Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii

14.06.2013, 16:39,Materiál v aktuálnom štádiu legislatívneho procesu (od 12.6.2013 - materiál v štádiu „Medzirezortné pripomienkové konanie“)

 

Aktuálne znenie - Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii

 

Navrhované zmeny sme zapracovali do aktuálnej verzie zákona o metrológii pre jednoduchšiu orientáciu.

 

 

Ukážka:

 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá v súlade s Plánom legislatívnych úloh na rok 2013, ktorý vláda SR schválila uznesením vlády SR č. 708 zo dňa 19. 12. 2012.


Návrh zákona vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe a jeho cieľom je upraviť v praxi nejednoznačné a ťažko vykonateľné ustanovenia, ktoré musia dodržiavať jednotlivé subjekty pôsobiace v oblasti metrológie na území Slovenskej republiky. Uvedený návrh zákona v plnej miere akceptuje požiadavky vyplývajúce z medzinárodných aj európskych dokumentov, ktoré sú kladené na meradlá, metrologické výkony, spotrebiteľsky balené výrobky a na metrológiu ako takú.


Návrhom zákona sa má dosiahnuť vyšší stupeň zosúladenia s porovnateľnými mechanizmami v iných štátoch a preventívne pôsobenie v záujme ochrany spotrebiteľov pred výrobkami alebo službami, ktoré by mohli ohroziť ich životy, zdravie, či majetok. Návrh zákona spresňuje niektoré definície týkajúce sa meradiel a špecifikáciu niektorých ustanovení týkajúcich sa overovania určených meradiel. Návrh zákona ďalej spresňuje požiadavky na spotrebiteľsky balené výrobky, niektoré požiadavky na proces autorizácie a činnosť autorizovaných a registrovaných osôb, zavádza procedúru „Tichého súhlasu“ pri udeľovaní autorizácie a registrácie, upravuje rozsah pôsobnosti Slovenského metrologického inšpektorátu, spresňuje ustanovenia o výkone metrologického dozoru a vzťah k zahraničiu pri uvádzaní určených meradiel na trh a ich následnej metrologickej kontrole.


Súčasťou návrhu zákona je aj návrh novelizácie zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa metrológie.


V zmysle čl. 12 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR návrh zákona nebol predmetom predbežného pripomienkového konania.


Návrh zákona bude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nemá sociálny vplyv, ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

 

 
« Späť


Diskusia: "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii "
Dátum: Meno: Komentár:
17.07.2013, 09:22 I. Brezina Novela Zákona 142/2000
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY