S istotou na neistoty

28.01.2013, 08:24,Dobrá správa pre všetkých, ktorý pracujú s neistotami merania

Na prelome roka bol so súhlasom BIPM vydaný v českom znení dokument JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) ako zborník technickej harmonizácie ÚNMZ.


Zborník je prístupný zdarma na adrese unmz.cz:


POKYN PRO VYJADŘOVÁNÍ NEJISTOTY MĚŘENÍ (GUM) (pdf; 8,51MB)

 

Pri záznamu výsledku merania fyzikálnej veličiny je nutné takisto uviesť určitý kvantitativný údaj o jeho kvalite, aby používateľ mohol posúdiť jeho spoľahlivosť. Bez takéhoto údaja nie je možné porovnávať výsledky merania navzájom alebo s referenčnými hodnotami uvedenými v špecifikácií etalónu. Nutne preto musí existovať jednoducho realizovateľný, zrozumiteľný a všeobecne uznávaný postup pre charakteristiku kvality merania, teda pre vyjadrenie jeho neistoty (JCGM 100:2008, 0.1).

 

 
Medzinárodný dokument JCGM 100:2008
     
       
   
  JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections (pdf, EN verzia)    
  Evaluation of measurement
data — Guide to the expression
of uncertainty in measurement
   
   
       
       
   
     
       
   
       
       
   
     
       
   
       
 
       
   
1977    

 

  História vývoja tohto dokumentu začína v roku 1977, keď na základe poznania, že neexistuje jednotný medzinárodne uznávaný prístup k vyjadrovaniu odhadov, stanovovaniu a uvádzaniu neistôt merania, pridelil Medzinárodný výbor pre váhy a miery (Comité International des Poids et Mesures - CIPM) medzinárodnému úradu pre miery a váhy (Bureau International des
Poids et Mesures - BIPM) zákazku na vyriešenie tohto problému.
 
   
       
   
1980    

 

  BIPM spoločne s národnými metrologickými inštitútmi a ostatnými zainteresovanými organizáciami, vypracoval doporučenie INC-1 „Vyjadrovanie experimentálnych neistôt“.  
   
       
   
1986    

 

  CIPM tento dokument schválilo v roku 1986.
Vypracovať podrobný dokument obsahujúci návrh na vykonávanie odhadov, stanovovanie a vyjadrovanie neistôt merania bola potom poverená Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Standardization Organization - ISO), pretože ISO zastupuje záujmy všetkých dôležitých zainteresovaných strán. Vývoj dokumentu bol zverený Technickej poradnej skupine ISO pre metrológiu (TAG 4) a táto pracovná skupina
a jej stanovené pracovné podskupiny pri vývoji dokumentu úzko spolupracovali s ďalšími významnými medzinárodnými organizáciami (BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP a OIML).
 
   
       
       
   
1993    

 

  Prvé vydanie GUM  
   
       
       
   
1995    

 

  Druhé vydanie GUM  
   
       
       
   
1997    

 

  V roku 1997 bol zo siedmich medzinárodných organizácií vytvorený Spoločný výbor pre pokyny v metrológii (JCGM), riadený riaditeľom BIPM, ktorý pripravil pôvodnú verziu "Pokynu pre vyjadrovanie neistoty merania "(GUM) a" Medzinárodného slovníka základných a všeobecných termínov v metrológii "(VIM).  
   
       
       
   
2008    

 

  V roku 2008 potom vyšlo revidované znenie GUM, čo je vlastne pôvodné GUM z roku 1995 s drobnými opravami.  
   
       
   

 
« Späť


Diskusia: "S istotou na neistoty"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY