Ďalšie 3 užitočné slovníky

07.11.2011, 17:34,

 

Môj tretí terminologický blog bude o „špeciálnych“ slovníkoch. Po základnej metrologickej terminológii a terminológii metrologickej infraštruktúry prichádzajú na rad slovníky šité na mieru.


 

Pozrite sa ako vám padne oblek alebo šaty z dielne WELMEC.

 

Príručka WELMEC 8.1, 1. vydanie, 2006 je určená hlavne pre tých, ktorí majú do činenia so smernicou MID o meradlách, resp. s jej slovenskou transpozíciou. Zaoberá sa výhradne s termínmi použitými v smernici MID, ich použitím v samotnej smernici resp. v jej prílohách. Príručka má 76 strán.

 

Zaujímavé je, že slovník uvádza nielen definície zo smernice MID, ale aj iných dokumentov (napr. z odporúčaní a dokumentov OIML) a v prípade potreby sú v slovníku tiež patričné vysvetľujúce poznámky.

 

Najlepšie si to ukážeme na príklade termínu Trvanlivosť (Durability)

 

Samotná smernica MID síce v prílohe 1 uvádza v bode 5. Trvanlivosť, ale tento bod neobsahuje definíciu – iba požiadavku:

 

„Meradlo musí byť navrhnuté tak, aby si zachovalo adekvátnu stabilitu svojich metrologických charakteristík po čas určený výrobcom za predpokladu, že je správne inštalované, udržiavané, používané podľa pokynov výrobcu a v určenom pracovnom prostredí.“

 

Pozrime sa čo hovorí príručka WELMEC 8.1:

 

Term in MID

Where in

MID

Definition in MID

Definition of (comparable) term in other document(s)

Conclusions and comments

Durability

 

Directive

Annex I

MI-001

MI-002

MI-004

MI-005

 

 

OIML D 11:2004

General requirements for electronic

measuring Instruments

Všeobecné požiadavky na elektronické meradlá

 

3.17 Durability

Ability of a measuring instrument to maintain its performance characteristics over a period of use.

 

Trvanlivosť

Schopnosť meradla zachovať svoje funkčné charakteristiky počas obdobia používania.

 

 

Vidíme, že absenciu priamej definície rieši odkaz na OIML D 11.

 

Ešte treba dodať, že konkrétnu lokáciu termínov v smernici MID uvádza príloha 2 WELMEC 8.1:

durability ---------------------------------------------------------------------------- 5, 43, 47, 54, 59

 

ÚNMZ SR zabezpečil preklad WELMEC 8.1, ktorý je uvedený na jeho internetovej stránke.

 

 

Čo pripravil pre svojich priaznivcov a zákazníkov zákazkový dom OIML?

 

Koncom roku 2010 dal do obehu príručku Guide OIML G 18:2010, a chce ju pravidelne ročne prešívať podľa aktuálnej módnej línie. Obsahuje na 269 stranách všetky definície z terminologických kapitol odporúčaní a dokumentov OIML. Pre používateľov vskutku užitočná vec, umožňujúca napr. porovnanie definícií z rôznych oblastí metrológie.

 

Ako sa to v príručke prejavilo na našom termíne trvanlivosť?

 

Tento termín sa vyskytuje jedenkrát v dokumente OIML a 13 razy v odporúčaniach OIML.

Všetky uvedené termíny odkazujú na jediný zdroj, ktorým je rovnako ako vo WELMEC 8.1 OIML D 11:2004.

 

 

Čo však pre nás pripravil salón ISO?

 

Jeho vzorkovnica látok je veľmi bohatá – obsahuje niekoľko desiatok tisíc položiek. Komu by sa tak asi chcelo vyhľadávať svoju požiadavku?

 

Za pomoci ISO Concept Database (ISO/CDB) to ide celkom hravo. Požadovaný termín vyhľadá za vás aj s uvedením normy ISO resp. ISO/IEC a s príslušnou definíciou.

 

Ako to dopadlo s trvanlivosťou?

 

Durability obsahuje 27 noriem ISO resp. ISO/IEC.

 

Vybral som pre vás definíciu z oblasti, ktorá môže súvisieť so zdravotníckymi pomôckami s meracou funkciou, a je na rozdiel od OIML D 11 podrobnejšia:

 

ISO 14708-5:2010 Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 5: Circulatory support devices (Implantáty pre chirurgiu - Aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky - Časť 5: Zariadenia podporujúce obeh)

 

Durability Trvanlivosť

Ability of an item to perform a required function under given conditions of use and maintenance, until a limiting state is reached

 

A limiting state of an item should be characterized by the end of the useful life, unsuitability for any economic or technological reasons, or other relevant factors.

Schopnosť zariadenia vykonávať požadovanú funkciu za daných podmienok používania a údržby, až do dosiahnutia medzného stavu.

 

Medzný stav zariadenia by mal byť charakterizovaný koncom životnosti, nevhodnosťou pre ekonomické alebo technologické účely, alebo inými relevantnými faktormi.

 

 

 

 

 
« Späť


Diskusia: "Ďalšie 3 užitočné slovníky"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY