Transformácia Slovenského metrologického ústavu

19.12.2013, 16:35,Dňa 18.12.2013 bol na rokovanie vlády predložený návrh zámeru transformácie a postup transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav (SMU) so sídlom v Bratislave na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Predložený materiál obsahuje popis činností ako aj časový harmonogram transformácie, vychádzajúc z platných zákonov upravujúcich tento proces.

 

Predkladacia správa k návrhu zámeru transformácie a postupu transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby.

 

Úvod

 

V súvislosti s reformou verejnej správy – Programom ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa) realizovanou Ministerstvom vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR, ktorá si v súčasnosti vyžaduje zabezpečiť skvalitnenie, zefektívnenie a zmodernizovanie verejnej správy, je potrebné okrem uvedeného zabezpečiť aj skvalitnenie, zefektívnenie a zmodernizovanie trhového prostredia, v ktorom pôsobí príspevková organizácia Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMU“), zriadená zriaďovacou listinou, číslo 1/92 zo dňa 30. decembra 1992, zriaďovateľom ktorej je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“), so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30810710.

 

I. Predmet činnosti príspevkovej organizácie

 

SMU je orgánom štátnej správy pre oblasť metrológie a plní funkciu národnej metrologickej inštitúcie Slovenskej republiky v oblasti metrológie.


Predmet činnosti SMU upravuje zákon č. 142/ 2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“), ako aj zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy vyplývajúce z citovaných zákonov.


Na základe zriaďovacej listiny číslo 1/92 zo dňa 30. decembra 1992 v znení Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine č. 1/92 zo dňa 30. januára 1993, rozhodnutia Úradu č. 1/97 zo dňa 15. apríla 1997, rozhodnutia Úradu č. 2/97 zo dňa 15. apríla 1997, rozhodnutia Úradu č. 48/99 zo dňa 31. decembra 1999, rozhodnutia Úradu č. 49/99 zo dňa 31. decembra 1999, rozhodnutia Úradu č. 63/2000 zo dňa 31. júla 2000, rozhodnutia Úradu č. 64/2000 zo dňa 1. augusta 2000, rozhodnutia Úradu č. 130/2000 zo dňa 21. decembra 2000, rozhodnutia Úradu č. 1/2001 zo dňa 1. januára 2001, rozhodnutia Úradu č. 2005/002516/01336 zo dňa 29. marca 2005, SMU v rámci hlavnej činnosti


a) uskutočňuje výskum, vývoj a poskytovanie služieb v oblasti metrológie, aplikáciu metrologických a meracích zariadení a technológií,
b) zabezpečuje výrobu a legislatívu certifikovaných referenčných materiálov,
c) zabezpečuje uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov, meracích jednotiek a ich stupníc a odovzdávanie ich hodnôt na etalóny a iné meradlá,
d) koordinuje postup schvaľovania národných etalónov a certifikuje referenčné materiály,
e) zabezpečuje medzinárodné uznávanie národných etalónov a certifikovaných referenčné materiálov,
f) rozpracováva koncepciu rozvoja metrológie v Slovenskej republike,
g) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných metrologických organizáciách a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva,
h) schvaľuje typy určených meradiel a overuje určené meradlá,
i) posudzuje splnenie odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu,
j) vykonáva úradné merania,
k) vydáva doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie,
l) v súlade s príslušným zákonom:

 •  vykonáva certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku,
 • vykonáva skúšky určených výrobkov – meradiel,
 • zabezpečuje tvorbu slovenských technických noriem a predpisov pre oblasť metrológie,

m) organizuje medzi laboratórne porovnávacie merania v rámci SR,
n) poskytuje služby, metrologické expertízy a iné špeciálne služby v oblasti metrológie,
o) v súlade s príslušným právnymi normami v určenom rozsahu vykonáva skúšky zdrojov ionizujúceho žiarenia, certifikáciu osôb, zariadení a pracovných postupov v oblasti ionizujúceho žiarenia,
p) zabezpečuje distribúciu a marketing metrologických služieb, certifikovaných referenčných materiálov a ďalších činností,
q) zabezpečuje vzdelávanie pre potreby praxe v oblasti metrológie,
r) zabezpečuje doktorandské štúdium a vykonávanie dizertačných skúšok vo vednom odbore 39-75-9 Metrológia na základe akreditácie,
s) vykonáva správu a údržbu majetku zvereného štátom do správy a zabezpečuje výkon správy a údržbu majetku zriaďovateľa alebo rozpočtových a príspevkových organizácií v tejto zriaďovateľskej pôsobnosti na základe uzatvorených zmlúv,
t) poskytuje ubytovacie služby v spravovaných ubytovacích zariadeniach pre potreby SMU a pre organizácie v rámci rezortu Úradu.


V rámci vedľajšej činnosti


a) poskytuje prenájom priestorov a majetku v správe SMU a služby s tým spojené,
b) poskytuje ubytovacie služby v spravovaných ubytovacích zariadenia mimo organizácie rezortu Úradu.


Majetok SMU bol určený delimitačným protokolom ČSMU Bratislava na SMU Bratislava. Nehnuteľný majetok SMU tvoria budovy a pozemky, ktoré prešli do vlastníctva na základe uskutočneného majetkového prevodu delimitačným protokolom medzi ČSMU a SMU zo dňa 23. 12. 1992, ako aj nehnuteľný majetok nadobudnutý výstavbou do roku 2000 a nehnuteľný majetok nadobudnutý kúpou.


Prijatím zákona o metrológii boli v ustanovení § 32 definované kompetencie a úlohy SMU ako odborného orgánu štátnej správy pre oblasť metrológie, podľa ktorého SMU zabezpečuje

 

 • rozpracovanie koncepcie rozvoja metrológie, uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti metrológie,
 • zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných metrologických organizáciách, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva a medzinárodné uznávanie národných etalónov a certifikovaných referenčných materiálov,
 • zabezpečovanie uchovávania a medzinárodného porovnávania národných etalónov jednotiek a ich stupníc a v súčinnosti s určenou organizáciou a akreditovanými kalibračnými laboratóriami odovzdanie ich hodnôt na etalóny a iné meradlá používané v hospodárstve,
 • koordinovanie postupu uchovávania a medzinárodného porovnávania národných etalónov jednotiek a ich stupníc a v súčinnosti s určenou organizáciou a akreditovanými kalibračnými laboratóriami odovzdanie ich hodnôt na etalóny a iné meradlá používané v hospodárstve,
 • schvaľovanie typov určených meradiel, overovanie určených meradiel a vykonávanie úradného merania,
 • vydávanie dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie,
 • posudzovanie splnenia odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu,
 • zabezpečovanie tvorby slovenských technických noriem a predpisov pre oblasť metrológie.

 

1. Význam SMU z národného hľadiska

 

SMU je národná metrologická inštitúcia a jej prínos pre hospodárstvo Slovenskej republiky spočíva v zabezpečení jednotnosti a presnosti merania fyzikálnych a technických veličín používaním overených a kalibrovaných meradiel a certifikovaných referenčných materiálov a odovzdaním hodnôt národných etalónov a ich stupníc na etalóny a iné meradlá pre potreby národného hospodárstva.


Výstupy SMU sú určené predovšetkým pre jednotlivé sektory národného hospodárstva a význam výstupov sa vzťahuje na merania súvisiace s platbami v obchodných vzťahoch, pri určovaní cien pri priamom predaji konečnému odberateľovi – spotrebiteľovi, na účely výpočtu cla, tarify, dane, pokút, výšky odškodnenia, výšky poistenia.


Prehľad jednotlivých sektorov národného hospodárstva, ktoré využívajú výstupy SMU


a) životné prostredie (merania súvisiace s hodnotením stavu a kvality ovzdušia, vôd, a pôdy - znečistenie, hluk, vibrácia, ionizujúce žiarenie , nebezpečné látky),
b) zdravotníctvo (merania súvisiace s laboratóriami, zdravotníckymi zariadeniami, rádiologickými, diagnostickými a terapeutickými činnosťami, meraniami fyziologických parametrov ľudského organizmu – tlak krvi , očný tlak, telesná teplota, hmotnosť),
c) poľnohospodárstvo a potravinárstvo (merania súvisiace s odberom a odvádzaním, množstva vody, kvality spracovania a uchovávania poľnohospodárskych, potravinárskych a lesných produktov, biotických a abiotických faktorov a podmienok pestovania rastlín a chovu zvierat, merania výmeru pozemkov, stanovenie zloženia a kvality pôdy a pôdnych profilov),
d) vnútorná bezpečnosť (laboratórne merania potrebné na zabezpečenie bezpečnosti štátu a v súvislosti s odhaľovaním trestných činov),
e) doprava (merania potrebné na preukázanie technickej spôsobilosti vozidiel pre premávku, hmotnosti vozidiel, rýchlosti vozidiel, polohy vozidiel, na hodnotenie parametrov inteligentných dopravných systémov, na kontrolu spôsobilosti účastníkov premávky – vodičov – analyzátory dych, alkoholu v dychu, omamných a psychotropných látok a prekurzorov
f) priemysel a obchod (merania prepravných trás a dodávok v energetike, plynárenstve, pri preprave ropy, alternatívnych zdrojov energie, spotreby energie, inteligentných sieťach, energetickej účinnosti budov, merania potrebné na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa.

 

2. Význam SMU z pohľadu realizácie výskumu a vývoja a realizácie medzinárodných projektov

 

Výskum a vývoj v SMU sa realizuje predovšetkým riešením úloh spojených s rozvojom, zdokonaľovaním a udržiavaním národných etalónov a harmonizáciou ich kvality s etalónmi ostatných národných metrologických inštitúcii. Podieľa sa aj na riešení medzinárodných projektov v rámci EÚ.

 

3. Význam SMU z medzinárodného hľadiska

 

Význam SMU z medzinárodného hľadiska spočíva najmä v zabezpečení plnej zlučiteľnosti metrologického systému SR so systémami vyspelých krajín predovšetkým krajín európskej únie.

 

II. Dôvody transformácie SMU

 

V súčasnosti realizovaná reforma štátnej správy si vyžaduje zabezpečiť skvalitnenie, zefektívnenie a zmodernizovanie verejnej správy. Okrem uvedeného aj trhové prostredie, v ktorom pôsobí príspevková organizácia SMU, vytvára tlak na jej efektívne fungovanie a hospodárenie a tým znižovanie naviazanosti na rozpočet zriaďovateľa. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že už v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016, ktorý je predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa neuvažuje v kapitole zriaďovateľa so žiadnymi finančnými prostriedkami určenými na bežné a kapitálové výdavky pre SMU pre rozpočtové obdobie.


Od obdobia schválenia projektu ESO, ktoré je zamerané na zefektívnenie verejnej správy, SMU vykonalo viacero opatrení smerujúcich k zabezpečeniu požiadaviek vyplývajúcich z realizácie tohto projektu. Tlak na efektívnosť a znižovanie požiadaviek na finančné prostriedky poskytované zriaďovateľom sa v roku navrhovanej transformácie – v roku 2014 prejaví najmä znížením bežných výdavkov na mzdy a odvody ako aj na tovary a služby.


V priebehu roku 2013 došlo k zníženiu počtu zamestnancov SMU o 30 osôb (zo 138 zamestnancov na 108 zamestnancov). Úspora nákladov sa prejaví v roku 2014 z dôvodu, že zamestnancom, ktorí ukončili pracovný pomer s SMU v súlade so Zákonníkom práce a s platnou Kolektívnou zmluvou bolo vyplatené odstupné a vo viacerých prípadoch aj odchodné.


V priebehu roku 2014 sa predpokladá ďalšie postupné - v dvoch etapách - zníženie počtu zamestnancov, tak aby ku dňu ukončenia transformácie počet zamestnancov SMU neprevýšil 60 zamestnancov.


Pokiaľ ide o zníženie bežných výdavkov na tovary a služby tie sa v priebehu roku 2014 (počas transformácie) predpokladajú dosiahnuť najmä prehodnotením potreby rozsahu uchovávania odvodených jednotiek medzinárodnej sústavy SI, násobkov základných jednotiek medzinárodnej sústavy jednotiek SI ako aj násobkov odvodených jednotiek medzinárodnej sústavy SI na základe odbornej štúdie, ktorá je okrem odborného pohľadu zameraná aj na analýzu finančných nákladov spojených s uchovávaním národných etalónov SMU pri zachovaní maximálnej možnej nezávislosti od meraní v zahraničí.


Ďalšia úspora bežných výdavkov v roku 2014 sa predpokladá zefektívnením správy majetku SMU a realizáciou odpredaja prebytočného majetku.


V tejto súvislosti však treba podotknúť, že proces realizácie transformácie si vyžiada časové obdobie, počas ktorej príspevková organizácia – SMU je podľa zákona o metrológii povinná plniť úlohy národnej metrologickej inštitúcie t. j. uchovanie a rozvoj národných etalónov (§ 6 ods. 2 zákona o metrológii).


S prihliadnutím na uvedené je nevyhnutné, aby sa SMU v priebehu roka 2014 transformovala na takú formu organizácie, ktorá zabezpečí na jednej strane zachovanie plnenia úloh národnej metrologickej inštitúcie, ale na druhej strane vytvorí predpoklady pre efektívne fungovanie a hospodárenie a pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb organizáciou.


Na základe ekonomickej a právnej analýzy sa najvhodnejším spôsobom javí transformácia SMU – príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Tým sa zároveň tiež vytvorí priestor na generovanie príjmov, ktoré budú použité na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením tých činností, ktoré sú spojené s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o metrológii – a to plnenie úloh národnej metrologickej inštitúcie spočívajúcej v zachovávaní metrologických vlastností národných etalónov.

 

III. Právny základ transformácie

 

Činnosť príspevkových organizácií upravuje zákon č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ktorý upravuje zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií a ich hospodárenie.


Zákon o rozpočtových pravidlách definuje príspevkovú organizáciu ako právnickú osobu štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami a na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo vyššieho územného celku je zapojená príspevkom.


Transformáciu príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu možno vykonať v rámci transformačného procesu. Transformačný proces upravuje zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „transformačný zákon“).


V súlade s § 2 ods. 2 transformačného zákona zaradenie príspevkovej organizácie do transformačného procesu navrhuje ústredný orgán štátnej správy – zriaďovateľ a schvaľuje vláda Slovenskej republiky.


Postup pri transformácii príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu vychádza z transformačného zákona, ktorý upravuje transformačný proces ako aj podmienky transformácie.
Podmienky založenia, vzniku, zrušenia, zániku, postavenia orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

 

IV. Predmet činnosti neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby - návrh

 

Predmetom činnosti neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby bude

 

 • plnenie úloh národnej metrologickej inštitúcie,
 • uchovávanie a medzinárodné porovnávanie etalónov (primárnych a sekundárnych) jednotiek a ich stupníc,
 • odovzdávanie hodnoty jednotiek a ich stupníc na etalóny používané v národnom hospodárstva a poskytuje služby najvyššej metrologickej úrovne,
 • schvaľovanie typov určených meradiel,
 • overovanie určených meradiel v súčinnosti s určenou organizáciou,
 • vykonávanie úradného merania na základe rozhodnutia štátneho orgánu, na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby a v prípade, že to vyplýva z osobitného predpisu,
 • overovanie (formou skúšky) odborných vedomostí a praktických schopností zo znalostí predpisov upravujúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie alebo registrácie,
 • posudzovanie predpokladov, vykonávanie kontroly u žiadateľa a vyhodnocovanie overenia určeného meradla pri posúdení žiadostí o autorizáciu,
 • spolupodieľanie sa na tvorbe slovenských technických noriem a predpisov pre oblasť metrológie,
 • potvrdzovanie (cerfikáciou) jednej alebo viacerých hodnôt charakterizujúcich vlastnosti referenčného materiálu, postupom zabezpečujúcim nadväznosť referenčného materiálu na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky,
 • organizovanie vzdelávania z oblasti metrológie a skúšobníctva.

 

V súvislosti s transformáciou SMU na neziskovú organizáciu sa predpokladá v roku 2014 prevod správy majetku SMU, ktorý nebude označený ako prioritný majetok na zriaďovateľa.

 

V. Harmonogram transformácie SMU zahŕňa tieto kroky

 

 1. zaradenie príspevkovej organizácie SMU do transformačného procesu,
 2. vypracovanie transformačného projektu,
 3. vypracovanie transformačného návrhu,
 4. rozhodnutie o transformácii,
 5. založenie neziskovej organizácie,
 6. vklad majetku štátu a záujemcu do novej neziskovej organizácie,
 7. registráciu novej neziskovej organizácie,
 8. zrušenie príspevkovej organizácie SMU.

 

VI. Predpokladaný časový harmonogram transformácie SMU

 

 1. predloženie návrhu zaradenia príspevkovej organizácie SMU do transformačného procesu na rokovanie vlády (predkladá Úrad) do 31. 03. 2014
 2. vypracovanie transformačného projektu (vypracuje SMU a predkladá Úrad) do 30. 06. 2014
 3. zverejnenie informácie o vypracovaní transformačného projektu v Obchodnom vestníku do 31. 07. 2014
 4. lehota na podávanie transformačného návrhu záujemcami do 30 dní od zverejnenia informácie o vypracovaní transformačného návrhu
 5. predloženie návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii príspevkovej organizácie SMU - predkladá Ministerstvo hospodárstva SR vláde SR s určením termínu transformácie najneskôr do 30. 11. 2014
 6. zverejnenie rozhodnutia vlády o transformácii v Obchodnom vestníku
 7. založenie neziskovej organizácie (nadväzne na rozhodnutie vlády SR)
 8. návrh na zápis do registra (do 60 dní od založenia)
 9. zrušenie príspevkovej organizácie SMU/založenie neziskovej organizácie v rovnakom termíne ako registrácia neziskovej organizácie
 10. vklad majetku štátu do neziskovej organizácie (iba v nevyhnutnej miere bude vložený do SMU, ostatná časť bude prevedená na zriaďovateľa).

 

VII. Výdavky spojené s transformáciou príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu

 

Výdavky spojené s transformáciou príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu predstavujú najmä

 

 • zabezpečenie činnosti príspevkovej organizácie počas transformácie v roku 2014 (príspevok na úhradu bežných výdavkov spojených s zachovaním metrologických vlastností národných etalonóv a ich medzinárodné porovnanie ako aj na financovanie ďalších úloh spojených s výkonom štátnej správy pre oblasť metrológie),
 • zabezpečenie financovania záväzkov voči EÚ vyplývajúcich z účasti SMU na realizácii projektov spolufinancovaných z prostriedkov spoločenstva v roku 2014,
 • poradenské služby (právne a ekonomické) v súvislosti s transformáciou,
 • súdne poplatky a správne poplatky vynaložené s súvislosti s transformáciou,
 • bankové poplatky (zrušenie účtov príspevkovej organizácie a zriadenie účtov neziskovej organizácie, prevody účtov),
 • znalecké posudky potrebné na ocenenie hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý je súčasťou národných etalónov a ktorý bude vložený do neziskovej organizácie.

 

Výška výdavkov spojených so zabezpečením činnosti príspevkovej organizácie počas transformácie – teda počas roku 2014 ako aj výška výdavkov spojených so samotnou transformáciou príspevkovej organizácie a založením neziskovej organizácie sa predbežne odhaduje na sumu 900 000 EUR. Táto suma sa počas roka 2014 bude postupne spresňovať. Predpokladané náklady v roku 2015 na uchovávanie a rozvoj národných etalónov sú v odhadovanej výške 560 000 EUR, pričom táto je závislá od zabezpečenia iných zdrojov ich financovania (projekty atď.).


V priebehu roku 2014 sa predpokladá zníženie počtu zamestnancov SMU oproti stavu k 31. 12. 2013 o 40 osôb, tak aby sa zabezpečil cieľový stav zamestnancov ku dňu transformácie.

 

Zdroj: www.rokovania.sk

 
« Späť


Diskusia: "Transformácia Slovenského metrologického ústavu"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY