Kalibrácia v slovenskej metrologickej legislatíve

01.08.2013, 19:04,Na budúci rok uplynie 20 rokov od založenia Kalibračného združenia Slovenskej republiky. Tak som si pomyslel (na bratislavskom moste), musíš sa na jubileum náležite pripraviť. A netrvalo dlho a bolo čo na mysli, to na blogu.

 

Vznik Československej republiky

 

Začiatky slovenskej metrologickej legislatívy boli veľmi zaujímavé. Prvý právny akt, od ktorého sa (podľa môjho názoru) datuje štart tejto legislatívy bolo vydanie Nariadenia ministerstva verejných prác č. 52/1918 Zb. zo dňa 20. 11. 1918 o zriadení československého ústredného inšpektorátu pre službu ciachovú.


Čo sa však týka právnej úpravy metrológie po vzniku Československej republiky v roku 1918, základným metrologickými predpismi ostali aj v ďalších rokoch:

 

  • Zákon uhorského zákonníka č. V/1907 o mierach, ich používaní a kontrole a
  • Zákon říšského zákonniku č. 16/1872 ř. z., jímžto se ustanovuje nové zřízení míry a váhy, ve znění zákona č. 50/1876 ř. z., zákona č. 56/1884 ř. z., zákona č. 10/1893 ř. z. a zákona č. 66/1893 ř. z.


V týchto predpisoch sú stanovené náležitosti určených meradiel a ich overovania. Kalibrácia v nich nebola kodifikovaná.

 

Rok 1962

 

Rakúsko-uhorská právna úprava pretrvala po roku 1918 aj obdobie 2. svetovej vojny a bola nahradená až v roku 1962. Zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe ani jeho vykonávacie predpisy neobsahujú kalibráciu. Hlavné podnikové etalóny, prevádzkové meradlá a vybrané prevádzkové meradlá boli zabezpečované nasledujúcimi spôsobmi (§ 7 ods. 1 zákona o mierovej službe):

 

V odbore štátnej mierovej služby Úrad pre normalizáciu a meranie zodpovedá za zabezpečovanie jednotnosti a správnosti mier, meradiel, meracích prístrojov a merania, ako aj za sústavné zvyšovanie ich technickej úrovne a presnosti; za tým účelom najmä určuje hlavné podnikové etalóny podliehajúce povinnému úradnému skúšaniu a overovaniu, ako aj čas platnosti overenia;
určuje prevádzkové meradlá, správnosť ktorých sú povinní zabezpečovať užívatelia porovnaním s hlavnými podnikovými etalónmi;
určuje vybrané prevádzkové meradlá, mimoriadne dôležité najmä pre správne určenie množstva a akosti v hospodárskom styku, pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci pracujúcich, podliehajúce povinnému úradnému skúšaniu a overovaniu, ako aj čas platnosti overenia;
vykonáva úradné skúšky a overovanie hlavných podnikových etalónov a vybraných prevádzkových meradiel podliehajúcich povinnej úradnej skúške a overeniu;

 

Rok 1990

 

Zmenená situácia po revolúcii v roku 1989 sa prejavila i v legislatíve. Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii v § 1 stanovuje:

 

Účelom zákona je úprava práv a povinností právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikateľskú činnosť (ďalej len „organizácie“) a orgánov štátnej správy v odbore metrológie, a to v rozsahu potrebnom na zabezpečenie jednotnosti a správnosti meradiel a merania.

 

V § 5 - nadväznosť meradiel:

 

Hlavné etalóny organizácií sú etalóny, ktoré predovšetkým tvoria základ nadväznosti meradiel v organizácii. Organizácia môže zaradiť do nadväznosti medzi hlavné etalóny a pracovné meradlá pracovné etalóny, prípadne si nadväznosť používaných pracovných meradiel alebo pracovných etalónov zabezpečiť pomocou etalónov metrologických orgánov alebo stredísk kalibračnej služby so súhlasom Úradu aj inde.

 

Overovaniu a kalibrácii meradiel je venovaná celá časť III tohto zákona, v ktorej je pre kalibráciu stanovené:

 

Pri kalibrácii sa metrologické vlastnosti meradla porovnávajú spravidla s etalónom organizácie.
Pred uvedením určených meradiel do obehu má ich výrobca a po vykonaní opravy týchto meradiel opravca povinnosť zabezpečiť ich prvotné overenie, pri ostatných meradlách ich prvotnú kalibráciu. Organizácia vykonávajúca montáž meradiel do meracieho systému má povinnosť zabezpečiť metrologickú skúšku celého systému.
Prvotné overenie, prípadne kalibráciu dovážaných meradiel a prvotné overenie hlavných etalónov zabezpečuje ich užívateľ, pokiaľ už nebolo zabezpečené výrobcom.
Pri meradlách, pokiaľ sa používajú za okolností, keď sa nesprávnym meraním môžu významne poškodiť záujmy organizácie alebo jednotlivca, je poškodená strana oprávnená vyžiadať si ich overenie alebo kalibráciu a vydanie osvedčenia o výsledku.
Jednotnosť a správnosť pracovných etalónov a pracovných meradiel zabezpečuje v potrebnom rozsahu ich užívateľ kalibráciou, ak nie je pre dané meradlo vhodnejší iný spôsob alebo metóda.

 

Zákon stanovil aj strediská kalibračnej služby - § 13 zákona predpisuje pre Federálny úrad pre normalizáciu a meranie:

 

akredituje, prípadne autorizuje organizácie na výkony v oblasti štátnej metrológie a úradného merania a kalibračnej služby;
zverejňuje vo Vestníku Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie najmä vyhlásenie štátnych metrologických stredísk, organizácií pre úradné meranie a stredísk kalibračnej služby v organizáciách, ďalej štátnych etalónov, česko-slovenských referenčných materiálov, schválených typov meradiel a zoznamov určených meradiel.

 

§ 20 pre strediská kalibračnej služby stanovoval:

 

Úrad môže akreditovať organizáciu na jej žiadosť ako stredisko kalibračnej služby na poskytovanie metrologických služieb pre iné organizácie a prideliť jej kalibračnú značku. Pre udelenie i odňatie akreditácie platia príslušné ustanovenia o autorizácii štátnych metrologických stredísk obdobne. Predmetom akreditácie sú metrologické výkony, ktoré tento zákon nevyhradzuje iným subjektom.

 

§ 23 o pokutách organizáciám:

 

Úrad môže uložiť pokutu až do výšky 200 000 Kčs organizácii, ktorá neoprávnene použila, pozmenila alebo poškodila úradnú alebo kalibračnú značku meradla.

 

Vznik Slovenskej republiky

 

Zákon č. 505/1990 Zb. bol nahradený v roku 2000 zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon z roku 2000 neobsahoval kalibráciu. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zanikla akreditácia stredísk kalibračnej služby.


Až prvá novela zákona (zákon č. 431/2004 Z. z.) vymedzila kalibráciu v § 9 pre vykonávanie meraní podľa osobitného predpisu:

 

Ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitného predpisu a nevykonáva sa určeným meradlom, musí sa vykonať kalibrovaným meradlom.
Kalibráciu vykonáva
a) ústav,
b) určená organizácia,
c) akreditované kalibračné laboratórium,
d) kalibračné laboratórium, ktoré má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónov na národné etalóny, ostatné etalóny alebo na etalóny zahraničných subjektov s porovnateľnou metrologickou úrovňou.

 

Pre zaujímavosť uvádzam, že v súčasnosti v Českej republike platí novelizované znenie zákona č. 505/2000 Sb., ktoré je odlišné od znenia slovenského zákona o metrológii. Čo sa týka stredísk kalibračnej služby, zákon č. 155/2010 Sb., čl. VI zaviedol prechodné ustanovenia:

 

1. Správní řízení ve věci pověření subjektu jako střediska kalibrační služby, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují.
2. Dosavadní pověření subjektů jako střediska kalibrační služby se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušují.
3. Kalibrace měřidel, provedené středisky kalibrační služby přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou nadále platné.

 

Návrh novely zákona o metrológii

 

Návrh novely zákona vymedzuje (prvý raz v rámci právnej úpravy) kalibráciu meradla ako súhrn operácií uskutočňovaných s cieľom určenia skutočných hodnôt metrologických charakteristík meradla.


Kalibráciu podľa § 9 mení nasledovne:

 

(7) Ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitného predpisu 6a) a nevykonáva sa určeným meradlom, musí sa vykonať ostatným meradlom, o ktorého kalibrácii bol vydaný doklad.
Kalibráciu meradiel podľa odseku 7 vykonáva
a) ústav,
b) určená organizácia,
c) akreditované kalibračné laboratórium.

 

§ 32 stanovuje:

 

Slovenský metrologický ústav zabezpečuje metrologický výskum, realizáciu a uchovávanie národných a ostatných primárnych etalónov a odovzdávanie ich hodnôt na etalóny určenej organizácie a kalibračných laboratórií.

 

§ 36 o pokutách:

 

Metrologický inšpektorát uloží pokutu do 10 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, že
c) nepoužíva ostatné meradlo s dokladom o kalibrácii alebo používa nevhodné meradlá na daný účel podľa § 9 ods. 7.

 

Záver

 

Toľko história, súčasnosť a návrh budúcnosti právnej úpravy metrológie. Bolo by určite rovnako zaujímavé pozrieť sa na kalibráciu aj inými pohľadmi ako cez prizmu všeobecne záväzných právnych predpisov.

 
« Späť


Diskusia: "Kalibrácia v slovenskej metrologickej legislatíve"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY