Slovenský ústav technickej normalizácie

 

Organizačná štruktúra | Výročné správy | Kontakty | Technická normalizácia | Produkty a služby | Certifikácia

 

 

1. januára 1993 bol Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) zriadený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Od 1. 1. 1999 je príspevkovou organizáciou hospodáriacou podľa vlastného rozpočtu, ktorý schvaľuje zriaďovateľ SÚTN – ÚNMS SR. Na základe zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je SÚTN od 1. 1. 2000 rozhodnutím predsedu ÚNMS SR určenou právnickou osobou na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem, plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a členstva v medzinárodných a európskych normalizačných organizáciách (ISO, IEC, CEN, CENELEC a ETSI). Tento zákon umožnil poverenie SÚTN funkciou národného normalizačného orgánu (NNO).
 

Medzi ÚNMS SR a SÚTN sa každoročne uzatvára Kontrakt na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie STN, medzinárodnú spoluprácu a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z postavenia NNO, prostredníctvom ktorého sa zo štátneho rozpočtu vyčleňujú finančné prostriedky na zabezpečenie normalizačnej činnosti v záujme štátu.
 

Činnosť SÚTN sa zameriava najmä na:
 

 • tvorbu slovenských technických noriem
 • vydávanie a distribúciu slovenských technických noriem a iných dokumentov súvisiacich s normalizáciou
 • plnenie funkcií národného informačného strediska (NIS)
 • plnenie funkcií národného normalizačného orgánu (NNO)


SÚTN v súvislosti s vyššie uvedenými činnosťami:
 

 • zostavuje a riadi PTN vrátane finančného zabezpečenia
 • pripravuje podklady a schvaľuje návrhy STN, ich zmeny a opravy
 • vedie evidenciu schválených STN, zmien a opráv a pripravuje podklady do Vestníka ÚNMS SR
 • zriaďuje technické komisie (TK) a vykonáva činnosti, ktoré mu vyplývajú zo Štatútu TK
 • vypracúva metodické pokyny na činnosť technickej normalizácie
 • vypracúva stanoviská alebo sa vyjadruje k návrhom právnych predpisov alebo iných dokumentov, ktorými sa upravuje činnosť technickej normalizácie na Slovensku
 • sleduje postup prác na úlohách medzinárodnej a európskej normalizácie
 • zabezpečuje spracúvanie národných stanovísk k návrhom noriem a podklady na hlasovanie, pripomienkovanie
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach pracovných orgánov medzinárodných a európskych normalizačných organizácií v rozsahu svojich poverení
 • buduje a sprístupňuje fondy STN a vytvára archív STN
 • buduje a sprístupňuje fondy iných európskych medzinárodných noriem, predpisov, publikácií vzťahujúcich sa k technickej normalizácii
 • buduje a spravuje informačný systém technickej normalizácie
 • vydáva STN, ich zoznamy a ďalšie publikácie vrátane periodickej tlače (Vestník ÚNMS SR, časopisy Normalizácia, Metrológia a skúšobníctvo)
 • vydáva elektronické produkty (pozri Cenník SÚTN)
 • poskytuje rešerše z databáz (pozri Cenník SÚTN)
 • poskytuje informácie a konzultácie v oblasti TN
 • organizuje vzdelávanie, školenie a semináre pre externých záujemcov (pozri časť Semináre a školenia)


V súčasnosti je hlavnou úlohou SÚTN zabezpečiť plnú harmonizáciu národnej sústavy národných noriem preberaním európskych noriem a postupné aktívne zapojenie sa do tvorby európskych noriem.
 

Vysvetlivky:

ISO – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
IEC – Medzinárodná elektrotechnická komisia
CEN – Európska komisia pre normalizáciu
CENELEC – Európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike
ETSI – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY