Meranie a metrologická legislatíva

11.09.2011, 18:01,Slovenská technická norma STN 01 0115:2011 „Terminológia v metrológii“ v bode 2.1 definuje meranie ako proces experimentálneho získavania jednej alebo viacerých hodnôt veličiny, ktoré môžu byť k veličine odôvodnene priradené.
 

Merania z hľadiska regulácie možno rozdeliť do týchto kategórií:
 

  1. úradné meranie podľa § 20 zákona o metrológii,
  2. merania uskutočňované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
  3. ostatné merania.


Podľa § 20 ods. 1 zákona o metrológii úradné meranie je meranie vykonávané Slovenským metrologickým ústavom, určenou organizáciou alebo autorizovanou osobou. Je charakteristické tým, že o jeho výsledku vydá vykonávateľ úradného merania doklad, ktorý je verejnou listinou.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že úradné meranie môže vyplývať aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Ako príklad možno uviesť zákon č. 596/2002 Z. z. (úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov), ktorý na výkon niektorých činností vyžaduje akreditáciu alebo autorizáciu na výkon úradného merania. Na druhej strane zákon o metrológii ponecháva právomoc ostatným ústredným orgánom štátnej správy autorizovať fyzické osoby a právnické osoby na vykonávanie iných ako úradných meraní podľa osobitných predpisov. Ako príklad možno uviesť zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Medzi merania uskutočňované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov možno zaradiť napr. merania podľa zákona o štátnej správe ochrany ovzdušia, ale aj merania vykonávané najmä distribučnými meradlami. Patria sem merania podľa zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike alebo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Všeobecne záväzné právne predpisy súčasne vo väčšine prípadov vyžadujú používanie určených meradiel s platným overením.

Merania uskutočňované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov sa podľa § 9 ods. 7 zákona o metrológii pokiaľ nie sú vykonávané určenými meradlami, musia sa vykonávať kalibrovanými meradlami. V § 9 ods. 8 zákona o metrológii sa súčasne vymedzuje okruh subjektov vykonávajúcich kalibráciu.

Merania nevykonávané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nemajú právne vymedzenie použitých meradiel. Odporúča sa však použitie kalibrovaných meradiel.

Pokiaľ zákazník pri špecifikovaní požadovaných produktov, dodávateľ pri špecifikovaní ponúkaných produktov alebo posudzovateľ a audítor pri posudzovaní resp. audite systémov manažmentu merania odkazujú na normu STN EN ISO 10012:2004 „Systémy manažérstva merania. Požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia“, musí meracie zariadenie dosiahnuť stav metrologickej konfirmácie.
 

 
 

Súvisiace články

 

Kalibrácia a metrologická legislatíva


 
« Späť


Diskusia: "Meranie a metrologická legislatíva"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY