Interview s pamätníkom

10.04.2013, 06:30,Pred niekoľkými mesiacmi uplynulo už 40 rokov od konania prvého medzinárodného metrologického sympózia INSYMET. Prvé sympózium sa konalo v septembri 1972, jeho účastníci ho majú ešte v živej pamäti, ale čo nasledujúce generácie?

 

Aby táto slávna časť histórie slovenskej metrológie neupadla do zabudnutia, požiadali sme veterána a neúnavného harcovníka slovenskej metrologickej pospolitosti - emeritného riaditeľa Československého metrologického ústavu Ing. Igora Brezinu o odpovede na otázky o Insymete.
 

Ako to všetko začalo?

 

Iniciátorom vzniku medzinárodných metrologických sympózií INSYMET bol G. Štuller, vtedajší riaditeľ Československého metrologického ústavu v Bratislave (ČSMÚ). Základom pre takúto aktivitu bola skutočnosť, že rozvíjajúci sa ČSMÚ potreboval najmä svojich mladších pracovníkov „vyškoliť“ zahraničnými poznatkami a skúsenosťami priamo v prostredí popredných metrologických pracovísk. V tom čase (r. 1971) už však fungovala „normalizácia“ a styky so západným zahraničím boli značne obmedzené a kontrolované. Takže nezostávalo nič inšie, než problém riešiť „reverznou metódou“, t. j. snažiť sa pritiahnuť špičkových odborníkov k nám tak, aby mohli prezentovať svoje skúsenosti a poznatky v rámci podujatia typu sympózia.

 

Práca na zorganizovaní prvého sympózia INSYMET započala niekedy v polovici roka 1971, pričom ako organizátor bol vybratý Dom techniky SVTS v Bratislave, ktorého riaditeľ M. Šuška preukázal veľké porozumenie pre túto akciu a ktorý v značnej miere prispel k jej úspešnému priebehu. Samozrejme, G. Štuller sa ako iniciátor a odborný garant podujatia intenzívne venoval výberu prednášajúcich a kontaktom s nimi. Výber príspevkov do zborníka bol podrobne konzultovaný s vtedajším riaditeľom BIPM v Sèvres P. Giacomom, naším „metrologickým pápežom“. Finalizácia programu sympózia si vyžiadala veľké úsilie, ale napokon sa v dňoch 5. - 8. 9. 1972 prvý INSYMET uskutočnil! Mimochodom, noticka o tejto akcii bola uverejnená v augustovom čísle r. 1972 renomovaného vedeckého časopisu „Science“.

 

Pre zaujímavosť je vhodné uviesť, že na sympóziu participovalo viac než 150 účastníkov, zborník z akcie mal rozsah 268 strán a obsahoval 27 príspevkov (autori z USA, Holandska, Kanady, NSR, NDR, Poľska, Rumunska, Maďarska, ZSSR a ČSFR) z rôznych oblastí metrologického výskumu a praxe. Záverečné plenárne zasadnutie sa zreteľne vyslovilo za to, aby INSYMET pokračoval aj v budúcnosti (s periodicitou 2 roky).

 

Ako to ďalej pokračovalo?

 

Úspech prvého INSYMET-u bol podnetom k tomu, aby podujatie pokračovalo a vytvorilo tak určitú tradičnú platformu pre výmenu vedeckých a praktických poznatkov vo sfére rôznych odvetví metrológie.

 

G. Štuller sa ujal ďalšej práce v tomto smere s plnou vervou (bol odb. garantom až do r. 1990) a tak sa v r. 1974 uskutočnilo 2. medzinárodné sympózium INSYMET (už tu pribudli aj prednášajúci z USA, Francúzska a Talianska). Zborník, vydaný opäť Domom techniky SVTS vyšiel v náklade 300 ks a obsahoval 33 príspevkov.
 

Tradícia bola teda založená a v r. 1990 sa konalo jubilejné 10. sympózium INSYMET. Na záverečnej recepcii D. Kind, prezident nemeckého metrologického ústavu PTB Braunschweig, ocenil prínos všetkých prednášajúcich a organizátorov a vyjadril želanie, aby sa v tradícii pokračovalo.

 

Žiaľ, spoločenské a politické zmeny mali vplyv aj na snahu, pokračovať v organizovaní ďalšieho sympózia. Osobne som sa stal terčom kritiky za to (najmä zo strany najbližších spolupracovníkov a vedenia Slovenskej metrologickej spoločnosti – SMS) , že som nepodporil 11. sympózium. V r. 1991 som však už z titulu svojej vtedajšej funkcie musel vziať do úvahy, že ČSMÚ čakajú radikálne zmeny, ktorým sa treba venovať prednostne. Jednoducho povedané, INSYMET sa ocitol mimo priorít na najbližšie obdobie.

 

A čo tak oprášiť tradíciu a organizovať INSYMET znova?

 

Táto myšlienka ma zamestnávala často a preto po zmene štátoprávneho usporiadania a vzniku Slovenského metrologického ústavu (SMÚ) a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) som sa pokúsil o revitalizáciu INSYMET-u. Rokovania (približne v rokoch 2000-03) na úrovni vedenia SMÚ, ÚNMS a SMS neboli úspešné (o príčinách radšej pomlčím!). Napriek tomu sa domnievam, že obnova sympózií INSYMET bude prínosná pre celú slovenskú metrológiu. Samozrejme, vyžaduje si to podporu (a kopu práce odbornej i organizačnej) hlavne zo strany ÚNMS, ale aj zo strany SMÚ a SMS.

 

Snáď na záver je potrebné spomenúť, že spolu s kolegom I. Mikuleckým pripravujeme štúdiu (retrográdnu analýzu) o všetkých desiatich sympóziách INSYMET, ktorá by mala obsahovať základné štatistické údaje i charakteristiky príspevkov podľa jednotlivých tematických oblastí metrológie, resp. aj podľa rozsahu, citačnej náplne a pod.

 

Prajem všetkým, ktorí sa ujmú náročnej práce pri oživení INSYMET-u, aby sa im podarilo nadviazať na predošlé úspechy!

 


Za kolektív primetrology sa pýtal Ivan Mikulecký.
 

Pozn.: Rozhovor bol autorizovaný

 Ing. Igor Brezina (*1938) - riaditeľ Československého metrologického ústavu v rokoch 1990 - 1992

 

 

Insymet 1972


 
« Späť


Diskusia: "Interview s pamätníkom"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY