Tak ako je to vlastne? BMC alebo CMC?

12.11.2011, 16:55,

 

Zmena v terminológii z najlepšej meracej schopnosti (BMC) na kalibračnú a meraciu schopnosť (CMC)


Metrologická nadväznosť je zabezpečovaná akreditovanými laboratóriami na základe dohody ILAC MRA a národnými metrologickými ústavmi na základe dohody CIPM MRA.
To vytvára spoľahlivosť pri zabezpečovaní nadväznosti v rámci celého sveta.


Možnosti, poskytované v minulosti akreditovanými kalibračnými laboratóriami, boli opísané najlepšou meracou schopnosťou (Best Measurement Capability - BMC), ktorá vyjadruje najmenšiu neistotu merania, ktorá môže byť dosiahnutá počas kalibrácie. Táto terminológia bola používaná v rámci akreditácie na celom svete.


V Slovenskej republike používal SNAS v minulosti nasledujúcu definíciu z MSA–L/12 Vyjadrovanie neistôt merania pri kalibrácii (EA-4/02), SNAS november 2010:

 

Najlepšia meracia schopnosť BMC (vždy vo vzťahu ku konkrétnej veličine) v EAL je definovaná ako najmenšia neistota merania, ktorú môže laboratórium dosiahnuť v rámci svojej akreditácie, keď vykonáva viac alebo menej rutinné kalibrácie takmer ideálnych etalónov s cieľom definovať, realizovať, zachovať alebo reprodukovať jednotku danej veličiny prípadne jednu alebo viac jej hodnôt, alebo keď vykonáva viac alebo menej rutinné kalibrácie takmer ideálnych meradiel slúžiacich na meranie danej veličiny. Hodnotenie najlepšej meracej schopnosti akreditovaných kalibračných laboratórií musí byť založené na metóde opísanej v tomto dokumente, normálne však má byť podporené alebo potvrdené experimentálnym dôkazom. V prílohe A sú uvedené ďalšie vysvetlenia, ktoré majú pomôcť akreditačným orgánom pri hodnotení najlepšej meracej schopnosti.“

 

Národné metrologické ústavy mali podobný opis služieb, poskytovaných svojim zákazníkom, avšak používali termín kalibračná a meracia schopnosť (Calibration and Measurement Capability - CMC).


Názov BMC a jeho definícia umožňovali nejednotnosť v prístupe laboratórií. Dôvody potreby zjednotenia terminológie sú podrobne popísané v prednáške generálneho riaditeľa ČMI na konferencii ČKS v roku 2008.


Pre vyriešenie rozdielov v terminológii Medzinárodný úrad pre váhy a miery (BIPM) a regionálne metrologické organizácie (RMO) v spolupráci s medzinárodnou akreditačnou organizáciou ILAC a regionálnymi akreditačnými orgánmi (RAB) dospeli k nasledujúcemu záveru:


"V súvislosti s dohodou CIPM MRA a dojednaním ILAC a v súvislosti so spoločným prehlásením CIPM-ILAC bola dohodnutá táto spoločná definícia:

 

CMC je kalibračná a meracia schopnosť, ktorá je zákazníkom k dispozícii za normálnych podmienok:
  • ako bola uverejnená v databáze kľúčových porovnaní BIPM (KCDB) podľa dohody CIPM MRA, alebo
  • ako je popísaná v rozsahu akreditácie laboratória, udelenej signatárom dojednania ILAC.“


V snahe o harmóniu a spoluprácu medzi komunitami, organizácia ILAC rozhodla vykonať zmeny v používanej terminológii - označovanie BMC ako CMC. Zámerom bolo dosiahnuť harmonizáciu terminológie pri zabezpečovaní metrologickej nadväznosti na celom svete, nezávisle na zdroji. Akreditačné orgány EA mali implementovať zmeny v terminológii od 31. 12. 2010.


V dôsledku spoločného prehlásenia CIPM-ILAC, počas prechodného obdobia (2007-2010), odkaz na BMC a CMC sa považoval za rovnocenný laboratóriami, ich klientmi, trhom a regulačnými orgánmi.
 

 
« Späť


Diskusia: "Tak ako je to vlastne? BMC alebo CMC?"
Dátum: Meno: Komentár:
23.03.2013, 15:37 I. Brezina BMC - CMC
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY