Harmonizované EN

 

Príloha smernice MID

 

Postupy posudzovania zhody

Harmonizovaná európska norma (EN)

STN EN

Oznámenie vo Vestníku EÚ

Oznámenie vo Vestníku ÚNMS SR

Zoznam častí EN spĺňajúcich požiadavky smernice MID

 

 

 

 

 

MI-001 Vodomery

 

Postupy posudzovania zhody:

B+F alebo B+D alebo H1

EN 14154-1:2005 + A2:2011   Water meters — Part 1: General requirements

 

STN EN 14154-1+A2:2013 Vodomery. Časť 1: Všeobecné požiadavky

 

 

 

 

 

2012/C 218/08
z 24. 7. 2012

 

anglický text

 

slovenský text

 

 

 

 

 

 

Oznámenie č. 212/2012 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 10/2012

 

 

 

 

 

 

V Prílohe ZA európskej normy

EN 14154-2:2005 + A2:2011  Water meters — Part 2: Installation and conditions of use

 

STN EN 14154-2+A2:2013 Vodomery. Časť 2:  Inštalácia a podmienky na používanie

EN 14154-3:2005 + A2:2011  Water meters — Part 3: Test methods and equipment

STN EN 14154-3+A2:2013 Vodomery. Časť 3: Skúšobné metódy a zariadenia

MI-002 Plynomery a prepočítavače objemu

Postupy posudzovania zhody: B+F alebo B+D alebo H1

 

 

 

MI-002 Plynomery a prepočítavače objemu – Časť I Plynomery

 

EN 1359:1998, A1:2006  Gas meters — Diaphragm gas meters

STN EN 1359:2003, A1:2006 Plynomery. Membránové plynomery

2007/C 162/06

zo 14. 7. 2007

 

anglický text

slovenský text

 

 

 Oznámenie č. 86/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 8/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prílohe ZA európskej normy

EN 12261:2002, A1:2006  Gas meters — Turbine gas meters

STN EN 12261:2004, A1:2006  Plynomery. Turbínové plynomery

2007/C 162/06
zo 14. 7. 2007


anglický text

slovenský text

 

2011/C 292/03
z 5. 10. 2011


anglický text

slovenský text

Oznámenie č. 86/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 8/2007

 

Oznámenie č. 195/2011 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 12/2011

EN 12480:2002, A1:2006 Gas meters — Rotary displacement gas meters

STN EN 12480:2004, A1:2006  Plynomery. Rotačné objemové plynomery

2007/C 162/06

zo 14. 7. 2007

 

anglický text

slovenský text

Oznámenie č. 86/2007 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 8/2007

EN 14236:2007 Ultrasonic domestic gas meters

STN EN 14236:2007  Ultrazvukové domové plynomery

 

MI-002 Plynomery a prepočítavače objemu – Časť II  Prepočítavače objemu

EN 12405-1:2005 + A2:2010  Gas meters — Conversion devices — Part 1: Volume conversion

STN EN 12405-1+A2:2011   Plynomery. Prepočítavacie zariadenia. Časť 1: Prepočet objemu plynu

2012/C 218/08
z 24. 7. 2012


anglický text


slovenský text

Oznámenie č. 212/2012 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 10/2012

 

 

V Prílohe ZA európskej normy

 

 

 

 

 

 

 

 

MI-003 Elektromery

 

Postupy posudzovania zhody:

B+F alebo B+D alebo H1

EN 50470-1:2006  Electricity metering equipment (a.c.) — Part 1: General requirements, tests and test conditions — Metering equipment (class indexes A, B and C)

STN EN 50470-1:2008 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Časť 1: Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Meracie zariadenia (triedy A, B a C)

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/C 47/06

z 20. 2. 2008

 

anglický text

 

slovenský text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie č. 109/2008 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 6/2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prílohe ZA európskej normy

EN 50470-2:2006  Electricity metering equipment (a.c.) — Part 2: Particular requirements — Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)

STN EN 50470-2:2008 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Časť 2: Osobitné požiadavky. Elektromechanické elektromery na činnú energiu (triedy A a B)

EN 50470-3:2006  Electricity metering equipment (a.c.) — Part 3: Particular requirements — Static meters for active energy (class indexes A, B and C)

STN EN 50470-3:2008 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Časť 3: Osobitné požiadavky. Statické elektromery na činnú energiu (triedy A, B a C)

 

 

 

 

 

MI-003 Elektromery

 

Postupy posudzovania zhody:

B+F alebo B+D alebo H1

EN 62058-11:2010 Electricity metering equipment (a.c.) — Acceptance inspection — Part 11: General acceptance inspection methods

STN EN 62058-11:2010 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Preberacia kontrola. Časť 11: Všeobecné metódy preberacej kontroly

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/C 218/08
z 24. 7. 2012
 


anglický text


slovenský text

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie č. 212/2012 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 10/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prílohe ZA európskej normy

EN 62058-21:2010 Electricity metering equipment (a.c.) — Acceptance inspection — Part 21: Particular requirements for electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2 and class indexes A and B)

STN EN 62058-21:2010 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Preberacia kontrola. Časť 21: Osobitné požiadavky na elektromechanické elektromery na činnú energiu (triedy presnosti 0,5, 1 a 2 a triedy A a B)

EN 62058-31:2010 Electricity metering equipment (a.c.) — Acceptance inspection — Part 31: Particular requirements for static meters for active energy (classes 0,2 S, 0,5 S, 1 and 2, and class indexes A, B and C)

STN EN 62058-31:2010 Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého prúdu). Preberacia kontrola. Časť 31: Osobitné požiadavky na statické elektromery na činnú energiu (triedy presnosti 0,2 S, 0,5 S, 1 a 2 a triedy A, B a C)

EN 62059-32-1:2012 Electricity metering equipment - Dependability - Part 32-1: Durability - Testing of the stability of metrological characteristics by applying elevated temperature STN EN 62059-32-1:2012 Zariadenia na meranie elektrickej energie. Spoľahlivosť. Časť 32-1: Trvanlivosť. Skúšanie stability metrologických parametrov

 

 

 

 

MI-004 Merače tepla

 

Postupy posudzovania zhody:

B+F alebo B+D alebo H1

EN 1434-1:2007  Heat meters — Part 1: General requirements

STN EN 1434-1:2008 Merače tepla. Časť 1: Všeobecné požiadavky

 

 

 

 

2012/C 218/08
z 24. 7. 2012


 

anglický text

 

slovenský text

 

 

 

 

 

Oznámenie č. 212/2012 ÚNMS SR, Vestník ÚNMS SR č. 10/2012

 

 

 

 

 

V Prílohe ZA európskej normy

EN 1434-2:2007  Heat meters — Part 2: Constructional requirements

STN EN 1434-2:2008 Merače tepla. Časť 2: Požiadavky na konštrukciu

 

EN 1434-4:2007  Heat meters — Part 4: Pattern approval tests

STN EN 1434-4:2008 Merače tepla. Časť 4: Skúšky typu meradla

 

EN 1434-5:2007  Heat meters — Part 5: Initial verification tests

STN EN 1434-5:2008 Merače tepla. Časť 5: Skúšky pri prvotnom overení
 Odporúčame:

 


 

 

 

 

KURZY