Dohoda MRA

15.10.2010, 08:00, 

Významný dátum v dejinách metrológie – 14. 10. 1999 – znamenal podpísanie dohody “Vzájomné uznávanie národných etalónov a certifikátov o kalibrácii a meraní vydaných národnými metrologickými ústavmi” (Mutual recognition of national measurement standards and of calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes) (ďalej len “MRA”).

Dohoda bola navrhnutá Medzinárodným výborom pre miery a váhy - CIPM na základe oprávnenia, ktoré mu prideľuje Metrická konvencia. Text MRA je na stránke http://www.bipm.org/utils/en/pdf/mra_2003.pdf a slovenský preklad na stránke http://www.smu.sk/storage/root/PDF/mra.pdf .


Podpísanie dohody ukončilo prípravné práce:

 

 • 1986 - prvé diskusie o možnosti bilaterálneho odsúhlasenia vzájomného uznávania realizácie jednotiek sústavy SI;
 • 1992 – CIPM rozhodol o úlohe BIPM v medzinárodnej nadväznosti meraní a etalónov;
 • 1994 – celosvetová nadväznosť kalibrácie si vyžiadala porovnateľnosť jednotlivých NMI – CIPM prijal návrh rezolúcie pre 20. Generálnu konferenciu CGPM “Celosvetová nadväznosť etalónov”;
 • 1995 – rozhovory zástupcov CIPM, ILAC, EAL, EUROMET, APMP, NORAMET, poradných výborov CIPM a NMI o identifikácii potrieb;
 • 1997 – 1. návrh CIPM MRA.


V roku 1999 podpísali MRA riaditelia národných metrologických inštitútov (ďalej len “NMI”) 38 signatárskych štátov Metrickej konvencie a dvoch medzinárodných organizácií. Za Slovenskú republiku MRA podpísal vtedajší generálny riaditeľ Slovenského metrologického ústavu (ďalej len “SMU”) prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. V súčasnosti MRA podpísali zástupcovia vyše 200 inštitútov zo 70 krajín.

 

Cieľom MRA je vytvoriť v oblasti národných etalónov základ pre vzájomnú dôveru a odstraňovanie technických prekážok obchodu v medzinárodnom obchode ako v rámci WTO, tak na bilaterálnom základe.


Celková koordinácia je vykonávaná BIPM z poverenia CIPM na základe právomoci, ktorá mu je udelená členskými štátmi Metrickej konvencie. Poradné výbory CIPM, regionálne metrologické organizácie (RMO) a BIPM zodpovedajú za vykonávanie kľúčových a doplnkových porovnaní.
Spoločný výbor regionálnych metrologických organizácií (JCRB) a BIPM zodpovedajú za analýzu kalibračných a meracích schopností (ďalej len “CMC”) deklarovaných jednotlivými NMI, ktorá je ukončovaná formálnym uznaním týchto CMC a ich zaradením do databázy KCDB, ktorú udržiava BIPM.

 

Technicky sa MRA zakladá na:

 

 • sústave medzinárodných kľúčových porovnaní (a doplnkových porovnaní) tak, aby bola zabezpečená kvalita výsledkov meraní;
 • zavedení systému kvality signatármi MRA a preukázaní ich technickej spôsobilosti;
 • deklarovaní a uznaní CMC signatárov MRA.

 

MRA poskytuje používateľom metrologických služieb možnosť priameho vzájomného porovnania CMC jednotlivých NMI a ďalších signatárov, a tak im poskytuje základ pre rozhodovanie o prijímaní kalibračných certifikátov.

 

Hlavné ciele MRA:

 

 • vytvoriť v oblasti národných etalónov základ pre vzájomnú dôveru a odstraňovanie technických prekážok obchodu;
 • zabezpečiť vzájomné uznávanie kalibračných certifikátov alebo certifikátov o meraní vydávaných NMI;
 • poskytnúť vládam a iným zúčastneným stranám spoľahlivý technický základ pre nadväzujúce zmluvy širšieho rozsahu súvisiace s priemyslom, obchodom a právnymi predpismi.

 

Preukázanie spôsobilosti NMI


Typické preukázanie spôsobilosti možno uviesť na príklade SMU.


SMU úspešne implementoval systém manažérstva kvality a 14. októbra 2002 obdržal certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2000 od certifikačného orgánu LGA InterCert, Nürnberg, Nemecko. Od 6. mája 2003 majú všetky metrologické centrá SMU certifikáty o akreditácii pre vybrané činnosti od Slovenskej národnej akreditačnej služby a okrem toho Centrum chémie SMU má tiež certifikát Holandskej národnej akreditačnej služby - RvA.
Iným možným spôsobom preukázania spôsobilosti je metodika peer review - kontrola činnosti odborníkmi činnými v rovnakej oblasti.

 

Prehlásenie o kalibračných a meracích schopnostiach NMI – databáza CMC


CMC publikované v databáze KCDB vypracováva deklarujúci NMI a preskúmava a schvaľuje ich tím medzinárodných expertov z rôznych regionálnych metrologických organizácií. Certifikáty podporované CMC publikovanými v KCDB sú celosvetovo akceptované všetkými účastníkmi MRA, pričom sa uznávajú metrologické parametre uvedené v KCDB.

 

CMC tabulky

 

Na obrázku je uvedená časť CMC tabuliek etalónov prietoku plynu SMU. Na uvedenej ukážke je vidno základné informácie:

 

 • krajina, názov laboratória;
 • etalón;
 • veličina a merací rozsah;
 • rozšírená neistota;
 • metrologické parametre;
 • identifikačné číslo.

 

Vyhľadávanie v KCDB je možné podľa rôznych kritérií (podľa veličín, podľa krajín).

 

Medzinárodné kľúčové porovnania etalónov

 

Kľúčové porovnávania sú špecifickým medzilaboratórnym porovnávacím meraním. Výsledky kľúčových porovnávaní CIPM sú:

 

 • referenčné hodnoty kľúčových porovnávaní (priradené všeobecnej meranej veličine),
 • neistota KCRV a stupne ekvivalencie všetkých porovnávaných etalónov (laboratórne výsledky spojené s ich neistotami).


 

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

 
« Späť


Diskusia: "Dohoda MRA"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY