
SKTC autorizovaná na posudzovanie zhody vojenských zbraní, výbušnín a munície s požiadavkami štandardov NATO podľa noriem STANAG a publikácií NATO.
 

   
Reaktortest s.r.o.
SKTC–174
 
Adresa:
Átriová 1
917 02 TRNAVA
Obchodný a technický riaditeľ:
Ing. Vladimír Chmelík
TEL: 033/5521030
FAX: 033/5521144
e-mail: reaktortest@reaktortest.sk
Vedúca certifikačného orgánu personálu:
Ing. Mária Komárňanská
TEL: 033/5521030
FAX: 033/5521144
e-mail: reaktortest@reaktortest.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/007044/02851 (1/2012) s účinnosťou do: 31.12.2016
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z.
Autorizovaná osoba schvaľuje zamestnancov určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov tlakových zariadení kategórie III. a IV. podľa prílohy č. 1 bod 3.1.3. uvedeného NV.
 

   
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
SKTC–175
Notifikovaná osoba č. 1353
Adresa:
Jašíkova 6
821 216 BRATISLAVA
TEL: 02/48291286
FAX: 02/48291266
tuvslovakia@tuvslovakia.sk
Riaditeľ:
Ing. Rudolf Žiak
TEL: 02/48291258
Mobil: 0903727094
e-mail: ziak@tuvslovakia.sk
 
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/004708/01646 (9/2011) s účinnosťou do: 01.09.2016
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 513/2001 Z. z. v znení NV SR č. 328/2003 Z. z.
č. 571/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
č. 183/2002 Z. z. v znení NV SR č. 78/2004 Z. z.
č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z.
č. 308/2004 Z. z. v znení NV SR č. 449/2007 Z. z.
č. 194/2005 Z. z. v znení NV SR č. 318/2007 Z. z.
č. 436/2008 Z. z.
č. 349/2010 Z. z.
a podľa zákona č. 254/2011 Z. z.
Autorizovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody a inšpekciu strojov, zabezpečuje komplexný systém merania a skúšok výťahov, jednoduchých tlakových nádob, tlakových zariadení, prepravných tlakových zariadení v rozsahu akreditovaných činností.
 

   
Prvá zváračská, a.s.
SKTC–176
 
Adresa:
Kopčianska 14
851 01 BRATISLAVA
Riaditeľ divízie:
Doc. Ing. Peter Polák, PhD.
TEL: 02/68262201
FAX: 02/68262200
e-mail: polak.peter@pzvar.sk
Zástupca riaditeľa:
Ing. Vladimír Simonides
TEL: 02/68262220
FAX: 02/68262200
e-mail: simonides.vladimir@pzvar.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/005247/02143  (10/2011) s účinnosťou do: 01.10.2016
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z.
Autorizovaná osoba schvaľuje pracovné postupy a zamestnancov na vyhotovenie nerozoberateľných spojov tlakových zariadení II., III. a IV. kategórie podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2 a zamestnancov určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov tlakových zariadení kategórie III. a IV. podľa prílohy č. 1 bod 3.1.3. uvedeného NV SR.
 

   
Slovenská legálna metrológia, n.o. (SLM)
SKTC–177
Notifikovaná osoba č. 1432
Adresa:
Hviezdoslavova 31
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Generálny riaditeľ:
Ing. Jaromír Markovič PhD.
TEL: 048/4719122
FAX: 048/4719158
e-mail: markovic@slm.sk, slm@slm.sk
Riaditeľ certifikačného orgánu pre výrobky:
Ing. Štefan Král PhD.
e-mail: kral@slm.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. 2011/800/005168/02118  (10/2011) s účinnosťou do: 01.10.2016
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 399/1999 Z. z. v znení NV SR č. 150/2002 Z. z.
č. 294/2005 Z. z.
Autorizovaná osoba posudzuje zhodu váh s neautomatickou činnosťou a meradiel.
 

   
Liptovská skúšobňa s.r.o.
SKTC-178
 
Adresa:
Podtatranského 10
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Odlúčené pracovisko: Jantárová 48, Bratislava - Jarovce
Vedúci skúšobne:
Ing. Jozef Svítek
TEL.: 044/5621997
Mobil: 0907580412
e-mail: sviteklm@stvorec.sk
Zástupca:
JUDr. Ľudovít Zapletaj
Mobil: 0905342238
e-mail: liptovskaskusobna@stonline.sk
Rozhodnutie o autorizácii č. A1/2008/002098/00895  (04/2008) s účinnosťou do: 31.12.2012
SKTC autorizovaná na nariadenia vlády SR:
 
 
č. 397/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov
Autorizovaná osoba vydáva protokoly o novom kusovom overovaní zbraní.
  Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY