Tomáš Švantner - predseda výboru Slovenskej metrologickej spoločnosti

30.01.2012, 17:37,Koncom minulého roku Vás zvolili na 7. zjazde Slovenskej metrologickej spoločnosti (SMS) za predsedu novovzniknutého výboru. Ako ste spokojný so zložením výboru?


O zložení výboru SMS rozhodli členovia SMS na októbrovom zjazde SMS. Zvolený výbor SMS pracuje zatiaľ len necelé dve mesiace a každý člen výboru SMS má záujem o rozvoj spoločnosti a realizáciu nevyhnutných zmien .

 

Je dostatočne pestré vzhľadom na existujúce slovenské metrologické subjekty?


V súčasnosti sú vo výbore SMS členovia z radov autorizovaných osôb, výrobcov meradiel, orgánov trhového dohľadu a určenej organizácie. Zastúpenie jednotlivých metrologických subjektov vo výbore SMS priamo zodpovedá štruktúre členskej základne SMS a teda počtu hlasov pri voľbe členov výboru SMS.

 

Uvažujete o založení nových odborných sekcií SMS s novými aktívnymi ľuďmi?


Pripravujeme odborné sekcie SMS, ktoré budú kreované na základe požiadaviek vyplývajúcich zo zmien týkajúcich sa metrológie prijatých v danej dobe a požiadaviek členskej základne SMS.


Aké budú priority nového výboru v nasledujúcom funkčnom období?


Nový výbor preberá spoločnosť v zložitej situácii. Vzhľadom na fakt, že výbor je vykonávateľom vôle a názorov členov SMS, budovanie pridanej hodnoty atraktívnej pre členov SMS bude prioritou výboru. Výmena aktuálnych informácii medzi členmi a výborom a aktívna účasť členov na rozhodovaní o hospodárení SMS bude patriť medzi ďalšie priority výboru. Výsledky v oblastiach propagácie SMS u širokej laickej a odbornej verejnosti a získavania nových členov SMS nie sú uspokojujúce a preto boli aj tieto aktivity zaradené novým výborom SMS medzi prioritné.


Prezradíte nám zaujímavú akciu SMS z plánu na rok 2012?


Pred 90-timi rokmi vstúpilo ČSR do Metrickej konvencie. Pri tejto príležitosti plánujeme zorganizovať výnimočnú akciu. Kvalita akcie bude zodpovedať významu aktu, ktorým bol vstup ČSR do Metrickej konvencie.

 

Myslíte, že je dostatočne zabezpečená informovanosť odbornej ale aj laickej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky SMS?


Existujúca webová stránka SMS vznikla z dobrovoľnej aktivity jedného z členov výboru SMS, za čo si zaslúži naše poďakovanie. Vzhľadom na súčasné požiadavky na štruktúru, obsah a funkcionality webových stránok je nevyhnutné vykonať modernizáciu tejto web stránky. Spustenie novej webovej stránky vrátane registrácie novej domény plánujeme do konca roka 2012.


Svojho času SMS spracovala príručku. Bola to jednorazová akcia, alebo počítate s ďalšími takýmito „bedekrami“ v SMS?


SMS už niekoľko rokov patrí medzi riešiteľov úloh programu rozvoja metrológie ÚNMS SR, v rámci ktorých spracovala niekoľko metodík a príručiek. Okrem toho patrí SMS a jej členovia medzi najčastejšie oslovovanými spracovateľmi oponentských posudkov k rôznym príručkám ako i spoluautormi. O spracovanie nových príručiek má spoločnosť trvalý záujem.

 

Ako hodnotíte novovzniknutý projekt s podtitulom “príručka metrológa“, ktorý má za cieľ zabezpečiť , sústrediť a sprehľadniť množstvo informácií z metrologickej oblasti a vytvoriť priestor pre online komunikáciu?


O uvedom projekte nemám dostatok poznatkov, takže mi je ťažko hodnotiť jeho ciele a zámery.
 

Pozn.: Rozhovor bol autorizovaný

 Ing. Tomáš Švantner - Narodil sa v roku 1980 v Brezne, vyštudoval Ekonomickú fakultu UMB odbor manažment a marketing. V Slovenskej legálnej metrológii je zamestnaný už 5 rokov, kde v súčasnosti pracuje na pozícii riaditeľa odboru stratégie a marketingu. Rodinný stav ženatý. Medzi jeho najväčšie záujmy patrí šport. Žije vo Zvolene.


 
 

Súvisiace články

 

Rozhovor mesiaca s Ing. Jozefom Orlovským


 
« Späť


Diskusia: "Tomáš Švantner - predseda výboru Slovenskej metrologickej spoločnosti"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY