Služby | Cenník | Kontakty

 

 

 

 

Legálna metrológia a hlavné úlohy SLM


Metrológia sa zaoberá meraním, meracími jednotkami, metódami a prostriedkami merania a tiež zásadami spracovania výsledkov meraní, s cieľom zabezpečenia jednotnosti a správnosti meraní v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Legálna metrológia sa týka meraní, ktoré majú vplyv na transparentnosť obchodných transakcií, ochranu spotrebiteľa, zdravia, bezpečnosti, životného prostredia, alebo pri vymožiteľnosti práva.

 

Slovo „legálna“ vzniklo z francúzskeho „légale“, čo v preklade znamená „zákonná, právna“. Legálna metrológia zahŕňa všetky aktivity stanovené právnymi predpismi, ktoré sa týkajú meraní, meracích jednotiek, meracích prístrojov a metód merania. Tieto aktivity vykonávajú buď štátne inštitúcie, alebo štátom poverené subjekty. Ich cieľom je zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov meraní v štátom regulovanej sfére. Slovenská legálna metrológia, n. o., ako organizácia poverená na výkon metrologickej kontroly podľa zákona o metrológii, má preto slovo „legálna“ aj v názve.

 

Súčasné postavenie SLM v metrologickej infraštruktúre na Slovensku a jej hlavné úlohy vyplývajú zo štatútu neziskovej organizácie a z Rozhodnutia ÚNMS SR č. 2005/000557/00357 o organizácii určenej úradom, ktorým ÚNMS SR podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii") určil Slovenskú legálnu metrológiu na výkon metrologickej kontroly meradiel a ďalších činností vyplývajúcich zo zákona o metrológii. V zmysle tohto rozhodnutia SLM rozvíja svoje aktivity v nasledujúcich oblastiach:

 

a) prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na etalóny používané na overovanie a kalibráciu meradiel,
b) overovanie určených meradiel podľa § 9 zákona o metrológii,
c) posúdenie predpokladov a kontrolu žiadateľa na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie vrátane kontroly u žiadateľa,
d) kontrola splnenia podmienok registrácie u podnikateľa,
e) výkon technických skúšok vzoriek meradiel na účely schválenia typu,
f) výkon úradného merania,
g) poskytovanie služieb v oblasti kalibrácie meradiel,
h) výkon služieb osobnej dozimetrie,
i) výkon merania a kontroly množstva výrobku v spotrebiteľských baleniach označených značkou „e“,
j) metrologické expertízy,
k) školiaca a odborná činnosť,
l) skúšanie výrobkov (meradiel),
m) organizovanie skúšok spôsobilosti laboratórií (medzilaboratórne porovnávacie merania)
n) certifikácia výrobkov (meradiel),
o) vykonávanie dohľadu nad systémom kvality výroby,
p) preverenie splnenia podmienok metrologickej kontroly vykonanej v zahraničí.
  Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY