uvod_centrum

Centrum prietoku je organizačnou súčasťou SMÚ. Základnou úlohou centra je výskum a uchovávanie NE prietoku a objemu kvapalín a plynov a odovzdávanie uvedených veličín do praxe.


Činnosti centra, vyplývajúce zo zákona o metrológii (142/2000 Z.z.) a zriaďovacej listiny SMU sú nasledovné:
 

  • pre oblasť metrológie prietoku a objemu kvapalín a plynov
  • uskutočňovanie výskumu a vývoja a rozpracovávanie koncepcie rozvoja,
  • zabezpečovanie uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov meracích jednotiek a ich stupníc a v súčinnosti so SLM a akreditovanými kalibračnými laboratóriami odovzdáva ich hodnoty na etalóny a iné meradlá,
  • zabezpečovanie medzinárodných uznávaní NE,
  • zastupovanie SR v medzinárodných organizáciách a zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z tohto členstva,
  • schvaľovanie typov určených meradiel,
  • posudzovanie splnenia odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu,
  • zabezpečovanie tvorby slovenských technických noriem a predpisov,
  • zabezpečovanie kalibračných služieb a overovanie určených meradiel,
  • zabezpečovanie vzdelávania pre potreby praxe.


Zástupcovia Centra prietoku SMÚ sa aktívne zúčastňujú na práci pracovných skupín v rámci vedeckej metrológie - BIPM, Euramet, Koomet, Dunamet, ako aj legálnej metrológie OIML a WELMEC. V súčasnosti sa pre zjednotenie predpisov v oblasti vodomerov (aj v súvislosti so smernicou o meradlách MID) konajú pravidelné stretnutia zástupcov OIML a normalizačných spoločností ISO a CEN - za aktívnej účasti pracovníkov Centra prietoku SMÚ.

Kontakty:

Riaditeľ centra:
Ing. Štefan Makovník
tel.: 02/ 602 94 337
e-mail: makovnik@smu.gov.sk


Manažér kvality centra:
RNDr. Vlastimil Zámečník
tel.: 02/ 602 94 322
e-mail: zamecnik@smu.gov.sk


Vedúci laboratória prietoku a objemu kvapalín:
RNDr. Milan Mišovich
tel.: 02/ 602 94 331
e-mail: misovich@smu.gov.sk


Sekretariát:
Alžbeta Mišinová
tel.: 02/ 602 94 202
e-mail: misinova@smu.gov.sk


Ostatní pracovníci:
Ing. Tibor Reško
tel.: 02/ 602 94 331
e-mail: resko@smu.gov.sk


Ing. Peter Kordoš
tel.: 02/ 602 94 431
e-mail: kordos@smu.gov.sk


Igor Mišina
tel.: 02/ 602 94 431
e-mail: misina@smu.gov.sk

 

Ing. Ivan Mikulecký
tel.: 02/ 602 94 203
e-mail: mikulecky@smu.gov.sk


Ing. Miroslava Stančíková
tel.: 02/ 602 94 203
e-mail: stancikova@smu.gov.sk


Ing. Peter Škrovánek
tel.: 02/602 94 334
e-mail: pskrovanek@smu.gov.sk


Ing. Tomáš Bednár
tel.: 02/602 94 334
e-mail: bednar@smu.gov.sk

 

Ing. Viliam Mazúr
tel.: 02/602 94 337
e-mail: mazur@smu.gov.sk Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY