Technický skúšobný ústav Piešťany

 

Organizačná štruktúra | Certifikácia | Skúšobníctvo | Metrológia | Inšpekcie | Ostatné služby | Kontakty

 

 

 

Posudzovanie zhody výrobkov

 

 • Posudzovanie zhody podľa EÚ smerníc Nového prístupu a podľa zákona č. 264/1999 Z.z. pre: hračky, stavebné výrobky, kotle, zdravotnícke pomôcky, tlakové zariadenia, elektrické zariadenia, tlakové nádoby a plynové spotrebiče.
 • Preukazovanie zhody podľa zákona č. 90/1998Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
 • Odborné posudzovanie výherných prístrojov podľa zákona č. 171/2005Z.z.

 

Notifikovaný orgán


TSÚ Piešťany, š.p. je notifikovaným orgánom EÚ s prideleným identifikačným číslom 1299 pre nasledujúce smernice tzv. Nového prístupu:

 

 • 89/106/EHS Stavebné výrobky
 • 92/42/EHS Účinnosť teplovodných kotlov
 • 93/42/EHS Zdravotnícke pomôcky
 • 97/23/ES Tlakové zariadenia
 • 2000/14/ES Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
 • 2004/108/ES Elektromagnetická kompatibilita
 • 2006/42/ES Strojové zariadenia
 • 2006/95/ES Elektrické zariadenia používané v určitom rozsahu napätia
 • 2009/48/ES Bezpečnosť hračiek
 • 2009/105/ES Jednoduché tlakové nádoby
 • 2009/142/ES Spotrebiče plynných palív

 

Certifikácia

 

 • Certifikačný orgán certifikujúci výrobky vykonáva podľa STN EN 45011 certifikáciu:
  strojov, zariadení, prístrojov a prvkov určených pre použitie v domácnostiach, službách, strojárskom, plynárenskom, elektrotechnickom, polygrafickom, chemickom a drevárskom priemysle, hutníckych výrobkov, ocežových lán, spotrebného tovaru, hracích automatov, skla, keramiky, porcelánu, kovových obalov, stavebných výrobkov a zdravotníckych pomôcok.
 • Certifikácia solárnych kolektorov a systémov v systéme Solar Keymark.
 • Certifikácia výrobkov pre Ruskú federáciu a Bielorusko.
 • Vykonávanie skúšok a vydávanie ATP certifikátov podľa Dohody o medzinárodných
 • prepravách skazitežných potravín a špecializovaných prostriedkoch na ich prepravu.
 • Certifikácia systémov manažérstva EN ISO 9001.
 • Certifikácia preukazovania zhody a certifikácia systému vnútropodnikovej kontroly v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
 • Certifikácia osôb podľa STN EN ISO/IEC 17024.

 

Skúšanie

 

 • Skúšky strojov, výrobných zariadení, spotrebného tovaru, technických zariadení budov a stavieb, elektrických zariadení a tepelnej techniky.
 • Skúšky, atestácia a kódovanie obalov na prepravu nebezpečných vecí.
 • Mechanické skúšky materiálov v ťahu, tlaku a ohybe.
 • Skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelej atmosfére.
 • Skúšky odolnosti a funkčnosti pri tepelných cykloch.
 • Skúšky starnutia materiálov v umelej atmosfére.

 

Inšpekcie

 

 

Kalibrácia meradiel

 

 • dĺžky, tlaku, teploty, akustického tlaku a mechanického kmitania, vodomerov, sily, momentu sily - momentových kľúčov, elektrických veličín.

 

Overovanie meradiel

 

 • Merače pretečeného množstva vody. Overovania značka: M17.
 • Zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrátory. Overovania značka: M47.
 • Momentové kľúče. Overovacia značka: M74.

 

Ďalšie odborné služby:

 

 

 • termovízna diagnostika,
 • kontrola látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme,
 • meranie hluku a vibrácií v pracovnom prostredí podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY