Harmonizované EN a normatívne dokumenty OIML používané pri posudzovaní zhody určených meradiel podľa smernice MID

25.09.2011, 09:56,Prehľad harmonizovaných EN a normatívnych dokumentov OIML vychádza z prednášky Ing. I. Mikuleckého, CSc. na Fóre metrológov Slovenskej metrologickej spoločnosti (Gerlachov, 2. 5. 2011). Táto prednáška síce obsahuje aktuálny prehľad odkazov na harmonizované EN a OIML, je to však iba súhrn podkladov pre transpozíciu smernice MID do legislatívy Slovenskej republiky.

 

Redakcia www.primetrology.com však spracovala kompletné aktuálne podklady pre implementáciu smernice MID – uplatnenie transponovanej legislatívy v praxi.

 

Predkladáme tento prehľad metrologickej verejnosti.

 

Predpoklad zhody

 

Pri posudzovaní zhody určených meradiel podľa nariadenia vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády SR č. 445/2010 Z. z. (ďalej len nariadenie vlády o meradlách) môže výrobca využiť výhodu predpokladu zhody nasledujúcimi spôsobmi.


Nariadenie vlády o meradlách v § 13 (Harmonizované európske normy a normatívne dokumenty) stanovuje:

 

 

  1. Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode so slovenskou technickou normou preberajúcou harmonizovanú európsku normu pre dané meradlo, na ktorú je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C. Ak je meradlo v zhode so slovenskou technickou normou len sčasti, predpokladá sa zhoda len s tými základnými požiadavkami, ktoré zodpovedajú časti slovenskej technickej normy, s ktorou je meradlo v zhode. Úrad zverejňuje odkaz na uvedenú slovenskú technickú normu vo vestníku a na webovom sídle úradu.
  2. Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode so zodpovedajúcou časťou normatívneho dokumentu a so zoznamom, na ktoré je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C. Ak je meradlo v zhode s normatívnym dokumentom len sčasti, predpokladá sa zhoda len s tými základnými požiadavkami, ktoré zodpovedajú časti normatívneho dokumentu, s ktorou je meradlo v zhode. Úrad zverejňuje odkaz na uvedený normatívny dokument vo vestníku a na webovom sídle úradu.
  3. Výrobca môže použiť akékoľvek technické riešenie vyhovujúce základným požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu. Ak chce výrobca využiť výhodu predpokladu zhody, musí správne použiť riešenie uvedené v slovenskej technickej norme preberajúcej harmonizovanú európsku normu alebo v zodpovedajúcej časti normatívneho dokumentu a v zozname podľa odsekov 1 a 2.
  4. Zhoda so skúškami podľa § 10 ods. 3 písm. i) sa predpokladá, ak sa zodpovedajúci skúšobný program realizoval podľa dokumentov uvedených v odsekoch 1 až 3 a ak výsledky skúšky zaručujú zhodu so základnými požiadavkami.

 

V § 4 nariadenia vlády o meradlách je normatívny dokument definovaný ako dokument obsahujúci technické špecifikácie prijaté Medzinárodnou organizáciou pre legálnu metrológiu.

 

Príklad uplatňovania predpokladu zhody podľa normatívnych dokumentov OIML,
ktoré boli nahradené novým znením

 

Normatívny dokument OIML R 29 Capacity serving measures, vstúpil do platnosti v roku 1979. Odkaz naň bol uverejnený vo Vestníku EÚ dňa 4. 11. 2006.


V roku 2007 vstúpil do platnosti normatívny dokument OIML R 138 Vessels for commercial transactions, ktorý síce nahradil OIML R 29, ale odkaz na R 138 bol uverejnený vo Vestníku EÚ až 10. 11. 2009.


Keďže odkaz na R 29 bol zrušený (stiahnutý) až 2. 2. 2011 v čase 10. 11. 2009 až 2. 2. 2011 bolo „prechodné obdobie“ – počas ktorého boli v platnosti oba odkazy (na R 29 i na R 138).


V súčasnosti je v platnosti iba odkaz na R 138.

 

 

Následné overovanie určených meradiel uvedených na trh na základe posúdenia zhody

 

Následné overovanie určených meradiel sa vykonáva výhradne podľa legislatívy SR a nesúvisí s legislatívou EÚ (ktorá sa zaoberá iba uvádzaním na trh).


Vyhláška č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o metrologickej kontrole“) stanovuje v § 8 ods. 3:


Meradlá, ktoré podliehajú následnému overeniu a ktorých druhy sa uvádzajú na trh podľa osobitného predpisu (Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa následne overujú podľa harmonizovaných slovenských technických noriem alebo normatívnych dokumentov.


Následné overovanie takýchto určených meradiel môžu vykonávať iba také autorizované osoby, ktoré sú autorizované na overovanie podľa harmonizovaných slovenských technických noriem a normatívnych dokumentov OIML. Autorizácia na overovanie podľa príslušných príloh vyhlášky o metrologickej kontrole v takomto prípade nepostačuje, pretože skúšky určených meradiel uvedených na trh na základe metrologickej kontroly a na základe posúdenia zhody sa od seba odlišujú.
 

HARMONIZOVANÉ EN (viditeľné len pre prihlásených užívateľov  |  registrovať sa)

NORMATÍVNE DOKUMENTY OIML (viditeľné len pre prihlásených užívateľov | registrovať sa)

 

 
« Späť


Diskusia: "Harmonizované EN a normatívne dokumenty OIML používané pri posudzovaní zhody určených meradiel podľa smernice MID"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY