VIM 3 a VIML (stav metrologickej terminológie)

15.07.2011, 21:25,

1. júl 2011 – medzník v slovenskej metrologickej terminológii. Do platnosti vstúpila norma STN 01 0115:2011 Terminológia v metrológii, ktorá zrušila STN 01 0115 z roku 2001.


Skôr ako si povieme z akých medzinárodných dokumentov táto nová norma vychádza, povedzme si niečo z histórie.

 

Základný metrologický terminologický dokument – Medzinárodný metrologický slovník bol prvýkrát vydaný v roku 1978. Toto vydanie bolo značne rozsiahle, pretože obsahovalo termíny zo všetkých kategórií metrológie (aj legálnej). Preto bolo rozhodnuté slovník rozdeliť (zvlášť základné a všeobecné termíny a zvlášť termíny z oblasti legálnej metrológie).

 

Prvé vydanie „Medzinárodného slovníka základných a všeobecných termínov v metrológii“ (Vocabulaire international de métrologie - Concepts fondamentaux et généraux - VIM) vyšlo v roku 1984.


Druhé vydanie slovníka bolo publikované v roku 1993 ako „Medzinárodný slovník základných a všeobecných termínov v metrológii“ (VIM2) a okrem toho Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu – OIML začala práce na „Slovníku legálnej metrológie“.


Tretie vydanie slovníka sa pripravovalo až do roku 2007.


V uplynulých rokoch sa prístup k definícii merania menil a v súčasnosti existujú dva prístupy – klasický a z pohľadu neistôt – čo si vyžiadalo nové zváženie niektorých súvisiacich pojmov.
Ďalším dôvodom pre nové vydanie bola potreba zahrnúť tiež merania v chémii a laboratórnej medicíne a zaviesť pojmy vzťahujúce sa k metrologickej nadväznosti a neistote merania. Filozofia slovníka vychádza z toho, že neexistuje zásadný rozdiel v základných princípoch merania vo fyzike, chémii, laboratórnej medicíne, biológii alebo v technike.


Za tretie vydanie (VIM3) možno považovať príručku ISO/IEC Guide 99:2007 International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms [Medzinárodný metrologický slovník – Základné a všeobecné pojmy a pridružené termíny].

 

Táto príručka ISO/IEC je založená na dokumente JCGM 200:2008, ktorý bol vytvorený Pracovnou skupinou 2 Spoločného výboru pre príručky v metrológii (JCGM/WG2). Autorské práva k dokumentu JCGM 200:2008 sú zdieľané spoločne členskými organizáciami JCGM (BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP a OIML).


Najnovšie znenie dokumentu JCGM 200:2012 International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM), 3rd edition, (2008 version with minor corrections) možno nájsť na internetovej stránke BIPM.
 

Slovenská technická norma STN 01 0115:2011 vychádza z ISO/IEC Guide 99:2007, ktorá je založená na JCGM 200:2008. Jazykom normy je slovenčina, pričom názvy termínov sú uvedené aj v angličtine, francúzštine, nemčine a ruštine.

 

V češtine je VIM3 vydaný ako technická normalizačná informácia: TNI 01 0115:2009 Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM), a možno ju tiež nájsť v zborníku technickej harmonizácie vydanom ÚNMZ Praha v roku 2010.

 

Vydanie VIM3 si vyžiadalo revíziu radu noriem o veličinách a jednotkách.
Revidovaná metrologická terminológia sa prejavila aj upravených definíciách veličín a jednotiek. Rad noriem pre veličiny a jednotky ISO 31 a norma ISO 1000 boli zrušené a nahradené normami radu ISO 80000 a IEC 80000.


Norma ISO 80000-1:2009 Quantities and units – Part 1: General
dáva všeobecné informácie a definície týkajúce sa veličín, sústav veličín, jednotiek, symbolov pre veličiny a jednotky a koherentných sústav jednotiek, predovšetkým Medzinárodnej sústavy veličín, ISQ a Medzinárodnej sústavy jednotiek, SI. Princípy stanovené v ISO 80000-1 sú určené pre všeobecné použitie v rôznych oblastiach vedy a technológií a sú úvodom k ostatným častiam tejto medzinárodnej normy. Prepojenie tejto normy so slovníkom VIM3 je zvýraznené prevzatím celej kapitoly o veličinách a jednotkách (s malými úpravami) z VIM3 do ISO 80000-1:2009.

 

Do sústavy slovenských technických noriem bola prevzatá ako
STN ISO 80000-1:2011 Veličiny a jednotky - Časť 1: Všeobecne

 

Ako česká norma vyšla:
ČSN ISO 80000-1:2011 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně

 

Na začiatku blogu spomínaný slovník legálnej metrológie bol vydaný v roku 2000 ako:
OIML V1:2000
International vocabulary of terms in legal metrology (VIML) (bilingual French-English) / Vocabulaire international des termes de métrologie légale (VIML) (bilingue français-anglais). Pripravuje sa jeho novela (VIML2), ktorá bude zahŕňať pojmy z oblasti posudzovania zhody (smernica MID a NAWI).

 

Do sústavy slovenských technických noriem bol prevzatý ako STN 01 0116:2004 Terminológia v legálnej metrológii. Preklad VIML do češtiny je v zborníku technickej harmonizácie vydanom ÚNMZ Praha v roku 2010.

 
« Späť


Diskusia: "VIM 3 a VIML (stav metrologickej terminológie)"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY