Slovenská národná akreditačná služba

 

Organizačná štruktúra | Výročné správy | Dokumenty SNAS | Kontakty

 

 

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) ako národný akreditačný orgán uznávaný vládou Slovenskej republiky plní dôležitú úlohu v národnom systéme posudzovania zhody vytvorenom na odstránenie technických prekážok domáceho a medzinárodného obchodu Slovenskej republiky a podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa.
 

Akreditácia odborných činností sa na Slovensku vykonáva v súlade s medzinárodne uznávanými princípmi danými normami ISO/IEC série 17000 (EN série 45000) a vytvára základný predpoklad pre plnenie záväzkov prijatých vládou Slovenskej republiky v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie v máji 2004.
 

V tejto súvislosti SNAS:
 

  • vykonáva posudzovanie spôsobilosti orgánov posudzovania zhody (CAB - Conformity Assessment Body) ako nezávislá tretia strana uznávaná vládou Slovenskej republiky,
  • udeľuje osvedčenia o akreditácii orgánom posudzovania zhody, čím oficiálne potvrdzuje ich spôsobilosť vykonávať deklarované činnosti nestranne, nezávisle a na požadovanej odbornej úrovni, ktoré sú uznávané v Slovenskej republike i v zahraničí,
  • ako signatár EA MLA, ILAC MRA je považovaný za rovnocenný akreditačný orgán s inými akreditačnými orgánmi – signatármi vyššie uvedených MLA/MRA na celom svete,
  • poskytuje klientom orgánov posudzovania zhody požadovanú dôveru, že výsledky činnosti týchto orgánov sú plne hodnoverné. Významnú podporu v tomto smere dáva laboratórna kombinovaná značka MRA. SNAS ako signatár ILAC MRA je oprávnený udeliť príslušnú licenciu všetkým CAB, ktoré akreditoval. To dáva výsledkom vydaným orgánmi, ktoré SNAS akreditoval, najvyššiu úroveň dôvery vo vzťahu k ich klientom na celom svete.,
  • vytvára podmienky na vylúčenie viacnásobného posudzovania spôsobilosti v rovnakých oblastiach činnosti rôznymi orgánmi,
  • podporuje činnosti na ochranu spotrebiteľa,
  • poskytuje širokú publicitu všetkým akreditovaným orgánom posudzovania zhody v SR i v zahraničí. Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY