Vyžadované merania

29.04.2012, 22:44,Na základe viacerých dopytov začíname uverejňovať prehľad všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vyžadujú merania, či už určenými meradlami alebo kalibrovanými meradlami. Podrobnosti o týchto vyžadovaných meraniach stanovuje  § 9 ods. 7 a 8, zákona o metrológii.

 

Ako prvé boli spracované – rezort energetiky (tepelná energia, elektrická energia, plynárenstvo), geodézia a kartografia, dopingová kontrola v športe a vodovody a kanalizácie.

 

Veličiny, ktorých meranie vyžaduje právny predpis

Právny predpis vyžadujúci meranie

Vykonávacie predpisy právneho predpisu, ktoré sa zaoberajú vyžadovaným meraním

Poznámky

Energetika

Množstvo spotrebovaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy

 

Množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste 

 

Množstvo dodanej studenej vody na vstupe do ohrievača teplej úžitkovej vody 

 

Rozpočítanie množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania

 

Množstvo dodaného tepla na odbernom mieste

 

Rozpočítanie množstva dodaného tepla podľa pravidiel rozpočítavania

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, v znení neskorších predpisov

§ 17, § 18

Vyhláška č. 630/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

 

Pomerový rozdeľovač tepla uvedený v § 18 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov nie je určené meradlo ani meradlo.

Je to prístroj na registráciu časovej integrácie priebehu teploty a indikovanie pomerného množstva tepla odovzdávaného vykurovacími telesami v miestnosti u konečného spotrebiteľa, na ktorých sú namontované rozdeľovače vykurovacích nákladov alebo ich snímače.

Pomerových rozdeľovačov tepla sa týkajú európske normy STN EN 834:1998STN EN 835:1998

Vyrobená elektrina meraná na svorkách zariadenia na výrobu elektriny

 

Meranie elektriny v prenosovej sústave

 

Meranie elektriny v distribučnej sústave

 

Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

§ 21, § 22, § 23, § 24, § 35, § 35a

 

 

Dodané množstvo plynu a kvalita plynu

 

Meranie prepravovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania

 

Meranie distribuovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania

 

Meranie uskladňovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania

 

Meranie dodaného skvapalneného plynného uhľovodíka vrátane jeho vyhodnocovania

Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

§ 40, § 41, § 43, § 46, § 54, § 62

Vyhláška č. 559/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti zásad prepočtu objemových jednotiek množstva plynu na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového

 

 

Geodézia a kartografia

Všetky merania v rámci vybraných geodetických a kartografických činností

 

Menovite:

Meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov

 

Vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení

 

Meranie a zobrazenie objektov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení

Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov § 6 Vyhláška č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Dopingová kontrola v športe
Analýza odobratých biologických vzoriek športovca (vzorky krvi, moču a iné vzorky)

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 347/2007 Z. z. o prijatí Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe
 

Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 6, § 19
 

Vyhláška č. 542/2008 Z. z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca
§ 13, § 15
 
Informáciu o právnych predpisoch dopĺňame odkazom na súvisiaci článok o neistotách merania a ďalších metrologických aspektoch pri meraní v dopingovej kontrole (prvá časť a druhá časť)
Vodovody a kanalizácie

Sledovanie kvality vody odoberanej z vodného zdroja počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľovi
 

Odber vzoriek odpadových vôd a ich rozbory
 

Množstvo vody dodanej verejným vodovodom
 

Množstvo vody odvedenej do verejnej kanalizácie
 

Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
§ 13, § 29
 
Vyhláška č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
§ 3, § 4

 
 

 
« Späť


Diskusia: "Vyžadované merania"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY