Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016

14.10.2013, 21:52,Dňa 10.10.2013 bol na rokovanie vlády predložený na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016.

Aký vplyv bude mať návrh rozpočtu na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a organizácie v jeho zriadovateľskej posobnosti? Vyberáme z predloženého materiálu.
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

 

V kapitole ÚNMS SR sa zvýšili príjmy o 0,9 mil. eur za predaj výrobkov, tovarov a služieb z dôvodu včlenenia príspevkovej organizácie Slovenský ústav technickej normalizácie do rozpočtovej organizácie ÚNMS SR.
 

V rámci úsporných opatrení sa v kapitole ÚNMS SR každoročne znižujú výdavky o 2,1 mil. eur, a to reorganizáciou a zefektívnením činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií.

 

V kapitole Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR došlo k zrušeniu príspevkových organizácií a k čiastočnému presunu činností do rozpočtovej sféry v nadväznosti na konsolidačné opatrenia súvisiace s Programom ESO.

V rámci reorganizácie sa predpokladá transformácia príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav na neziskovú organizáciu a príspevková organizácia Slovenský ústav technickej normalizácie by sa mal včleniť do rozpočtovej organizácie ÚNMS SR.

 

Výdavky kapitoly Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) na rok 2014 sú rozpočtované v sume 3,76 mil. eur, čo predstavuje pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 o 2,15 mil. eur, t. j. o 36,3 %. V návrhu rozpočtu kapitoly sa premietli úsporné opatrenia prijaté v rámci vládou prijatého Programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) v celkovej sume 2,98 mil. eur, a to zvýšením príjmov o 900 tis. eur a znížením výdavkov o 2,08 mil. eur.

Racionalizačné opatrenia na strane výdavkov budú realizované zefektívnením činnosti rozpočtových organizácií ako aj transformáciou príspevkových organizácií. Pri príspevkovej organizácii Slovenský ústav technickej normalizácie (ďalej len „SÚTN“) sa predpokladá jej včlenenie do rozpočtovej organizácie ÚNMS SR a v prípade príspevkovej organizácii Slovenský metrologický ústav sa predpokladá transformácia na neziskovú organizáciu.
 

Osobné výdavky na rok 2014 sa rozpočtujú na úrovni 2,25 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 predstavuje nárast o 1,18 mil. eur, t. j. o 111 %. Uvedený nárast je spôsobený pripravovaným včlenením príspevkovej organizácie SÚTN do rozpočtovej organizácie. Výdavky na tovary a služby sú v návrhu rozpočtu na rok 2014 navrhované v sume 1,39 mil. eur a oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 klesajú o 408 tis. eur, t. j. o 22,7 %. Vo výdavkoch na tovary a služby sú rozpočtované výdavky na Cyklotrónové centrum SR (ďalej len „CC SR“) v súlade s uznesením vlády č. 47/2012 v sume 30,2 tis. eur a sú určené na ochranu rozostavanej stavby CC SR, skladovania a ochrany technologického zariadenia.
 

Výdavky na bežné transfery sa v návrhu rozpočtu na rok 2014 rozpočtujú v sume 46,5 tis. eur a oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 klesajú o 2,99 mil. eur, t. j. o 98,5 % z dôvodu transformácie príspevkových organizácií.


Kapitálové výdavky na rok 2014 sú navrhované v sume 70 tis. eur a sú určené na rekonštrukciu a opravu administratívnej budovy a nákup strojov, prístrojov a zariadení. V roku 2013 kapitola nerozpočtovala kapitálové výdavky.Zdroj: www.rokovania.sk

 
« Späť


Diskusia: "Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY