Čas platnosti overenia

27.02.2012, 08:16, 

Prinášame Vám prvý článok ako reakciu na prieskum názorov prostredníctvom online dotazníka. Medzi často opakované témy na spracovanie patrí aj spôsob počítania času overenia.

 

O čase platnosti overenia určených meradiel hovorí vyhláška č. 210/2000 Z. z., ktorá je základným vykonávacím predpisom k zákonu č. 142/2000 Z. z. o metrológii.

 

Čas platnosti overenia stanovuje príloha č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov - ak pri schválení typu meradla alebo pri certifikácii typu meradla nebol určený iný čas platnosti overenia.

 

Spresnenie spôsobu počítania času platnosti overenia priniesla novelizácia vyhlášky č. 210/2000 Z. z. vyhláškou č. 570/2006 Z. z. a vyhláškou č. 171/2008 Z. z. Novelami v § 9 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12.

 

 

Vyhláška č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
§ 9 Druhy overovacích značiek
(10) Čas platnosti overenia určených meradiel označených značkou prvotného overenia Európskych spoločenstiev sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku overenia, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia.
(11) Čas platnosti overenia určených meradiel označených značkou prvotného overenia uznanou podľa § 37 ods. 2 zákona sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku overenia, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia.
(12) Čas platnosti overenia určených meradiel podľa tejto vyhlášky, ktoré boli uvedené na trh podľa postupov B + F, F1 a G osobitného predpisu,2c) začína plynúť odo dňa overenia určeného meradla podľa tohto osobitného predpisu.2c)
(13) Pri meradlách uvedených na trh podľa osobitného predpisu,1) ak postup posudzovania zhody neumožňuje zistiť deň overenia, čas platnosti overenia sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania.
Zákon č. 142/2000 Z. z.
§ 15 Overenie určeného meradla
(5) Čas platnosti overenia určeného meradla sa počíta odo dňa overenia.Príklady:

 


Vodomery na studenú vodu 6 rokov (pr. 8)
 

Vodomery na teplú vodu
4 roky (pr. 9)
 

Merače tepla
4 roky (pr. 51)

Národná overovacia značka Značka prvotného overenia EU Značka prvotného overenia uznaná podľa § 37 zákona o metrológii Značka zhody
Odo dňa overenia X     X (B + F, F1 a G)
Odo dňa uvedenia do používania       X *)
Odo dňa uvedenia do používania, ak bolo uvedené do používania v roku overenia   X X  
Od 1.1. nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia   X X  

Poznámka: *) Pre postupy iné ako uvedené v paragrafe § 9, odsek 12 vyhlášky č. 210/2000 Z.z.

 

 

 
« Späť


Diskusia: "Čas platnosti overenia"
Dátum: Meno: Komentár:
12.03.2016, 05:51 amatér dátum prvotného overenia - CE
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY