Akustické veličiny Čas a frekvencia
Chemické analýzy / veličiny Hmotnosť
Hustota a viskozita Ionizujúce žiarenie
Jednosmerné a nízkofrekvenčné veličiny Laserové rýchlomery
Magnetické veličiny Mechanické kmitanie
Merače tepla Objem
Optické veličiny Prietok (vrátane rýchlosti tekutín)
Referenčné materiály Rozmerové veličiny / meradlá
Sila a moment sily Teplota
Tlak a vákuum Tvrdosť
Vlhkosť Vysokofrekvenčné veličiny
Iné  

 

   
   
   
   

 

   
   
   
   

 


 

 Akreditovaný subjekt  Osv.č.
Druh meradla Rozsah Pozn.
 Kontaktné informácie  Platnosť do
Abecedný zoznam: A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

 

 

EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Adresa: Napájadlá 11, 040 12 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Ignác Kožej
Tel.: +421 55 611 2420
Email: kozej@ets-ke.sk

www

K-071
12.10.2013
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah Pozn.
Analyzátor oxidu uhoľnatého (CO) (20 až 25 000) mg/m3  
Analyzátor oxidu uhličitého (CO2) (0,1 až 40) %  
Analyzátor kyslíka (O2) (0,01 až 25) %  
Analyzátor oxidu siričitého (SO2) (50 až 15 000) mg/m3  
Analyzátor oxidov
dusíka (NOX)
oxid dusnatý (NO)
oxid dusičitý (NO2)
(20 až 7 000) mg/m3
(4 až 500) mg/m3
 
Analyzátor oxidu dusného (N2O) (20 až 4 000) mg/m3  
Analyzátor celkového organického uhlíka (TOC) (10 až 10 000) mg/m3  
Meracie prostriedky
pre meranie tuhých
znečisťujúcich látok
(TZL) inštalované len v emisných AMS
(0,5 až 6,4) mg/m3
(6,5 až 19,9) mg/m3
(20 až 50) mg/m3
(20 až 1 000) mg/m3
 
Meradlá rýchlosti prúdenia odpadového plynu, objemový prietok odpadového plynu inštalované len v emisných AMS (3 až 5) m/s
(5,1 až 10) m/s
(10,1 až 50) m/s
(0,3 až 10) m3/s
(11 až 60) m3/s
(61 až 300) m3/s
 
Meradlá vlhkosti odpadových plynov inštalované len v emisných AMS (29 až 250) g/m3  
  späť na zoznam 
     

Elster s.r.o.
Adresa: Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Kontaktná osoba:
Ing. Branislav Pribiš
Tel.: +421 32 775 2675
Email: branislav.pribis@premagas.sk

www

K-020
15.8.2015
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah (m3/h) Pozn.
Membránový plynomer G 1,6 až G 100 vrátane plynomerov s tepl. kompenzáciou 0,016 až 160  
Plynomer s rotačnými piestami G 10 až G 1000 0,25 až 1600  
Turbínový plynomer G 65 až G 2500 5 až 4000  
Merač pretečeného množstva studenej vody 0,015 až 1200  
Merač pretečeného množstva teplej vody 0,015 až 20  
  späť na zoznam 
     

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa: Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Jaroslav Drapka
Tel.: +421 48 410 3728
Email: skusobna@enbra.sk

www

K-006
08.12.2012
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah  Pozn.
Merače pretečeného množstva vody (0,012-15) m3/h studená voda
Merače pretečeného množstva vody (0,012-15) m3/h teplá voda
Pietokomery - členy meračov tepla (0,012-15) m3/h SV, TV
Odporové snímače
teploty - členy meračov tepla
(40-180)ºC  
Kalorimetrické počítadlá elektronické - členy meračov tepla Min.hodnota tepla 25 kJ až načítaná hodnota Teplota (20-170)ºC  
Kompaktné merače tepla Min.hodnota tepla 25 kJ až načítaná hodnota v rozsahu teplôt (20-180)ºC Kalori-
metrické
počítadlá s
odporovými
snímačmi teploty
Kompaktné merače tepla (0,012-15) m3/h Prietoko-
mery
SV, TV
  späť na zoznam 
     

EnviroTeam Slovakia, s.r.o.
Adresa: Kukučínova 23, 040 01 Košice
Kontaktná osoba:Ing. Miroslav Čarnický
Tel.: +421 55 72 901 21
Email: posta@etske.sk; carnicky@etske.sk

www

K-072
09.07.2013
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah Pozn.
AMS, analyzátor:

oxidu uhoľnatého (CO)
(2 až 6 000) mg.m-3
(6,0 až 12,5) g.m-3
 
oxidu uhličitého (CO2) (0,1 až 25) % obj.
kyslíka (O2) (0,1 až 18) % obj.
AMS, analyzátor oxidu siričitého (SO2) (3 až 5 000) mg.m-3
(5,1 až 14,3) g.m-3
 
AMS, analyzátor oxidov dusíka
NO
(3 až 800) mg.m-3  
NO2 (3 až 100) g.m-3

AMS, analyzátor celkového organického uhlíka (TOC)

(1,2 až 200) mg.m-3  
AMS, analyzátor zlúčenín fluóru (HF) (1 až 100) mg.m-3  
zlúčenín chlóru (HCl) (1 až 200) mg.m-3
meracie prostriedky pre meranie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) (0,9 až 1000) mg.m-3  
meradlá prietoku odpadových plynov (prietok, objemový prietok) (3,0 až 50,0) m/s
(0,4 až 300) m3/s
 
meradlá vlhkosti odpadových plynov (0,5 až 50) % obj.  
  späť na zoznam 
     

CHIRANALAB, s.r.o.
Adresa: nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Kontaktná osoba: Ing. Ján Trembáč
Tel.: +421 918 714 087
Email: info@metrologia.sk

www

K-052
02.01.2016
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah Pozn.
Koncové mierky (E 4. rádu) (0,5 až 100) mm  
Koncové mierky (E 5. rádu) (0,5 až 100) mm
Nastavovacie mierky (0,1 až 300) mm
Mikrometrické
meradla :
( E 4. rádu)
( 0 až 100 ) mm  
( E 5. rádu) ( 0 až 100 ) mm
(pracovné) ( 0 až 500 ) mm
Posuvné meradlá
stupnica (0,01; 0,02) mm
stupnica (0,05; 0,1) mm
( 0 až 1000 ) mm  
Odchýlkomery ( 0 až 50 ) mm  
Valčekové a ploché kalibre, škárové mierky (0,05 až 300) mm  
Strmeňové kalibre (0,1 až 500) mm  
Závitové tŕne a hladké krúžky:
Závitové tŕne
Závitové krúžky
Hladké krúžky
Hl. krúžky ( 5. rád).
(3 až 100) mm
(3 až 200) mm
(3 až 200) mm
(2 až 200) mm
(2 až 200) mm
 
Špeciálne meradlá:
Meradlá vyrobené
podľa technických
noriem a výkresov:
(0 až 1000) mm

0° až 360°
 
Uhlomery:
s delením do 2’
s delením do 5’
s delením 10’ a viac
0° až 360°  
Uholníky: α = 90°
(50 až 600) mm
 
Číslicové voltmetre
jednosmerného napätia
(0,01 až 200) mV
(2 až 6000) V
 
Analógové voltmetre jednosmerného napätia (0,01 až 200) mV
(0,2 až 6000) V
 
Číslicové ampérmetre jednosmerného prúdu (10 až 200) μA
(0,2 až 200) mA
(0,2 až 20) A
 
Analógové ampérmetre jednosmerného prúdu (10 až 200) μA
(0,2 až 200) mA
(0,2 až 20) A
 
Čislícové voltmetre
striedavého napätia (f = 40Hz - 1 kHz)
(0,1 až 200) mV
(0,2 až 6000) V
 
Analógové voltmetre striedavého napätia (f = 50 Hz) (0,1 až 200) mV
(0,2 až 6000) V
 
Číslicové ampérmetre striedavého prúdu (f = 50 Hz) (10 až 200) μA
(0,2 až 200) mA
(0,2 až 20) A
 
Analógové ampérmetre striedavého prúdu (f = 50 Hz) (10 až 200) μA
(0,2 až 200) mA
(0,2 až 20) A
 
Odporové dekády (1 až 1000) Ω
(1 až 100) kΩ
(0,1 až 100) MΩ
 
Číslicové meradlá elektrického odporu jednosmerného prúdu (0,001 až 100) Ω
(1 až 100) kΩ
(0,1 až 100) MΩ
 
Analógové meradlá elektrického odporu jednosmerného prúdu (0,001 až 100) Ω
(1 až 100) kΩ
(0,1 až 100) MΩ
 
Deformačné manometre, vákuometre, manovákuometre (ručičkové a číslicové) pozri rozsah akreditácie položka 22  
Kvapalinové
mikromanometre
pozri rozsah akreditácie položka 23  
Snímače a prevodníky tlaku pozri rozsah akreditácie položka 24  
Kalibrácia prietokomerov na plyn (0,02 až 40) m3h-1  
Kalibrácia sklených teplomerov a priamoukazujúcich teplomerov (-50 až 300) °C  
Kalibrácia odporových teplomerov a prevodníkov teploty (-50 až 300) °C  
  späť na zoznam 
     

Infra Services, a.s.
Adresa: Hraničná 10, 821 05 Bratislava
Kontaktná osoba: Viola Krausová
Tel.: +421 2 3260 7209
Email: viola.krausova@infraservices.sk

www

K-026
10.06.2015
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah (m3/h) Pozn.
Merače pretečeného množstva studenej vody s prípojnými rozmermi DN (15 až 40) mm (0,01 - 12) Studená voda (SV)
Merače pretečeného množstva studenej vody s prípojnými rozmermi DN (40 až 50) mm (0,2 - 30) SV
Merače pretečeného množstva studenej vody s prípojnými rozmermi DN (50 až 150) mm (0,3 - 250) SV
  späť na zoznam 
     

Sensus Slovensko a.s.
Adresa: námestie Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Kontaktná osoba: Ing.Roman Uhlík
Tel.: +421 32 775 2237
Email: roman.uhlik@sensus.com

www

K-027
20.05.2015
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah (m3/h) Pozn.
Merače pretečeného množstva vody na studenú vodu:
DN 15 až DN 40
(0,006 až 20) Studená voda (SV)
DN 50 až DN 400 (0,09 až 1200)
Merače pretečeného množstva vody na teplú vodu a prietokomery ako členy meračov tepla:
DN 15 až DN 40
(0,006 až 20) SV, Teplá voda (TV)
DN 50 až DN 300 (0,09 až 1200) SV, TV (do DN100)
Odporové snímače teploty pre merače tepla Pt 100, Pt 500, Pt 1000 (0 až 200) °C médium pri kalibrácií: olej
Kalorimetrické počítadlá k meračom tepla teplotný
rozdiel
( 2 až 150) °C
 
Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody (2 až 40)  
Kompaktné merače tepla - kalorimetrické počítadlo ku kompaktným meračom tepla teplotný
rozdiel
( 2 až 150) °C
 
Odporové snímače teploty pre kompaktné merače tepla Pt 100, Pt 500, Pt 1000 (0 až 200) °C médium pri kalibrácií: olej
Prietokomery ako členy kompaktných meračov tepla DN 15 až DN 300 (0,006 - 1200) médium pri kalibrácií: SV
Kompaktné merače tepla (0,01 až 10 )

teplotný
rozdiel
( 3 až 150) °C
 
  späť na zoznam 
     

Slovenská legálna metrológia, n.o.

pracovisko: Banská Bystrica

Adresa: Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Bányi, Ing. Jozef Gorelčík
Tel.: +421 48 4719111
Email: slmbb@slm.sk; banyi@slm.sk

www

K-029
01.07.2015
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah Pozn.
Laboratórne miery objemu:
etalónové miery
objemu
(20 až 2 000)
cm3
 
odmerné banky (5 až 2 000) cm3
odmerné valce (5 až 2 000) cm3
pipety (0,002 až 200)
cm3
byrety (1 až 100) cm3
pyknometre (20 až 200) cm3
fľaše a flakóny (20 až 2 000)
cm3
zdravotnícke miery objemu (inj. striekačky, skúmavky) (1 až 200) cm3
dávkovacie zariadenia, titrátory (0,2 až 200) cm3
Výčapné miery
objemu
:
výčapné nádoby
(20 až 2 000)
cm3
 
výčapné dávkovače (20 až 500) cm3
automatické dávkovače (20 až 1 000)
cm3
Meradlá objemu
kvapalín
:
etalónové miery
objemu
(2 až 500) L  
odmerné nádoby a kanvy (2 až 1 000) L
prepravné sudy (2 až 1 500) L
obaly SBV (2 až 20) L
Meradlá veľkého
objemu kvapalín:
   
sudy (1 až 5) m3
tanky a cisterny (1 až 50) m3
nádrže na mlieko (1 až 50) m3
stacionárne nádrže (1 až 500) m3
Objemové meradlá na lieh (0,2 až 20) L/min  
Meradlá prietoku a pretečeného objemu kvapalín okrem vody:
prietokové meradlá (0,5 až 200)
L/min
 
meradlá na oleje (0,5 až 50) L/min  
výdajné stojany PHM (2 až 200) L/min  
Závažia II. a III. rádu, 2. a 3. triedy presnosti rozsah akreditácie bod 2.1  
Závažia IV. rádu, 4. triedy presnosti rozsah akreditácie bod 2.1  
Závažia 5. triedy presnosti rozsah akreditácie bod 2.1  
Závažia na skúšanie váh s veľkou váživosťou 100, 200, 500 kg  
Váhy s neautomatickou činnosťou rozsah akreditácie bod 2.3 a 2.4  
Deformačné tlakomery
vákuometre (-95 až 0) kPa  
manovákuometre (-95 až 10 000) kPa  
manometre (0,02 až 10 000) kPa
pre plynné médium
(0,8 až 100) MPa
pre kvapalné médium
 
barometre (aneroidy) (60 až 110) kPa  
barografy (80 až 110) kPa  
tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel (0,1 až 20) bar  
Prevodníky tlaku
pretlakové (0,02 až 25 000) kPa
pre plynné médium
(0,8 až 60) MPa
pre kvapalné médium
 
Podtlakové (-95 až 0) kPa  
absolútne (5 až 15 000)
kPa pre plynné
médium
(2,0 až 60) MPa
pre kvapalné médium
 
diferenčné (0,005 až 1000) kPa  
Piestové a guľkové tlakomery
plynné médium (1,5 až 10 000) kPa  
kvapalné médium (2,0 až 100) MPa  
Kvapalinové tlakomery
hrotové, plavákové,
nádržkové, rovnoramenné, so
skloneným ramenom, kompenzačné, ortuťove
(0,02 až 100) kPa  
Barometre
ortuťové
(60 až 110) kPa  
Číslicové tlakomery a kalibrátory
pretlakové (0,02 až 25 000) kPa
pre plynné médium
(0,8 až 100) MPa pre
kvapalné médium
 
Diferenčné (0,005 až 1000) kPa  
absolútne (5 až 15 000)
kPa pre plynné médium
(2,0 až 60) MPa
pre kvapalné médium
 
podtlakové (-95 až 0) kPa  
Skúšobné trhacie stroje, lisy a silomery
tlak: 10 cN až 500 kN
(520 až 5000) kN
 
ťah: 10 cN až 100 kN
(110 až 600) kN
 
Skúšobné stroje
rázové (kyvadlové)
(0,1 až 1000) J  
RM pre refraktometriu index lomu 1,28 až 1,81  
Refraktometre index lomu 1,3 až 1,7
(0 až 95) Brix
 
RM pre pH-metriu (1 až 10,5) pH  
Stupnica pH-metrov (0 až 14) pH
± 2000 mV
 
RM pre konduktometriu (0,001 až 2) S·m-1  
Konduktometre (0,01 až 2) S·m-1  
Laboratórne hustomery s hodnotou
dielika < 1
kg·m-3 a ≥ 1
kg·m-3
(600 až 2000) kg·m-3  
Liehomery (0 až 100) % obj.  
Muštomery (10 až 30) kg·hl-1  
Cukromery (0 až 25) % hmot.  
Vlhkomery na obilniny a olejiny (5 až 45) %  
Vlhkomery na vzduch
psychrometre a
vlhkomery rosného
bodu
(5 až 95) % r.v.  
kapacitné, absorbčné a deformačné (5 až 95) % r.v.  
prevodníky vlhkosti vzduchu (5 až 95) % r.v.  
Analyzátory výfukových plynov motorových
vozidiel
CO: (0,5 až 3,5) % obj.  
CO2: (6 až 14) % obj.  
HC: (200 až 2000) ·10-6 obj.  
Analyzátory dychu (0,00 až 1,54) mg/l  
Taxametre a počítadlá kilometrov ubehnutá dráha v
metroch,
uplynutý čas časovej
sadzby v sekundách
 
  späť na zoznam 
     

Slovenská legálna metrológia, n.o.
pracovisko: Bratislava
Adresa: Geologická 1, 822 11 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Koreňová, PhD, Ing. Jozef Ondruš, Ing. Milan Guldan
Tel.: +421 2 402 036 11
Email: slmba@slm.sk

www

K-028
01.07.2015
Rozsah akreditácie (pdf)
Druh meradla Rozsah Pozn.
DĹŽKA
Koncové mierky
3. a nižšieho rádu (0,5 až 100) mm
(125 až 1 000) mm
 
Čiarkové miery
3. rádu (1 až 1 000) mm  
4. rádu (1 až 1 000) mm  
stáčacie metre (1 až 10 000) mm  
pásma (1 až 50) m  
Posuvné meradlá
posuvné meradlá na vonkajšie rozmery (0 až 1 000) mm
s delením
0,01 mm a väčším
 
hĺbkomery a výškomery (0 až 300) mm
s delením
0,01 mm a väčším
 
Taxametre a počítadlá kilometrov ubehnutá dráha
v metroch,
uplynutý čas
časovej sadzby v
sekundách
 
Kontrolné sitá (0,02 až 10) mm
(11,2 až 125) mm
 
Strmeňové mikrometre (0 až 500) mm
s delením
0,001 mm a väčším
 
Číselníkové odchýlkomery (0 až 50) mm  
Škáromery (0,01 až 2) mm  
Trojdotykové mikrometrické dutinomery (6 až 70) mm  
Mikrometrické odpichy (25 až 600) mm  
Odchýlkomery s meracími ramenami
na vonkajšie rozmery (0 až 60) mm  
na vnútorné rozmery (0 až 70) mm  
Kalibre
valčekové ( 4 až 60) mm  
kontrolné krúžky ( 5 až 300) mm  
Závitové kalibre
pre vonkajší závit (4 až 60) mm  
pre vnútorný závit ( 6 až 60) mm  
Meracie kliny (0,1 až 10) mm  
Kalibračné fólie (5 až 5000) μm  
Prístroje na meranie hrúbky vrstvy ( 0 až 3000) μm  
Uholníky 90 °
výška (0,1 až 0,6) m
 
Uhlomery 4 x 90 °  
OBJEM A PRIETOK
Meradlá objemu kvapalín
prepravné sudy (2 až 1500) L  
Meradlá veľkého objemu kvapalín
sudy (1 až 5) m3  
tanky a cisterny (1 až 50) m3  
nádrže na mlieko (1 až 50) m3  
stacionárne nádrže (1 až 100) m3  
Meradlá prietoku a pretečeného objemu kvapalín okrem vody
prietokové meradlá (0,5 až 200) L/min  
meradlá na oleje (0,5 až 50) L/min  
výdajné stojany na pohonné hmoty (2 až 200) L/min  
Meradlá a výdajné stojany na skvapalnené plyny (5 až 60) L/min  
Meradlá prietoku a pretečeného množstva vody
vodomery a prietokomery SV do DN 40 (0,02 až 10) m3/h  
vodomery a prietokomery SV do DN 150 (0,45 až 270) m3/h  
vodomery a prietokomery TUV a časti meračov tepla skúšané TUV (0,2 až 10) m3/h  
HMT skúšané SV do DN 150 (0,45 až 150) m3/h  
Zariadenia na overovanie vodomerov na studenú a teplú vodu, prietokomerov a prietokomerných častí meračov tepla (0,04 až 32) m3/h  
HMOTNOSŤ
Závažia II. a III. rádu, 2. a 3. TP pozri rozsah akreditácie bod 3.1  
Závažia IV. rádu, 4. TP pozri rozsah akreditácie bod 3.1  
Závažia 5. TP pozri rozsah akreditácie bod 3.1  
Závažia na skúšanie váh s veľkou váživosťou III. rádu, 3.TP 100, 200, 500, 1000 kg  
Závažia na skúšanie váh s veľkou váživosťou IV. rádu, 4.TP 100, 200, 500, 1000 kg  
Závažové vagóny do 72 000 kg  
Váhy s neautomatickou činnosťou
I. rádu, 1. TP do 50 kg  
II. rádu do 1 000 kg  
III. rádu do 80 000 kg  
IV. rádu do 80 000 kg  
2. TP do 1 500 kg  
3. TP do 120 000 kg  
4. TP do 120 000 kg  
TLAK
Deformačné tlakomery
manometre (0,05 až 60) MPa
pretlak,
-100 kPa podtlak,
 
tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel (0,1 až 20) bar  
Prevodníky tlaku (0,05 až 60) MPa
pretlak, absolútny
tlak, diferenčný tlak
 
Piestové tlakomery (0,05 až 60) MPa
pretlak
 
Číslicové tlakomery a kalibrátory (0,05 až 60) MPa
pretlak
 
MECHANICKÉ SKÚŠKY MATERIÁLU A MECHANICKÝ POHYB
Skúšobné trhacie stroje, lisy, silomery a prenosné meracie zariadenia sily 20 mN až 50 kN
tlak aj ťah
 
20 mN až 100 kN
tlak aj ťah
 
tlak: (110 až 500) kN
ťah: (110 až 500) kN
tlak: (510 až 5 000) kN
 
Skúšobné stroje rázové (kyvadlové) (0,05 až 300) J  
Laserový merač rýchlosti (10 až 200) km/h  
Moment sily
Momentové kľúče a snímače momentu sily (2 až 1000) Nm  
TEPLOTA
Sklené teplomery (-5 až +100) °C / 1/100
(-80 až 360) °C / 1/10
(0 až 500) °C / 1/1
 
Snímače teploty
odporové (-80 až 660) °C  
polovodičové (-80 až +400) °C  
odporové pre MT (0 až 200) °C  
termoelektrické (-80 až 1200) °C – typ OK  
(400 až 1200) °C – typ S, B  
Elektronické teplomery
s odporovým snímačom (-80 až 520) °C  
s termoelektrickým snímačom (-80 až 1200) °C  
dataloggery (-40 až 180) °C  
TEPLO
Merače tepla
kalorimetrické počítadlá (0 až 200) °C
Δt = (2 až 150) °C
 
merače s delenou konštrukciou  
ELEKTRICKÉ VELIČINY, FREKVENCIA a ČAS
Analógové a číslicové voltmetre, kalibrátory a zdroje elektrického napätia
jednosmerné 100 μV až 1000 V  
striedavé 1 mV až 1000 V  
Analógové a číslicové ampérmetre, kalibrátory a zdroje elektrického prúdu
jednosmerné 10 μA až 1000 A  
striedavé 100 μA až 1000 A  
Elektrické odpory, odporové dekády a ohmmetre (jednosmerné)
dekadické hodnoty 0,0001 Ω - 1 GΩ  
Nedekadické hodnoty 0,1 Ω až 1 GΩ  
Meradlá na meranie elektrického výkonu (10 až 750) V
10 mA až 10 A
 
Elektronické čítače,
kremenné oscilátory, generátory, zariadenia na kalibráciu stopiek
do 100 MHz
{frekvencia interného
oscilátora (1; 5; 10) MHz}
 
Stopky a meradlá času
elektronické meraný čas  
mechanické 9 h, 59 min, 59 s  
Otáčkomery
elektronické do 100 000 ot/min  
mechanické do 20 000 ot/min  
DOZIMETRIA
TL dozimetre, systém osobnej dozimetrie (TLD Reader + REMS + osobné dozimetre s pevnými termoluminiscenčnými detektormi) pre osobný dávkový ekvivalent Hp(10) 1.10-4 až 1 Sv,
Cs – 137, Co - 60
 
Osobný dávkový ekvivalent a ekvivalentná dávka, systém osobnej dozimetrie (TLD Reader + REMS + osobné dozimetre s pevnými termoluminiscenčnými
detektormi)
1.10-4 až 1 Sv,
gama:20keV-3MeV,
 
TEPLOTA
Teplota (-50 až 130) °C  
  späť na zoznam 
      Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY