Isté veci o neistotách

14.01.2011, 22:00,

Môj prvý blog!
 

Som ešte zo starej školy – blogy čítať áno, písať veru nie (nech si píšu iní!). Ale keď je tu výzva, tak je to iné kafe a nasleduje blog o neistotách merania.


Koncom sedemdesiatych rokov 20. storočia bola situácia vo vyjadrovaní neistôt merania už neudržateľná. Dala sa vyjadriť stručne – „každý pes jiná ves“. Jednotné medzinárodné vyjadrovanie neistôt neexistovalo.

Preto Medzinárodný úrad pre váhy a miery (BIPM) rozhodol o vypracovaní dotazníka, ktorý bol rozoslaný 32 metrologickým inštitútom. Koncom roku 1978 prišlo 21 odpovedí (aj od Československého metrologického ústavu - ČSMÚ), ktoré boli vyhodnotené a v roku 1980 bola pripravená tzv. Kaarlsova správa, ktorá obsahuje aj odporúčanie Recommendation INC-1 (1980), ktoré prijala Medzinárodná konferencia pre váhy a miery (CIPM).

Potom nasledovalo ustanovenie medzinárodnej pracovnej skupiny (ISO/TAG 4/WG 3), ktorej úlohou bolo vypracovanie príručky na jednotné vyjadrovanie neistôt merania nielen v primárnej etalonáži, ale aj v každodenných meraniach. Hlavným problémom bolo vytvorenie takej koncepcie neistoty, ktorá by umožňovala spojenie náhodných a systematických vplyvov spôsobujúcich neistotu merania.

 

Po intenzívnom úsilí pracovnej skupiny bol na svete výsledok – 1. vydanie Príručky na vyjadrovanie neistoty merania: BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. ISO, Geneva (1993)
 

2. vydanie príručky, ktorá sa čoskoro stala svetoznáma pod skratkou GUM, vyšlo v roku 1995, pričom išlo iba o niekoľko opráv a formálnych úprav oproti pôvodnému vydaniu.
V súčasnosti je platné znenie GUM s malými úpravami oproti roku 1995:
JCGM 100:2008 (pdf)
(GUM 1995 with minor corrections) Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement.
 

Paralelne s prácou medzinárodnej pracovnej skupiny v rokoch 1980 až 1993 spracovávala skupina pracovníkov ČSMÚ dva základné Technické predpisy metrologické (TPM) pre neistoty:
TPM 0050-92 Etalóny. Vyjadrovanie chýb a neistôt. Československý metrologický ústav, Bratislava, 1992.
TPM 0051-93 Stanovenie neistôt pri meraniach. Slovenský metrologický ústav, Bratislava, 1993.
Čo sa týka prekladu GUM do slovenčiny, oficiálny preklad neexistuje. V roku 2001 bola síce vydaná STN P ENV 13005 Návod na určovanie neistoty pri meraní, ale táto norma bola prevzatá z európskej normy ENV 13005: 1999 (ktorá je identická s GUM), pričom jazykom tejto STN P je nemčina.
 

Okrem už uvedenej príručky JCGM 100:2008 spracoval Spoločný výbor pre príručky v metrológii aj:

 

  • JCGM 101:2008 (pdf) Evaluation of measurement data — Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” — Propagation of distributions using a Monte Carlo method
  • JCGM 104:2009 (pdf) Evaluation of measurement data — An introduction to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” and related documents

     

Bibliografia o neistotách je od roku 1993 veľmi rozsiahla. Najvýznamnejšie príspevky sú uvádzané na internetovej stránke BIPM:

 


Z množstva knižných publikácií o neistotách merania sú mi sympatické nasledujúce dve:

 

  • Lira, I.: Evaluating the measurement uncertainty. IOP, Bristol (2002). Pozri recenziu a Google Books.
  • Rabinovich, S. G.: Evaluating measurement accuracy – A practical approach. Springer, New York (2010). Možnosť nahliadnuť na Google Books je tu.

 

Základné informácie o neistotách merania v slovenčine prinášajú napr. publikácie:

 

Na záver informácia týkajúca sa GUM a Bayesovského prístupu.


GUM vychádza z neistôt vyhodnotených štatistickými metódami typu A a z neistôt stanovených inými prostriedkami typu B. GUM odporúča pre vyhodnotenie zložiek neistoty typu A klasickú štatistiku (frekventistickú), avšak kombinovanú neistotu interpretuje z hľadiska Bayesovskej štatistiky. Nasledujúci článok považuje takýto prístup za nekonzistentný:

http://iopscience.iop.org/0026-1394/40/5/305/pdf/0026-1394_40_5_305.pdf


V článku sa podáva návrh na odstránenie tejto nekonzistentnosti. Spočíva vo vyhodnotení všetkých neistôt typu A na základe Bayesovského prístupu.
 

Ivan Mikulecký

 

 
« Späť


Diskusia: "Isté veci o neistotách"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY