Návrh vyhlášky ÚNMS SR o spotrebiteľskom balení

22.05.2013, 18:13,Materiál v aktuálnom štádiu legislatívneho procesu (od 20.5.2013 - materiál v štádiu 'Rokovanie stálych pracovných komisií LRV SR')

 

Aktuálne znenie - Vyhláška č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení

 

Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení bol vypracovaný na základe § 21 ods. 9 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Predmetom návrhu je stanovenie požiadaviek na spotrebiteľsky balené výrobky, ktoré nie sú označené značkou „e“, ako aj metód kontroly množstva výrobku v spotrebiteľskom balení u prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu a po uvedení spotrebiteľsky balených výrobkov na trh.


Návrh vyhlášky vychádza z praxe aplikovanej v oblasti spotrebiteľsky balených výrobkov neoznačených značkou „e“ v členských štátoch Európskej únie, kde sa uplatňuje tzv. princíp minima, podľa ktorého spotrebiteľsky balené výrobky, ktoré nie sú označené značkou „e“ musia obsahovať najmenej deklarovanú menovitú hmotnosť alebo menovitý objem alebo tzv. princíp priemeru, podľa ktorého sa postupuje obdobne ako v prípade spotrebiteľsky balených výrobkov označených značkou „e“. Návrh vyhlášky zavádza princíp priemeru, ktorý v prípade spotrebiteľsky balených výrobkov označených značkou „e“ ustanovuje smernica Rady 76/211/EHS v platnom znení, pričom rozsah menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu je oproti smernici rozšírený v súlade s medzinárodným odporúčaním OIML (Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu) R 87 „Množstvo výrobku v spotrebiteľskom balení“ pre spotrebiteľské balenia až do 50 kg alebo 50 l. Princíp priemeru je pre podnikateľov výhodnejší než princíp minima, avšak zaručuje primeraný stupeň ochrany spotrebiteľa obdobný tomu, ktorý sa uplatňuje v prípade spotrebiteľsky balených výrobkov označených značkou „e“.


Návrh vyhlášky má byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania a preto je účinnosť vyhlášky ustanovená až na 1. augusta 2013.

 

Samotný materiál prešiel skráteným medzirezortným pripomienkovým konaním (15.4.2013 - 23.4.2013) z dôvodu účinnosti zákona č. 42/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony (pripomienky a štatistika pripomienok)


Odôvodnenia:


K § 1


V odseku 1 sa stanovuje vymedzenie výrobkov v spotrebiteľských baleniach vo vzťahu k menovitým hmotnostiam a menovitým objemom. Ide len o výrobky, ktorých množstvo je vyjadrené v jednotkách hmotnosti alebo objemu. Vyhláška sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenia výrobkov, ktorých množstvo je vyjadrené v jednotkách dĺžky alebo plošného obsahu alebo počtom kusov. V odseku 2 sa z rozsahu uvedeného v ods. 1 písm. c) ustanovuje výnimka pre potraviny okrem korenín a bylín.


K § 2


Definujú sa niektoré pojmy. Spresňuje sa, že vyhláška sa vzťahuje na spotrebiteľské balenia, ktoré nie sú označené značkou „e“. Definuje sa pojem záporná chyba, ktorý sa používa už v platnej legislatíve a ide o pojem prevzatý zo smernice Rady 76/211/EHS v platnom znení. Uvedený pojem sa v nadväznosti na túto smernicu používa aj v príručkách WELMEC (Európska spolupráca v legálnej metrológii), ktoré interpretujú danú smernicu. Rovnaký pojem sa používa v medzinárodnom odporúčaní OIML (Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu) R 87 Množstvo výrobku v spotrebiteľských baleniach. Strojno-technologické zariadenia pri plnení potravín do spotrebiteľských balení robia pri dávkovaní odchýlky. Na účely tejto vyhlášky má pojem záporná chyba rovnaký význam ako záporná odchýlka.


K § 3


Určujú sa požiadavky na spotrebiteľské balenia, pokiaľ ide o množstvo výrobku a označenie na spotrebiteľskom balení. Požiadavky na spotrebiteľské balenia v princípe zodpovedajú požiadavkám na spotrebiteľské balenia označené značkou „e“, rozsah menovitých hmotností a menovitých objemov je však ustanovený širšie (príloha č. 1). Ustanovenie ods. 1 písm. a) vyplýva zo smernice 76/211/EHS príloha I. bod 1.1. Táto požiadavka upozorňuje výrobcu, že ak sa vyskytujú balenia s väčším množstvom ako je predpísané, musia sa vyskytovať aj balenia s menším množstvom. Ustanovenie ods. 1 písm. b) vyplýva z odporúčania WELMEC WG 6.4 bod 5.1, podľa ktorého len malý počet spotrebiteľských balení môže mať obsah nižší ako menovité množstvo mínus najväčšia dovolená chyba (hranica TU1). Tieto spotrebiteľské balenia sa označujú ako "chybné". Ustanovenie ods. 1 písm. c) vyplýva z odporúčania WELMEC WG 6.4 bod 5.1, podľa ktorého žiadne spotrebiteľské balenie nesmie mať obsah nižší ako menovité množstvo mínus dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby (hranica TU2). Tieto spotrebiteľské balenia sa označujú ako "nevyhovujúce". Ďalej podľa WELMEC 6.11. bod 5.1.3. spotrebiteľsky balený výrobok v ľubovoľnej etape distribučného reťazca nesmie mať menej než menovité množstvo mínus dvojnásobok dovolenej zápornej chyby.


K § 4


Ustanovuje sa spôsob kontroly množstva výrobku v spotrebiteľskom balení pri metrologickom dozore. Spôsob kontroly u prevádzkovateľa baliarne a dovozcu je zhodný so spôsobom ustanoveným pre označené spotrebiteľské balenia. Metódy štatistickej kontroly skutočného obsahu výrobku v spotrebiteľských baleniach sú uvedené v prílohe č. 2. Pri kontrole spotrebiteľsky balených výrobkov uvedených na trh nie je možné postupovať podľa prílohy č. 2, lebo spravidla nie je k dispozícii homogénna dávka spotrebiteľských balení. Metóda kontroly po uvedení spotrebiteľského balenia na trh zohľadňuje odporúčanie WELMEC, podľa ktorého spotrebiteľsky balený výrobok v ľubovoľnej etape distribučného reťazca nesmie mať menej než menovité množstvo mínus dvojnásobok dovolenej zápornej chyby.


K § 5


Ustanovuje sa rozsah uplatňovania prílohy č. 1 tejto vyhlášky vo vzťahu k osobitným predpisom, rozsah dovolených záporných chýb upravených v prílohe č. 1 vyhlášky sa nebude uplatňovať pri spotrebiteľských baleniach výrobkov, ktoré majú dovolené chyby upravené osobitným právnym predpisom, keďže osobitné právne predpisy zohľadňujú pri určovaní dovolených chýb menovitého množstva alebo menovitej hmotnosti spotrebiteľsky balených výrobkov aj osobitné kritéria (napr. vlhkosť, vysychanie), ktoré pri určovaní menovitého množstva alebo menovitej hmotnosti treba zohľadňovať.


K § 6


Ustanovuje sa prechodné obdobie, kedy možno uvádzať na trh spotrebiteľské balenia výrobkov zabalené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky. Z dôvodu nezaťažovania výrobcov zbytočnými nákladmi na zmenu obalov a prebaľovanie výrobkov, keď výrobcovia majú vytlačené obaly, možno spotrebiteľské balenia výrobkov baliť podľa právnych predpisov účinných pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky až do termínu 31. 12. 2013 a takto zabalené výrobky možno uvádzať na trh (podľa § 2 písm. j zákona) taktiež do termínu 31. 12. 2013.


K § 7


Nakoľko je vyhláška technickým predpisom, v uvedenom ustanovení sa v súlade s Čl. 5 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády uvádza odkaz na príslušnú smernicu.


K § 8


Ustanovuje sa dátum účinnosti.


K prílohe č. 1


Ustanovuje sa rozsah dovolených záporných chýb pre spotrebiteľsky balené výrobky. Tabuľka vrátane spôsobu zaokrúhľovania je prevzatá z medzinárodného odporúčania OIML R 87 „Množstvo výrobku v spotrebiteľskom balení“.


K prílohe č. 2


Ustanovujú sa metódy štatistickej kontroly skutočného obsahu výrobku v spotrebiteľskom balení u prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu a podrobnosti metrologického dozoru, ktorý vykonáva Slovenský metrologický inšpektorát.


Zdroj: Portál právnych predpisov
 

 
« Späť


Diskusia: "Návrh vyhlášky ÚNMS SR o spotrebiteľskom balení"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY